Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-36-15-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II roku inżynierii środowiska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS1P_U03 IS1P_U04 IS1P_U20 (rok akademicki 2023/24)


IS1P_W01 IS1P_U01

IS1P_U02 IS1P_U11

IS1P_K01 IS1P_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza z chemii

Skrócony opis:

Chemia środowiska opisuje procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące w przyrodzie na Ziemi. Związana jest z atmosferą, hydrosferą i środowiskiem lądowym oraz relacjami między nimi. Zajmuje się również zmianami zachodzącymi w przyrodzie pod wpływem czynników o charakterze antropogenicznym.

Pełny opis:

Poznanie zagadnień dotyczących procesów chemicznych i biochemicznych przebiegających w przyrodzie. Omówienie składników naturalnych i zanieczyszczeń występujących w środowisku oraz migracji pierwiastków i związków chemicznych w środowisku. Przewidywanie skutków obecności w środowisku substancji szkodliwych i toksycznych oraz umiejętność ich identyfikacji.

Literatura:

Obowiązkowa:

Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy "Chemia Środowiska", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

J.E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss "Wprowadzenie do chemii środowiska", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska "Chemia Środowiska", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012

Uzupełniająca:

B.J.Alloway, D.C. Ayers, "Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska", PWN, Warszawa 1999

Peter O'Neill, "Chemia Środowiska", PWN, Warszawa-Wrocław 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt 1. [IS1P_W01] Absolwent w zaawansowanym stopniu zna zagadnienia z zakresu chemii środowiska przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań związanych z inżynierią środowiska

Efekt 2. [IS1P_U03] Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w różnych językach, dotyczące chemii środowiska, potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać analizy i interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie

Efekt 3. [IS1P_U04] Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.

Efekt 4. [IS1P_U20] Absolwent potrafi zastosować techniki eksperymentalne i laboratoryjne w formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu chemii środowiska, potrafi te metody i narzędzia odpowiednio dobrać i właściwie zastosować.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin

Końcowa ocena:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Laboratorium

Na ocenę z przedmiotu składają się punkty uzyskane z wejściówek i sprawozdań:

Punktacja:

≥95% - 5.0

≥90% - 4.5

≥80% - 4.0

≥70% - 3.5

≥60% - 3.0

<60% - 2.0

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

30 h/30 h = 1 punkty ECTS

wykład:

Udział w wykładzie - 15 h

Przygotowanie do egzaminu - 15 h

Suma godzin [30/30 = 1]


laboratorium

Udział w zajęciach - 30 h

Przygotowanie do laboratorium - 20 h

Konsultacje - 5 h

Przygotowanie sprawozdań - 5 h

Suma godzin [60/30 = 2]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)