Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-12-23-cw
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia:


wykład

IS1P_W01; IS1P_U01; IS1P_U10; IS1P_K01

ćwiczenia

IS1P_U01; IS1P_U02; IS1P_U04; IS1P_U05; IS1P_U09; IS1P_U10; IS1P_U12; IS1P_K01; IS1P_K02

Labortorium:

IS1P_U01; IS1P_U02; IS1P_U04; IS1P_U05; IS1P_U09; IS1P_U10; IS1P_U12; IS1P_K01; IS1P_K02


Skrócony opis:

Pojęcie mola, masy molowej, objętość molowa gazu doskonałego w warunkach normalnych, skład procentowy, obliczenia stechiometryczne, stężenia molowe, ułamek molowy, mieszanie roztworów, przeliczanie stężenia molowego na procentowe i odwrotnie, siła jonowa, aktywność i współczynniki aktywności, skala pH, mocne kwasy i zasady, słabe kwasy i zasady, rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Opisanie podstawowych grup związków organicznych, metod ich otrzymywania i reakcji. Wydajność reakcji.

Reakcje chemiczne. Równania reakcji chemicznych. Reakcje strącania i ich zastosowania. Reakcje kwasów i zasad. Kwasy (zasady) mocne i słabe. Reakcje zobojętniania a przeniesienie protonu. Wskaźniki, bufory.

Struktura i właściwości związków organicznych. Metody otrzymywania. Reakcje. Polimeryzacja.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Wymagania wstępne:podstawy wiedzy o chemii i fizyce.

Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z podstawami chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej umożliwiające późniejsze zrozumienie innych zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem.

Zakres:

1. Budowa materii. Pierwiastki i związki chemiczne. Pojęcia atomu, izotopu, pierwiastka, cząsteczki. Pochodzenie pierwiastków. Metale, niemetale i półmetale. Charakterystyka układu okresowego. Związki chemiczne (cząsteczkowe, jonowe), wzory chemiczne. Mieszaniny, typy mieszanin i metody rozdzielania. Nomenklatura chemiczna.

2. Budowa atomu a układ okresowy. Budowa cząsteczki. Kwanty i fotony. Widma atomowe. Falowe właściwości elektronu. Modele atomów: orbitale atomowe i poziomy energetyczne. Liczby kwantowe i spin elektronu. Struktura elektronowa atomu wodoru i atomów wieloelektronowych. Zasady rozbudowy powłok. Struktura atomu a układ okresowy. Okresowość właściwości pierwiastków. Właściwości wodoru i pierwiastków grup głównych.

3. Kształty cząsteczek i jonów. Rozkład ładunku w cząsteczkach: wiązania i cząsteczki polarne. Długość a siła wiązań. Wiązania sigma i pi. Hybrydyzacja. Orbitale molekularne wodoru i cząsteczek dwuatomowych.

4. Układ metryczny. Jednostki układu SI i jednostki pochodne. Dokładność i precyzja. Mol i masa molowa. Wyznaczanie wzorów chemicznych.

5. Reakcje chemiczne. Równania reakcji chemicznych. Reakcje strącania i ich zastosowania. Reakcje kwasów i zasad. Kwasy (zasady) mocne i słabe. Reakcje zobojętniania a przeniesienie protonu. Reakcje powstawania gazów. Reakcje redoks (utleniania i redukcji). Utleniacze i reduktory.

6. Stany skupienia materii. Właściwości gazów. Molekularny charakter gazów i pojęcie ciśnienia. Prawa gazowe: Boyle'a, Charlesa i Gay-Lussaca, Avogadro oraz równanie stanu gazu doskonałego. Mieszaniny gazów. Gazy rzeczywiste. Ruch cząsteczek w gazach. Dziura ozonowa. Ciecze i ciała stałe. Siły międzycząsteczkowe: siły Londona, oddziaływania dipol-dipol, wiązanie wodorowe. Struktura cieczy i ciał stałych. Przemiany fazowe: prężność pary, wrzenie, krzepnięcie, topnienie, wykresy fazowe.

7. Szybkość reakcji. Równowaga chemiczna. Pojęcie szybkości reakcji: chwilowa szybkość reakcji, stała szybkości i okres półtrwania. Rzędowość reakcji. Wpływ temperatury. Kataliza. Rola enzymów. Odwracalność reakcji chemicznych i stała równowagi. Szybkość reakcji a równowaga. Równowagi heterogeniczne i w fazie gazowej. Stopień przereagowania i kierunek reakcji.

