Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koleopterologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-MGR-36cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koleopterologia
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

efekty uczenia się: BI2_U02, BI2_U05, BI2_K06


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zoologii i ekologii

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z najliczniejszym i najbardziej zróżnicowanym rzędem owadów - chrząszczami (Coleoptera)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

1. student potrafi w sposób krytyczny korzystać z informacji dotyczących chrząszczy, zwłaszcza gdy pochodzą one ze źródeł elektronicznych

2. student potrafi przygotować wystąpienia ustne dotyczące koleopterologii z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

Kompetencje

3. student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na ćwiczeniach

ocena z prezentacji podsumowującej wcześniejszą pracę studenta na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godzin - obecność na ćwiczeniach

10 godzin - przygotowanie prezentacji

5 godzin - konsultacje

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)