Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-11-ANTFIL
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W02;

FI1_U12; FI1_U20;

FI1_K02


Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w zagadnienia antropologiczne w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Omawia różne koncepcje człowieka oraz zagadnienia szczegółowe związane z człowiekiem w filozofii od Platona i Arystotelesa, po Renesansowe idee humanistyczne. Przedstawia rozumienie człowieka w myśli starożytnej i średniowiecznej nie tylko w filozofii, ale również w teologii, literaturze i medycynie.

Pełny opis:

Wykład jest wprowadzeniem w zagadnienia antropologiczne w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Omawia różne koncepcje człowieka oraz zagadnienia szczegółowe związane z człowiekiem w filozofii od Platona i Arystotelesa, po Renesansowe idee humanistyczne. Przedstawia rozumienie człowieka w myśli starożytnej i średniowiecznej nie tylko w filozofii, ale również w teologii, literaturze i medycynie. Student zostanie zapoznany z podstawowymi ideami antropologicznymi okresu klasycznego w filozofii. Będzie potrafił omówić poszczególne koncepcje antropologiczne, ale również wskazać ich wzajemne związki historyczne.

Literatura:

Mazur T. , O stawaniu się stoikiem. Czy jesteście gotowi na sukces?, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.

• Stankiewicz P., Sztuka życia według stoików. Jak żyć mądrze, dobrze i szczęśliwie, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2014.

•  Koszkało, M.,Natura woli, wolność a konieczność. Stanowisko Jana Dunsa Szkota na tle koncepcji św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

• J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa-Gdańsk, 1996.

• Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, red. M. Karas, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

• Kijewska, A. Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza, jej źródła i recepcja, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Warszawa 2011.

• Panofsky, E., Kilbansky, R., Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.

• Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, red. W. Lengauer, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

• T. Stępień, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2013.

• Suchodolski B., Kim jest człowiek?, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.

• Antropologia, red. S. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii (FI_WO2); Student potrafi wykrywać proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi (FI_U12); potrafi rekonstruować i konstruować różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych (FI_U20), a także jest gotów do rozważenia i analizy nowych idei oraz do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (FI_KO2).

Obecność na zajęciach - 30h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

60 (30 x 2) / 20 = 2

ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Podstawową metodą dydaktyczną będzie wykład. Zajęcia dopuszczają dodatkowo metodę dyskusji.

Kryterium oceniania: uzyskanie 51% z testu pisemnego.

Metodą oceniania jest pisemny test wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w zagadnienia antropologiczne w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Omawia różne koncepcje człowieka oraz zagadnienia szczegółowe związane z człowiekiem w filozofii od Platona i Arystotelesa, po Renesansowe idee humanistyczne. Przedstawia rozumienie człowieka w myśli starożytnej i średniowiecznej nie tylko w filozofii, ale również w teologii, literaturze i medycynie.

Pełny opis:

Wykład jest wprowadzeniem w zagadnienia antropologiczne w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Omawia różne koncepcje człowieka oraz zagadnienia szczegółowe związane z człowiekiem w filozofii od Platona i Arystotelesa, po Renesansowe idee humanistyczne. Przedstawia rozumienie człowieka w myśli starożytnej i średniowiecznej nie tylko w filozofii, ale również w teologii, literaturze i medycynie. Student zostanie zapoznany z podstawowymi ideami antropologicznymi okresu klasycznego w filozofii. Będzie potrafił omówić poszczególne koncepcje antropologiczne, ale również wskazać ich wzajemne związki historyczne.

Literatura:

Mazur T. , O stawaniu się stoikiem. Czy jesteście gotowi na sukces?, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.

• Stankiewicz P., Sztuka życia według stoików. Jak żyć mądrze, dobrze i szczęśliwie, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2014.

•  Koszkało, M.,Natura woli, wolność a konieczność. Stanowisko Jana Dunsa Szkota na tle koncepcji św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

• J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa-Gdańsk, 1996.

• Homo viator. Teksty i studia nad antropologią filozoficzną w średniowieczu, red. M. Karas, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

• Kijewska, A. Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza, jej źródła i recepcja, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Warszawa 2011.

• Panofsky, E., Kilbansky, R., Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.

• Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, red. W. Lengauer, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

• T. Stępień, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2013.

• Suchodolski B., Kim jest człowiek?, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.

• Antropologia, red. S. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę z zakresu historii filozofii klasycznej (starożytnej i średniowiecznej). Potrafi zrekonstruować podstawowe najważniejsze koncepcje filozoficzne tego okresu. Potrafi zidentyfikować wiedzę antropologiczną okresu klasycznego w filozofii oraz wskazać na jej podstawowe problemy i rozwiązania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy klasycznie pojmowanej koncepcji człowieka. Celem wykładu jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Zajęcia nie są jednak planowane jako wykład historyczny; raczej koncentrują się na ukazaniu klasycznej koncepcji człowieka, ale zarazem obecności tematyki antropologii filozoficznej w rozmaitych wymiarach kulturowych, społecznych, politycznych, prawnych itd. W zamierzeniu zajęć jest to, aby student potrafił dostrzec rozmaite (najczęściej ukryte) filozoficzne założenia dotyczące natury człowieka w rozmaitych teoriach filozoficznych, politycznych, prawnych, medycznych itd..

Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy, których celem jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Literatura:

„Antropologia”, red. S. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

A. Andrzejuk, „Człowiek i decyzja”, Navo, Warszawa 2007.

G. Böhme, „Antropologia filozoficzna”, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1998.

R. Darowski, „Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.

Ch. Delsol, „Esej o człowieku późnej nowoczesności”, Znak, Kraków 2003.

Ch. Delsol, „Czym jest człowiek. Kurs antropologii dla niewtajemniczonych”, Znak, Kraków 2011.

M. Gogacz, „Człowiek i jego relacje (Materiały do filozofii człowieka)”, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.

M. Gogacz, „Wokół problemu osoby”, PAX, Warszawa1974.

G. Hołub, P. Duchliński, „Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.

P.S. Mazur, „Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji”, Kraków 2016.

P.S. Mazur, „Metafizyka istnienia człowieka”, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2018.

R. Scruton, „O naturze ludzkiej”, Zysk i S-ka, Poznań 2020.

T. Stępień, „Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu”, Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, Warszawa 2013.

B. Suchodolski B., „Kim jest człowiek?”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.

F. Fukuyama, „Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”, Znak, Kraków 2004.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)