8. Roztwory. Molekularna interpretacja rozpuszczania. Rozpuszczalność: wpływ temperatury i ciśnienia. Koloidy. Rozpuszczalność a nieporządek. Stężenie i wpływ substancji rozpuszczonej na właściwości koligatywne. Kwasy i zasady Bronsteda i Lowry'ego. Sprzężone kwasy i zasady a wymiana protonu. Szczególna rola wody. Skala pH. Przewidywanie względnej mocy kwasów. Kwaśne deszcze. Równowagi w roztworach wodnych. Jony jako kwasy i zasady i pH roztworu soli. Miareczkowanie kwas-zasada. Wskaźniki. Bufory.

9. Obliczenia chemiczne. Stechiometria reakcji i podstawy obliczeń chemicznych. Wydajność reakcji. Analiza elementarna. Podstawowe pojęcia dotyczące roztworów: molowość, rozcieńczanie i miareczkowanie.

10. Struktura i właściwości związków organicznych. Metody otrzymywania. Reakcje. Węglowodory alifatyczne. Alkohole, aldehydy i ketony. Izomeria i stereochemia. Kwasy karboksylowe i ich pochodne. Halogenki alkilowe Aminy i nitryle. Związki aromatyczne. Związki heterocykliczne. Polimery.

Laboratorium:

Treści merytoryczne:

Zapoznanie z podstawowymi technikami pracy i sprzętem w laboratorium chemicznym. Analiza jakościowa - identyfikacja kationów i anionów. Analiza objętościowa - miareczkowe metody oznaczania substancji. Zapoznanie studentów z pracą w laboratorium syntezy organicznej, nauczenie studentów technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie organicznej: Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym, szkłem i zasadami jego użytkowania oraz zasadami BHP. Synteza aspiryny. Synteza octanu butylu. Chromatografia kolumnowa i spektrofotometria.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wcześniejsze wydania.

Krzysztof M. Pazdro "Zbiór zadań z chemii"

Literatura uzupełniająca:

A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007.

Halina Kowalczyk-Dembińska "Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii", UNIVERSITAS, 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

IS1P_W01 absolwent ma wiedzę dotyczącą wybranych faktów, obiektów i zjawisk z zakresu chemii oraz ma wiedzę dotyczącą metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi.

Weryfikacja: egzamin

IS1P_U01 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii do formułowania i rozwiązywania złożonych nietypowych problemów oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich zaczerpniętych.

Weryfikacja: egzamin, kolokwium

IS1P_U10 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii. Potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez samodzielne planowanie i realizowanie własnego uczenia się.

Weryfikacja: egzamin, kolokwium

IS1P_K01 absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu chemii i odbieranych treści.

Weryfikacja: egzamin

IS1P_U01; IS1P_U02; IS1P_U04; IS1P_U05; IS1P_U09; IS1P_U10; IS1P_U12; IS1P_K01; IS1P_K02

IS1P_U01 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii do formułowania i rozwiązywania złożonych nietypowych problemów oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez − właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_U02 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji.

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_U04 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z inżynierią środowiska.

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_U05 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez komunikowanie się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii.

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_U09 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez współdziałanie z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_U10 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez samodzielne planowanie i realizowanie własnego uczenia się

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_U12 absolwent potrafi wykorzystać metody obliczeniowe do rozwiązywania problemów z chemii.

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_K01 absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_K02 absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu podstaw chemii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu studiowanego kierunku.

Weryfikacja: kolokwium

IS1P_U01; IS1P_U02; IS1P_U04; IS1P_U05; IS1P_U09; IS1P_U10; IS1P_U11; IS1P_U12; IS1P_K01; IS1P_K02

IS1P_U01 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii do formułowania i rozwiązywania złożonych nietypowych problemów oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich zaczerpniętych.

Weryfikacja: wejściówki, kolokwium

IS1P_U02 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji.

Weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U04 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez wykorzystywanie posiadanej wiedzy z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z inżynierią środowiska.

Weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U05 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez komunikowanie się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

Weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U09 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez współdziałanie z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.

Weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U10 absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu chemii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez samodzielne planowanie i realizowanie własnego uczenie się

weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U11 absolwent potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_U12 absolwent potrafi wykorzystać metody obliczeniowe do rozwiązywania problemów z chemii.

weryfikacja wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_K01 absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu chemii i odbieranych treści

weryfikacja: wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

IS1P_K02 absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu chemii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

weryfikacja:wejściówki, sprawozdanie, kolokwium końcowe

ECTS [1 ECTS=30 godzin]

wykład 3 ECTS,

ćwiczenia 2 ECTS,

laboratorium 2 ECTS

Udział w wykładach: 30 godzin

Udział w ćwiczeniach:30 godzin

Udział w laboratoriach: 30 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 30 godzin

Przygotowanie do laboratorium: 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium: 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 40 godzin

suma: 210 godzin [210/30=7]

ćwiczenia:

ECTS [1 ECTS=30 godzin]

ćwiczenia 2 ECTS,

Udział w ćwiczeniach:30 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 30 godzin

suma: 60 godzin [60/30=2]

Metody i kryteria oceniania:

Wszystkie formy zajęć są ze sobą ściśle powiązane i uzupełniają się wzajemnie.

Wykład monograficzny/problemowy/konwersatoryjny. Studenci są aktywizowani do dyskusji.

Metoda oceny: Egzamin pisemny. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń i laboratorium. Na egzaminie obowiązują zagadnienia z danego zakresu omawiane na wszystkich formach zajęć. Omawiane zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane.

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Ćwiczenia:

Metoda: ćwiczeniowa, aktywizująca, praca w grupie

Rozwiązywanie zadań z zakresu chemii ogólniej, nieorganicznej i organicznej.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach i zaliczenie dwóch kolokwiów. Na kolokwiach obowiązują zagadnienia omawiane na wykładach i realizowane na laboratorium.

Do zaliczenia każdego kolokwium wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Ocena końcowa:

(1) Średnia ocen z dwóch pisemnych kolokwiów podczas ćwiczeń, sprawdzających wiedzę z wykładu i ćwiczeń i laboratorium.

(2) Premia za aktywność

Wykład egzamin pisemny - student rozwiązuje zadania i odpowiada na pytania z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej; do zaliczenia wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Laboratorium:

Metody oceny:kolokwium wstępne, zaliczenie poszczególnych ćwiczeń na podstawie sprawozdania, kolokwium końcowe z całości materiału.

Ocena końcowa jest średnią wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią 5-ciu ocen cząstkowych za poszczególne pięć ćwiczeń.

Ocena cząstkowa jest średnią ocen dotyczących danego ćwiczenia:

1. Ocena przygotowania do zajęć poprzez zdanie kolokwium wstępnego z tematyki dotyczącej danego ćwiczenia i BHP. Jest to warunek przystąpienia do ćwiczeń.

2. Ocena pracy przygotowanej indywidualnie w formie sprawozdania z ćwiczenia:

ocena 2 (ndst): nie potrafi zaprezentować wyników swoich badań

ocena 3 (dst): prezentuje suche wyniki bez umiejętności ich analizy

ocena 4 (db): dokonuje analizy wyników, proponuje wnioski

ocena 5 (bdb): dokonuje analizy wyników, wyciąga wnioski, dyskutuje

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- aktywność na ćwiczeniach

- rozwiązywanie na ćwiczeniach problemów postawionych w zadaniach z zakresu chemii.

- kolokwia na ćwiczeniach

-kolokwia i sprawozdania na laboratorium

-wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych

- egzamin pisemny

Zakres ocen w każdym ocenianym przypadku:

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

mniej niż 59,9% - 2

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie ma wiedzy z zakresu podstaw chemii.

Na ocenę 3 (dst.): Student na poziomie podstawowym opanował wiedzę z zakresu chemii i na poziomie podstawowym potrafi ją wykorzystywać.

Na ocenę 4 (db.): Student na dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu podstaw chemii i dobrze potrafi ją wykorzystywać do rozwiązywania problemów i do rozwiązywania zadań .

Na ocenę 5 (bdb.): Student na bardzo dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu chemii i bardzo dobrze potrafi ją wykorzystywać do rozwiązywania problemów w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pojęcie mola, masy molowej, objętość molowa gazu doskonałego w warunkach normalnych, skład procentowy, obliczenia stechiometryczne, stężenia molowe, ułamek molowy, mieszanie roztworów, przeliczanie stężenia molowego na procentowe i odwrotnie, siła jonowa, aktywność i współczynniki aktywności, skala pH, mocne kwasy i zasady, słabe kwasy i zasady, rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Opisanie podstawowych grup związków organicznych, metod ich otrzymywania i reakcji. Wydajność reakcji.

Reakcje chemiczne. Równania reakcji chemicznych. Reakcje strącania i ich zastosowania. Reakcje kwasów i zasad. Kwasy (zasady) mocne i słabe. Reakcje zobojętniania a przeniesienie protonu. Wskaźniki, bufory.

Struktura i właściwości związków organicznych. Metody otrzymywania. Reakcje. Polimeryzacja.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z podstawami chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej umożliwiające późniejsze zrozumienie innych zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem.

