Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-36-15-ćw
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1_W03 IS1_W05 IS1_U01 IS1_U03 IS1_U04 IS1_U07 IS1_U16 IS1_K01 IS1_K02

Skrócony opis:

Chemia środowiska opisuje procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące w przyrodzie na Ziemi. Związana jest z atmosferą, hydrosferą i środowiskiem lądowym oraz relacjami między nimi. Zajmuje się również zmianami zachodzącymi w przyrodzie pod wpływem czynników o charakterze antropogenicznym.

Pełny opis:

Chemia środowiska obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznych i biochemicznych przebiegających w przyrodzie.

Zajmuje się procesami występującymi na powierzchni Ziemi i w jej pobliżu - w atmosferze, hydrosferze i środowisku lądowym.

Pełny opis środowiska globalnego wymaga znajomości następujących elementów:

- składu i budowy chemicznej głównych elementów środowiska,

- procesów fizykochemicznych i chemicznych przebiegających na Ziemi,

- zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zanieczyszczeń i zjawisk wywołanych czynnikami o charakterze antropogenicznym.

Zajmuje się również relacjami między tymi elementami.

Dziedzina ta ma na celu zapewnienie czystszego i bardziej zdrowego otoczenia.

Literatura:

Obowiązkowa:

Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy "Chemia Środowiska", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

J.E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss "Wprowadzenie do chemii środowiska", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska "Chemia Środowiska", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012

E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska "Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii środowiska" Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012

Uzupełniająca:

B.J.Alloway, D.C. Ayers, "Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska", PWN, Warszawa 1999

Peter O'Neill, "Chemia Środowiska", PWN, Warszawa-Wrocław 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

IS1_W03 - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu chemii środowiska

IS1_W05 - ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

IS1_U01 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

IS1_U03 - potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu chemii środowiska

IS1_U04 - ma umiejętność samokształcenia się

IS1_U07 - potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, potrafi zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

IS1_U16 - potrafi -przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i technologiczne oraz pozatechniczne w szczególności wykorzystywać wiedzę z różnych obszarów chemii środowiska

IS1_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

IS1_K02 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienie procesów chemicznych oraz migracji pierwiastków i związków chemicznych w środowisku; przewidywania skutków obecności w środowisku substancji szkodliwych i toksycznych.

Punkty ECTS:

aktywność studenta (nakład pracy studenta w godz.)

udział w ćwiczeniach (30)

przygotowanie do ćwiczeń (15)

przygotowanie referatów (20)

przygotowanie do kolokwiów (15)

Suma godz. 80

Liczba punktów ECTS: 80/25 przypisano 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia z rozwiązywania zadań rachunkowych (każde kolokwium za 16 punktów)

Wygłoszenie referatu (8 punktów).

Maksymalna liczba punktów - 40. Minimalna liczba punktów na zaliczenie przedmiotu - 21.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)