Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja obiektów inżynierii środowiska – nauka, biznes, praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-12-25
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja obiektów inżynierii środowiska – nauka, biznes, praktyka
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1P_U11;

IS1P_U13;

IS1P_U14;

IS1P_U16;

IS1P_U17Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem obiektów inżynierii środowiska.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć terenowych.

W roku akademickim 2020/21 z uwagi na pademię zajęcia będą prowadzone online.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z pracą m.in. stacji uzdatnia wody, oczyszczalni ścieków, elektrowni, zakładu przetwarzania odpadów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ISP1_U11 - absolwent potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

IS1P_U13- absolwent potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne

IS1P_U14- absolwent potrafi dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich

IS1P_U16- absolwent potrafi projektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, instalacje, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów

IS1P_U17- absolwent potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii właściwych dla inżynierii środowiska, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską

Opis ECTS:

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach:

Udział w zajęciach terenowych (onlin) - 30 h

Przygotowanie sprawozdań - 20 h

Konsultacje - 10 h

60 h/30 h = 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia technologii dla ludzi.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo słabo rozumie znaczenie wiedzy technologicznej dla ochrony, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent słabo rozumie znaczenie wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz dla zagwarantowania ludziom dobrej jakości wody, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent dobrze zna znaczenie wiedzy technologicznej dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni zna znaczenie wiedzy technologicznej dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze zna znaczenie wiedzy technologicznej dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Weryfikacja (IS1P_U11; IS1P_U13; IS1P_U14; IS1P_U16; IS1P_U17):

Ocena z zajęć terenowych obejmuje ocenę ze sprawozdań wykonanych na podstawie zagadnień poruszanych podczas zwiedzania obiektów inżynierii środowiska.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Aneta Herbuś, Agnieszka Poniatowska, Monika Puchalska, Anna Rolewicz-Kalińska, Tadeusz Siwiec, Marzena Smol, Maria Włodarczyk-Makuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)