Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biopaliwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-11-32
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biopaliwa
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia IS2P_W01; IS2P_U01; IS2P_U12; IS2P_K01

Skrócony opis:

Nazwa przedmiotu: Biopaliwa

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: opanowanie wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, wymuszeń eksploatacyjnych, oceny jakości i oddziaływań środowiskowych biopaliw i paliw alternatywnych

Pełny opis:

Nazwa przedmiotu: Biopaliwa

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: opanowanie wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, wymuszeń eksploatacyjnych, oceny jakości i oddziaływań środowiskowych biopaliw i paliw alternatywnych

Literatura:

1. Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój "Biopalowa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. PWN, Warszawa 2012, ISBN 978-83-01-17170-4

2. Krzysztof Biernat „Biofuels, State of Development” Wyd. InTech Londyn , 2018, ISBN 978-1-78923-346-9

3. Krzysztof Biernat “”Biofuels, Status and Perspective” Wyd. InTech Londyn, 2015, ISBN 978-953-51-2177-0

4. Krzysztof Biernat „Elements of Bioeconomy” Wyd. InTech Londyn, 2019, ISBN 978-2-3456-245-8

5.Krzysztof Biernat „Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions, Wyd. InTech, Londyn, 2016, ISBN 978-953-51-2269-2

6. Zhen Fang „Biofuels, Economy, Environment and Sustainability” Wyd. InTech, Londyn 2013, ISBN 978-953-51-0950-1

7.Zhen Fang „Biodiesel, Feedstock, Production and Applications”, Wyd. InTech, Londyn 2014, ISBN 978=953-51-0910-5

Efekty kształcenia i opis ECTS:

IS1P_W01 – absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną

IS1P_U01 – absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących

IS1P_K01 – absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych obejmujące stan i postęp w zakresie rozwoju technologii biopaliwowych i uwarunkowań w zakresie ich wdrażania. Ćwiczenia realizowane metodami demonstracyjnymi i symulacyjnymi. Weryfikacja metod rozwiązania postawionych problemów w zakresie analizy cyklu życia, śladu węglowego oraz oceny oddziaływań środowiskowych. Forma zaliczenia wykładów ustna, zgodna z wykazem pytań egzaminacyjnych. Forma zaliczenia ćwiczeń w postaci oceny indywidualnego sprawozdania z rozwiązania postawionego problemu

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu podziału rodzajów i obszarów zastosowania biopaliw i biopłynów.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że stydent posiada zaledwie podstawową wiedzę na temat technologii otrzymywania i zakresu stosowania biopaliw i biopłynów.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student posiada podstawową wiedzę na temat technologii otrzymywania i zakresu stosowania biopaliw i biopłynów.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student zna dobrze zagadnienia związane z technologią technologii otrzymywania i zakresu stosowania biopaliw i biopłynów.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student zna niemal w pełni zagadnienia związane z technologią technologii otrzymywania i zakresu stosowania biopaliw i biopłynów.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student opanował wiedzę z zakresu technologii technologii otrzymywania i zakresu stosowania biopaliw i biopłynów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nazwa przedmiotu: Biopaliwa

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: opanowanie wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, wymuszeń eksploatacyjnych, oceny jakości i oddziaływań środowiskowych biopaliw i paliw alternatywnych

Pełny opis:

Nazwa przedmiotu: Biopaliwa

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: opanowanie wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, wymuszeń eksploatacyjnych, oceny jakości i oddziaływań środowiskowych biopaliw i paliw alternatywnych

Literatura:

1. Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój "Biopalowa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. PWN, Warszawa 2012, ISBN 978-83-01-17170-4

2. Krzysztof Biernat „Biofuels, State of Development” Wyd. InTech Londyn , 2018, ISBN 978-1-78923-346-9

3. Krzysztof Biernat “”Biofuels, Status and Perspective” Wyd. InTech Londyn, 2015, ISBN 978-953-51-2177-0

4. Krzysztof Biernat „Elements of Bioeconomy” Wyd. InTech Londyn, 2019, ISBN 978-2-3456-245-8

5.Krzysztof Biernat „Alternative Fuels, Technical and Environmental Conditions, Wyd. InTech, Londyn, 2016, ISBN 978-953-51-2269-2

6. Zhen Fang „Biofuels, Economy, Environment and Sustainability” Wyd. InTech, Londyn 2013, ISBN 978-953-51-0950-1

7.Zhen Fang „Biodiesel, Feedstock, Production and Applications”, Wyd. InTech, Londyn 2014, ISBN 978=953-51-0910-5

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)