Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entomologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-ZOO-06cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entomologia
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty do wyboru dla II i III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

DLA III ROKU:

BI1_U01,BI1_U02,BI1_U09,BI1_U10,BI1_K01


DLA II ROKU:

BI1_U02, BI1_U07, BI1_K01Pełny opis:

Student poznaje metody badawcze stosowane w entomologii, zapoznaje się z anatomią i morfologią owadów, poznaje przedstawicieli różnych grup systematycznych owadów, uczy się oznaczania owadów, preparowania, tworzenia kolekcji entomologicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

1. student potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze entomologii, przeprowadzać obserwacje w terenie i laboratorium, pobierać próby owadów w terenie

2. właściwie dobrać źródła i informacje z nich pochodzące, rozumie literaturę z zakresu entomologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

3. planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role a także wykonać zlecone zadania badawcze

4. samodzielnie planować i realizować własne uczenie się

Kompetencje:

1. student gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu entomologii

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione)

Aktywność podczas zajęć

Sprawozdania z prowadzonych eksperymentów

Podstawą wystawienia oceny końcowej będą oceny ze sprawozdań i ocena z testu sprawdzającego.

Test sprawdzający będzie składał się z 20 pytań, za które łącznie będzie można zdobyć 20 punktów.

poniżej 11 punktów - 2

11-12 punktów - 3

13-14 punktów - 3+

15-16 punktów - 4

17-18 punktów - 4+

19-20 punktów - 5

Kryteria oceniania:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi stosować podstawowych technik i narzędzi badawczych entomologii, nie potrafi prowadzić obserwacji w terenie i laboratorium, pobierać prób owadów, nie potrafi właściwie dobrać źródeł, nie umie korzystać z literatury entomologicznej, nie umie zaplanować pracy i uczenia się, nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze entomologii, prowadzić obserwacje w terenie i laboratorium, pobierać próby owadów, właściwie dobrać źródła, w ograniczonym stopniu potrafi korzystać z literatury entomologicznej, ma trudności z zaplanowaniem pracy i uczenia się, w ograniczonym stopniu gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

ocena 4 (db): student potrafi poprawnie stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze entomologii, prowadzić obserwacje w terenie i laboratorium, pobierać próby owadów, właściwie dobrać źródła, w znaczącym stopniu potrafi korzystać z literatury entomologicznej, nie ma trudności z zaplanowaniem pracy i uczenia się, w znaczącym stopniu gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

ocena 5 (bdb): student potrafi bardzo dobrze stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze entomologii, prowadzić obserwacje w terenie i laboratorium, pobierać próby owadów, dobrać źródła, bardzo dobrze korzysta z literatury entomologicznej, bardzo dobrze potrafi zaplanować pracę i uczenie się, w wysokim stopniu gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

Przygotowanie do testu sprawdzającego - 15 godz.

Suma godzin - 60

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

Przygotowanie do testu sprawdzającego - 15 godz.

Suma godzin - 60

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)