Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-23-16-ćw
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika techniczna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II roku inżynierii środowiska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład IS1P_W01 (rok akademicki 2023/24)

Ćwiczenia IS1P_U01 IS1P_U07 (rok akademicki 2023/24)
Skrócony opis:

Analiza przemian i obiegów termodynamicznych. Sporządzanie bilansów termodynamicznych. Stosowanie termodynamiki technicznej do opisu i modelowania procesów chemicznych. Termodynamiczna analiza pracy urządzeń cieplnych.

Pełny opis:

Pojęcia podstawowe i definicje. Zależności między parametrami stanu. Zerowa zasada termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki. Druga zasada termodynamiki. Matematyczne ujęcie drugiej zasady termodynamiki. Trzecia zasada termodynamiki. Gazy doskonałe, prawa gazów doskonałych.

Analiza termodynamiczna typowych przemian gazów doskonałych. Właściwości gazów półdoskonałych i rzeczywistych: przemiany charakterystyczne. Ciepło właściwe. Termodynamika procesów chemicznych. . Spalanie paliw: podział paliw, skład paliw, minimalne i rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza, skład spalin, ciepło spalania, wartość opałowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1) P.W. Atkins " Chemia Fizyczna", PWN, 2003.

2) S. Wiśniewski " Termodynamika techniczna" Warszawa, 1980.

3) Z. Nagórski, R. Sobociński "Wybrane zagadnienia z termodynamiki technicznej" Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1) J. Szarawara " Termodynamika chemiczna stosowana", WNT, 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza IS1P_W01 :

Po odbyciu tych zajęć student:

-w zaawansowanym stopniu zna wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu termodynamiki technicznej jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z inżynierią środowiska

Umiejętności IS1P_U01, IS1P_U10 :

Po odbyciu tych zajęć student:

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu termodynamiki technicznej formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,

-potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się

Kompetencje IS1P_K01:

Po odbyciu tych zajęć student:

-jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu termodynamiki technicznej

Opis ECTS:

Ćwiczenia: 2

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w ćwiczeniach - 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 h

Przygotowanie do kolokwiów - 20 h

60 h/30 h = 2 punkty ECTS

Wykład: 3

Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w wykładach - 30 h

Przygotowanie do egzaminu - 60 h

90 h/30 h = 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązywanie zadań z zakresu termodynamiki technicznej.

Ocena końcowa:

(1) Średnia ocen z dwóch pisemnych kolokwiów podczas ćwiczeń, sprawdzających wiedzę z wykładu i ćwiczeń.

(2) Premia za aktywność

(3) Egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach i zaliczenie dwóch kolokwiów.

Do zaliczenia każdego kolokwium i egzaminu wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Egzamin pisemny - student rozwiązuje zadania i odpowiada na pytania z zakresu termodynamiki technicznej; do zaliczenia wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Zakres ocen w każdym ocenianym przypadku:

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

mniej niż 59,9% - 2

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie ma wiedzy i umiejętności z zakresu termodynamiki technicznej.

Na ocenę 3 (dst.): Student na poziomie podstawowym opanował wiedzę i umiejętności z zakresu termodynamiki technicznej i na poziomie podstawowym potrafi ją wykorzystywać.

Na ocenę 4 (db.): Student na dobrym poziomie opanował wiedzę i umiejętnoości z zakresu ptermodynamiki technicznej i dobrze potrafi ją wykorzystywać do rozwiązywania problemów i do rozwiązywania zadań .

Na ocenę 5 (bdb.): Student na bardzo dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu termodynamiki technicznej i bardzo dobrze potrafi ją wykorzystywać do rozwiązywania problemów w tym zakresie.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- aktywność na ćwiczeniach (umiejętności, kompetencje)

- rozwiązywanie na ćwiczeniach problemów postawionych w zadaniach z zakresu termodynamiki technicznej ( umiejętności, kompetencje)

- kolokwia na ćwiczeniach (wiedza i umiejętności)

- egzamin pisemny (wiedza i umiejętności)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Analiza przemian i obiegów termodynamicznych. Sporządzanie bilansów termodynamicznych. Stosowanie termodynamiki technicznej do opisu i modelowania procesów chemicznych. Termodynamiczna analiza pracy urządzeń cieplnych.

