Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entomologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-ZOO-06
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entomologia
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty do wyboru dla II i III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efeky uczenia się:

II rok

BI1_W01, BI1_W03, BI1_W04


III rok

BI1_W01, BI1_W03,BI1_W04

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy na temat filogenezy, systematyki, biologii i ekologii owadów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1. student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zjawiska i procesy dotyczące biologii owadów

2. student zna i rozumie powiązania entomologii z innymi dyscyplinami przyrodniczymi

3. student ma znajomość rozwoju entomologii i stosowanych w niej metod badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy

26-30 punktów 3

31-35 punktów 3+

36-40 punktów 4

41-45 punktów 4+

46-50 punktów 5

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie w zaawansowanym stopniu zjawisk i procesów dotyczących biologii owadów; powiązań entomologii z innymi dyscyplinami przyrodniczymi; nie ma znajomości rozwoju entomologii i stosowanych w niej metod badawczych

na ocenę 3: student w podstawowym stopniu zna i rozumie zjawiska i procesy dotyczące biologii owadów oraz powiązania entomologii z innymi dyscyplinami przyrodniczymi; ma znajomość rozwoju entomologii i stosowanych w niej metod badawczych

na ocenę 4: student w dobrym stopniu zna i rozumie zjawiska i procesy dotyczące biologii owadów oraz powiązania entomologii z innymi dyscyplinami przyrodniczymi; ma znajomość rozwoju entomologii i stosowanych w niej metod badawczych

na ocenę 5: student w bardzo dobrym stopniu zna i rozumie zjawiska i procesy dotyczące biologii owadów oraz powiązania entomologii z innymi dyscyplinami przyrodniczymi; ma znajomość rozwoju entomologii i stosowanych w niej metod badawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

Udział w wykładzie - 30 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Suma godzin - 60

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

Udział w wykładzie - 30 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Suma godzin - 60

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)