Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja obiektów inżynierii środowiska – zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-12-27
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja obiektów inżynierii środowiska – zajęcia terenowe
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty do wyboru dla I roku inżynierii środowiska
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1P_U03 IS1P_K01Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem obiektów inżynierii środowiska.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć terenowych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z pracą m.in. stacji uzdatnia wody, oczyszczalni ścieków, elektrowni, zakładu przetwarzania odpadów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt przedmiotowy 1. Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące obiektów inżynierii środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie na temat funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska (IS1P_U03)

Efekt przedmiotowy 2. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy fachowej i ogólnej oraz odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy fachowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w obszarze funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska (IS1P_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące obiektów inżynierii środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie na temat funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska

ocena 3 (dst): Student w bardzo niskim stopniu potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące obiektów inżynierii środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie na temat funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska

ocena 3+(dst+): Student w niskim stopniu potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące obiektów inżynierii środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie na temat funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska

ocena 4 (db): Student dosyć dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące obiektów inżynierii środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie na temat funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska

ocena 4+ (db+): Student dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące obiektów inżynierii środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie na temat funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska

ocena 5 (bdb): Student bardzo dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące obiektów inżynierii środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie na temat funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): Student nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy fachowej i ogólnej oraz odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy fachowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w obszarze funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska.

ocena 3 (dst): Student jest w dostatecznym stopniu gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy fachowej i ogólnej oraz odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy fachowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w obszarze funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska.

ocena 3+ (dst+): Student jest w więcej niż dostatecznym stopniu gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy fachowej i ogólnej oraz odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy fachowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w obszarze funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska.

ocena 4 (db): Student jest w na dobrym poziomie gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy fachowej i ogólnej oraz odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy fachowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w obszarze funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska.

ocena 4+ (db+): Student jest na więcej niż dobrym poziomie gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy fachowej i ogólnej oraz odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy fachowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w obszarze funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska.

ocena 5 (bdb): Student jest w pełni gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy fachowej i ogólnej oraz odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy fachowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w obszarze funkcjonowania obiektów inżynierii środowiska.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Monika Kisiel, Agnieszka Poniatowska, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Agnieszka Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach:

Udział w zajęciach terenowych - 30 h

Przygotowanie sprawozdań - 20 h

Konsultacje - 10 h

60 h/30 h = 2 punkty ECTS


Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Agnieszka Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)