Pełny opis:

Pojęcia podstawowe i definicje. Zależności między parametrami stanu. Zerowa zasada termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki. Druga zasada termodynamiki. Matematyczne ujęcie drugiej zasady termodynamiki. Trzecia zasada termodynamiki. Gazy doskonałe, prawa gazów doskonałych.

Analiza termodynamiczna typowych przemian gazów doskonałych. Właściwości gazów półdoskonałych i rzeczywistych: przemiany charakterystyczne. Ciepło właściwe. Termodynamika procesów chemicznych. . Spalanie paliw: podział paliw, skład paliw, minimalne i rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza, skład spalin, ciepło spalania, wartość opałowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1) P.W. Atkins " Chemia Fizyczna", PWN, 2003.

2) S. Wiśniewski " Termodynamika techniczna" Warszawa, 1980.

3) Z. Nagórski, R. Sobociński "Wybrane zagadnienia z termodynamiki technicznej" Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1) J. Szarawara " Termodynamika chemiczna stosowana", WNT, 2007

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii, fizyki i matematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Analiza przemian i obiegów termodynamicznych. Sporządzanie bilansów termodynamicznych. Stosowanie termodynamiki technicznej do opisu i modelowania procesów chemicznych. Termodynamiczna analiza pracy urządzeń cieplnych.

Pełny opis:

Pojęcia podstawowe i definicje. Zależności między parametrami stanu. Zerowa zasada termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki. Druga zasada termodynamiki. Matematyczne ujęcie drugiej zasady termodynamiki. Trzecia zasada termodynamiki. Gazy doskonałe, prawa gazów doskonałych.

Analiza termodynamiczna typowych przemian gazów doskonałych. Właściwości gazów półdoskonałych i rzeczywistych: przemiany charakterystyczne. Ciepło właściwe. Termodynamika procesów chemicznych. . Spalanie paliw: podział paliw, skład paliw, minimalne i rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza, skład spalin, ciepło spalania, wartość opałowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1) P.W. Atkins " Chemia Fizyczna", PWN, 2003.

2) S. Wiśniewski " Termodynamika techniczna" Warszawa, 1980.

3) Z. Nagórski, R. Sobociński "Wybrane zagadnienia z termodynamiki technicznej" Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1) J. Szarawara " Termodynamika chemiczna stosowana", WNT, 2007

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii, fizyki i matematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Analiza przemian i obiegów termodynamicznych. Sporządzanie bilansów termodynamicznych. Stosowanie termodynamiki technicznej do opisu i modelowania procesów chemicznych. Termodynamiczna analiza pracy urządzeń cieplnych.

Pełny opis:

Pojęcia podstawowe i definicje. Zależności między parametrami stanu. Zerowa zasada termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki. Druga zasada termodynamiki. Matematyczne ujęcie drugiej zasady termodynamiki. Trzecia zasada termodynamiki. Gazy doskonałe, prawa gazów doskonałych.

Analiza termodynamiczna typowych przemian gazów doskonałych. Właściwości gazów półdoskonałych i rzeczywistych: przemiany charakterystyczne. Ciepło właściwe. Termodynamika procesów chemicznych. . Spalanie paliw: podział paliw, skład paliw, minimalne i rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza, skład spalin, ciepło spalania, wartość opałowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1) P.W. Atkins " Chemia Fizyczna", PWN, 2003.

2) S. Wiśniewski " Termodynamika techniczna" Warszawa, 1980.

3) Z. Nagórski, R. Sobociński "Wybrane zagadnienia z termodynamiki technicznej" Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1) J. Szarawara " Termodynamika chemiczna stosowana", WNT, 2007

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii, fizyki i matematyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)