Zakres:

1. Budowa materii. Pierwiastki i związki chemiczne. Pojęcia atomu, izotopu, pierwiastka, cząsteczki. Pochodzenie pierwiastków. Metale, niemetale i półmetale. Charakterystyka układu okresowego. Związki chemiczne (cząsteczkowe, jonowe), wzory chemiczne. Mieszaniny, typy mieszanin i metody rozdzielania. Nomenklatura chemiczna.

2. Budowa atomu a układ okresowy. Budowa cząsteczki. Kwanty i fotony. Widma atomowe. Falowe właściwości elektronu. Modele atomów: orbitale atomowe i poziomy energetyczne. Liczby kwantowe i spin elektronu. Struktura elektronowa atomu wodoru i atomów wieloelektronowych. Zasady rozbudowy powłok. Struktura atomu a układ okresowy. Okresowość właściwości pierwiastków. Właściwości wodoru i pierwiastków grup głównych.

3. Kształty cząsteczek i jonów. Rozkład ładunku w cząsteczkach: wiązania i cząsteczki polarne. Długość a siła wiązań. Wiązania sigma i pi. Hybrydyzacja. Orbitale molekularne wodoru i cząsteczek dwuatomowych.

4. Układ metryczny. Jednostki układu SI i jednostki pochodne. Dokładność i precyzja. Mol i masa molowa. Wyznaczanie wzorów chemicznych.

5. Reakcje chemiczne. Równania reakcji chemicznych. Reakcje strącania i ich zastosowania. Reakcje kwasów i zasad. Kwasy (zasady) mocne i słabe. Reakcje zobojętniania a przeniesienie protonu. Reakcje powstawania gazów. Reakcje redoks (utleniania i redukcji). Utleniacze i reduktory.

6. Stany skupienia materii. Właściwości gazów. Molekularny charakter gazów i pojęcie ciśnienia. Prawa gazowe: Boyle'a, Charlesa i Gay-Lussaca, Avogadro oraz równanie stanu gazu doskonałego. Mieszaniny gazów. Gazy rzeczywiste. Ruch cząsteczek w gazach. Dziura ozonowa. Ciecze i ciała stałe. Siły międzycząsteczkowe: siły Londona, oddziaływania dipol-dipol, wiązanie wodorowe. Struktura cieczy i ciał stałych. Przemiany fazowe: prężność pary, wrzenie, krzepnięcie, topnienie, wykresy fazowe.

7. Szybkość reakcji. Równowaga chemiczna. Pojęcie szybkości reakcji: chwilowa szybkość reakcji, stała szybkości i okres półtrwania. Rzędowość reakcji. Wpływ temperatury. Kataliza. Rola enzymów. Odwracalność reakcji chemicznych i stała równowagi. Szybkość reakcji a równowaga. Równowagi heterogeniczne i w fazie gazowej. Stopień przereagowania i kierunek reakcji.

8. Roztwory. Molekularna interpretacja rozpuszczania. Rozpuszczalność: wpływ temperatury i ciśnienia. Koloidy. Rozpuszczalność a nieporządek. Stężenie i wpływ substancji rozpuszczonej na właściwości koligatywne. Kwasy i zasady Bronsteda i Lowry'ego. Sprzężone kwasy i zasady a wymiana protonu. Szczególna rola wody. Skala pH. Przewidywanie względnej mocy kwasów. Kwaśne deszcze. Równowagi w roztworach wodnych. Jony jako kwasy i zasady i pH roztworu soli. Miareczkowanie kwas-zasada. Wskaźniki. Bufory.

9. Obliczenia chemiczne. Stechiometria reakcji i podstawy obliczeń chemicznych. Wydajność reakcji. Analiza elementarna. Podstawowe pojęcia dotyczące roztworów: molowość, rozcieńczanie i miareczkowanie.

10. Struktura i właściwości związków organicznych. Metody otrzymywania. Reakcje. Węglowodory alifatyczne. Alkohole, aldehydy i ketony. Izomeria i stereochemia. Kwasy karboksylowe i ich pochodne. Halogenki alkilowe Aminy i nitryle. Związki aromatyczne. Związki heterocykliczne. Polimery.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wcześniejsze wydania.

Krzysztof M. Pazdro "Zbiór zadań z chemii"

Literatura uzupełniająca:

A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007.

Halina Kowalczyk-Dembińska "Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii", UNIVERSITAS, 2007.

Wymagania wstępne:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Wymagania wstępne: podstawy wiedzy z zakresu chemii i fizyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)