Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-II-21-29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II r. II stopnia IS
Punkty ECTS i inne: 20.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

IS2P_U01 IS2P_U03 IS2P_U04 IS2P_U05 (rok akademicki 2023/24)


IS2P_W01; IS2P_W02; IS2P_U01; IS2P_U07; IS2P_U12; IS2P_K01; IS2P_K02

Wymagania wstępne:

Zaawansowana wiedza z tematyki pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pomoc studentom w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt 1: Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu inżynierii środowiska

Efekt 2: Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji - ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z inżynierią środowiska, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt 3: Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy inżynierskie oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,

Efekt 4: Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

Efekt 5: Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 6: Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Efekt 7: Absolwent jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest przygotowanie pracy magisterskiej oraz jej prezentacji na zajęciach.

Wiedza:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada zaledwie podstawową wiedzę na temat inżynierii środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent posiada podstawową wiedzę na temat ginżynierii środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna dobrze zagadnienia związane z inżynierią środowiska, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent zna niemal w pełni zagadnienia związane z inżynierią środowiska, potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent opanował wiedzę z zakresu inżynierii środowiska w stopniu bardzo dobrym oraz rozszerzył swoją wiedzę o dalsze istotne zagadnienia.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi skorzystać z literatury fachowej, nie potrafi dokonać oceny sytuacji z punktu widzenia inżynierii środowiska.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent w zaledwie podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent w podstawowym zakresie potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent potrafi dobrze na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze potrafi na podstawie literatury fachowej dokonać oceny problemów inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że absolwent nie potrafi dostrzec znaczenia wiedzy technologicznej dla ochrony środowiska oraz znaczenia inżynierii środowiska dla środowiska.

ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo słabo rozumie znaczenie wiedzy z inżynierii środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że absolwent słabo rozumie znaczenie wiedzy z inżynierii środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że absolwent dobrze zna znaczenie wiedzy z inżynierii środowiska dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że absolwent niemal w pełni zna znaczenie wiedzy z inżynierii środowiska dla skutecznej ochrony środowiska, potrafi wytłumaczyć innym to znaczenie, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.

ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że absolwent bardzo dobrze zna znaczenie wiedzy z inżynierii środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony środowiska, potrafi skutecznie rozstrzygać dylematy w tym zakresie.

Ocena końcowa to średnia ocena z napisanej pracy oraz z prezentacji pracy.

Niezłożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie studenta z listy studentów i wystawienie oceny ndst.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Miłaszewski, Damian Panasiuk, Marian Sułek
Prowadzący grup: Rafał Miłaszewski, Damian Panasiuk, Marian Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- artykuły w czasopismach naukowych dopasowane do tematyki pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca:

- artykuły w czasopismach naukowych dopasowane do tematyki pracy dyplomowej

- R. Zenderowski. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2018.

- R. Zendrowski. Praca magisterska, licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Macherzyński, Agnieszka Poniatowska, Marian Sułek, Dominik Wojewódka
Prowadzący grup: Andrzej Długoński, Paweł Jelec, Monika Kisiel, Bartłomiej Macherzyński, Agnieszka Poniatowska, Marian Sułek, Dominik Wojewódka, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS dla przedmiotu: 20 ECTS [1 ECTS=25h]

Udział w seminariach: 30h

Przygotowanie do zajęć: 180h

Udział w konsultacjach: 30h

Napisanie pracy dyplomowej: 140h

Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej: 120h

suma: 500h [500/25=20]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Poniatowska
Prowadzący grup: Damian Panasiuk, Agnieszka Poniatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)