Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-13-PR
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II r. II stopnia IS - specjalność - specjalność Technologie gospodarki cyrkulacyjnej
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS2P_W01; IS2P_U05; IS2P_U07; IS2P_U19; IS2P_U20; IS2P_K01; IS2P_K02; IS2P_K03; IS2P_K06; IS2P_K07; IS2P_K08

Wymagania wstępne:

w zależności od zakładu pracy wiedza związana z inżynierią środowiska

Skrócony opis:

Praktyki mają na celu poszerzenie i zastosowanie w praktyce zawodowej wiedzy zdobywanej w trakcie studiów, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie w efektami kształcenia przyjętymi dla kierunku Inżynieria Środowiska. Ich celem jest również kształtowanie umiejętności zawodowych właściwych dla miejsca odbywania praktyk.

Zgodnie z programami kształcenia praktyki studentów Inżynierii Środowiska trwają nie krócej niż 240 godzin.

Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk wystawiane są przez Biuro Karier.

Pełny opis:

Praktyki mogą odbywać się min. w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych, biurach projektowych laboratoriach lub innych jednostkach organizacyjnych, przy czym charakter odbywanych praktyk powinien być zgodny z profilem kierunku studiów.

Studenci mogą skorzystać z oferty praktyk przedstawionej przez Biuro Karier UKSW.

Studenci mogą odbywać praktyki również w wybranych przez siebie Instytucjach, przy czym muszą one być zgodne z profilem kierunku studiów i w wymiarze liczby godzin przewidzianych w programie studiów. W tym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej oraz różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt 1: absolwent zna i rozumiem w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczących metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska tworzącą podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, jak również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem inżynieria środowiska [IS2P_W01]

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt 2: absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związane z inżynierią środowiska [IS2P_U05]

Efekt 3: absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne dotyczące inżynierii środowiska ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców [IS2P_U07]

Efekt 4: absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii właściwych dla inżynierii środowiska, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską [IS2P_U19]

Efekt 5: absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu potrafi wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla inżynierii środowiska [IS2P_U20]

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 6: absolwent jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczącej inżynierii środowiska [IS2P_K01]

Efekt 7: absolwent jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczących inżynierii środowiska [IS2P_K02]

Efekt 8: absolwent jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego [IS2P_K03]

Efekt 9: absolwent jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym rozwijania dorobku zawodu [IS2P_K06]

Efekt 10: absolwent jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym podtrzymywania etosu zawodu [IS2P_K07]

Efekt 11: absolwent jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad [IS2P_K08]

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest zaliczana na podstawie dokumentów wskazanych w Regulaminie praktyk studenckich w UKSW - wypełnionego dzienniczka praktyk z opisem przebiegu pracy oraz karty praktykanta, zatwierdzonych przez Instytucję przyjmującą studenta.

Zaliczenie praktyk stanowi warunek zaliczenia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

Weryfikacja osiągniętych efektów odbywa się na podstawie oceny osoby nadzorującej praktykanta w instytucji przyjmującej, a formalnego zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Wiedza:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z inżynierią środowiska.

Umiejętności:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi ocenić procesów, rozwiązań technicznych dotyczących inżynierii środowiska.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi ocenić procesy, rozwiązania techniczne dotyczące inżynierii środowiska.

Kompetencje:

niezaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia technologii dla ludzi.

zaliczone: weryfikacja wskazuje, że absolwent zna znaczenie wiedzy technologicznej dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Praktyki zawodowe:

Program praktyk stanowi uzupełnienie procesu kształcenia studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W toku praktyk student kierunku Inżynieria Środowiska powinien uzyskać kompetencje społeczne wskazane w opisie efektów kształcenia. Praktyki powinny przygotować studenta do podjęcia pracy zawodowej, w tym do profesjonalnego postępowania przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich, organizacji pracy, aktywnego współdziałania w zespole.

Student powinien mieć możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku studiów przez aktywne uczestnictwo w pracy instytucji przyjmującej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

wiedza, umiejętności i kompetencje z całego programu studiów inżynierskich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński
Prowadzący grup: Bartłomiej Macherzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


Aktywność studenta - nakład pracy studenta w godzinach

Udział w praktykach - 240 h

suma: 240h [240/30=8]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)