Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-11-HFSR
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii średniowiecznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.katedra.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

FI1_W09; FI1_U03; FI1_K08


Ćwiczenia:

FI1_W10; FI1_W18; FI1_U03; FI1_K08

Skrócony opis:

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie z dziejami filozofii w średniowieczu. Zasadniczo uwaga skupiona jest na filozofii łacińskiej, ale podaje się tez informacje o filozofii greckiej, a szczególnie arabskiej i żydowskiej.

Pełny opis:

Wykład z historii filozofii średniowiecznej obejmuje dzieje filozofii w Europie od początku VI wieku do końca XV wieku. Nacisk kładziony jest głównie na podstawową problematykę metafizyczną: pojęcie bytu, jego przyczyn, relacji, Boga, kryteriów poznania prawdy oraz problematykę orzekania w filozofii.

Literatura:

LITERATURA

Andrzejuk A., Małe vademecum tomizmu, 1999. (dostęp: www.katedra.uksw.edu.pl)

Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, tł. S.Stomma, 1962.

Borawska T., Górski K., Umysłowość średniowiecza, 1993.

Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

Domański J., Ogonowski Z., Szczucki L., Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII – XVII, 1989.

Evans G.R., Filozofia i teologia w Średniowieczu, tł. J.Kiełbasa, 1996.

Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, tł. Z.Wrzeszcz, 1968.

Gilson E., La philosophie au moyen âge (t. 1-2), 1976.

Gilson E., Duch filozofii średniowiecznej, tł. J.Rybałt, 1962.

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tł. S. Zalewski, 1987.

Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J.Rybałt, 1960.

Goff J. le, Inteligencja w wiekach średnich, tł. E.Bąkowska, 1962.

Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, tł. z niem. P.Domański, 1999.

Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej (t. 1-2), 1982.

Legowicz J., (red.), Historia filozofii średniowiecznej, 1979.

Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, 1986.

Palacz R., Filozofia polska wieków średnich, 1980.

Pieper J., Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, tł. T. Brzostowski, 2000.

Plezia M., Od Arystotelesa do „Złotej Legendy”, 1958.

Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, 2002.

Steenberghen F. van, Filozofia w XIII wieku, tł. E. I. Zieliński, 2005.

Swieżawski S., Człowiek średniowieczny, 1999.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2000.

Teksty lub fragmenty tekstów następujących autorów do przerobienia na ćwiczeniach:

Albert Wielki

Aleksander z Hales

Algazel

Anzelm z Canterbury

Awicenna

Boecjusz z Dacji

Bonawentura

Bonawentura

Eriugena

Hugon od św. Wiktora

Idzi Rzymianin

Izaak Israeli

Jan Burydan

Jan Duns Szkot

Mistrz Eckhard

Mojżesz Majmonides

Piotr Abelard

Potępienia metafizyki

Robert Grosseteste

Roger Bacon

Ryszard ze Świętego Wiktora

Tomasz z Akwinu

Wilhelm Ockham

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student posiada wiedzę na temat nurtów i postaci filozofii starożytnej i średniowiecznej; student potrafi sformułować źródła oraz konsekwencje problematyki filozoficznej od starożytności do średniowiecza; student zna podstawową terminologię filozoficzną ukształtowaną w tym okresie historii filozofii

UMIEJĘTNOŚCI: student analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii od starożytności do współczesności; student potrafi słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

KOMPETENCJE: student jest zorientowany na szukanie w filozofii od starożytności do średniowiecza podstaw do formułowania wypowiedzi na każdy temat; student dąży do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów życiowych w odniesieniu do filozofii od starożytności do średniowiecza

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna nurtów i postaci filozofii starożytnej i średniowiecznej; nie wie jakie są źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; nie zna podstawowej terminologii filozoficznej

- na ocenę 3 (dst): student posiada dostateczną wiedzę na temat nurtów filozofii starożytnej i średniowiecznej; ale nie potrafi określić źródeł i konsekwencji problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; również słabo orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 4 (db): student posiada wiedzę na temat nurtów filozofii starożytnej i średniowiecznej; potrafi określić źródła problematyki filozoficznej tego okresu historii filozofii; dobrze orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale orientuje się wśród nurtów i postaci filozofii starożytnej i średniowiecznej; doskonale potrafi wskazać źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; doskonale zna podstawową terminologię filozoficzną

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi analizować argumentów filozoficznych, nie potrafi identyfikować kluczowych tez i założeń posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student nie umie słuchać ze zrozumieniem i nie jest w stanie uporządkować usłyszanych twierdzeń filozoficznych, nie umie też szukać w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie analizuje argumenty filozoficzne, nie zawsze potrafi identyfikować kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student w sposób wystarczający jest w stanie uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne choć nie zawsze umie znaleźć w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródła

- na ocenę 4 (db): student potrafi analizować argumentów filozoficznych, dobrze identyfikuje kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student umie słuchać ze zrozumieniem i jest w stanie uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne w oparciu o źródła w filozofii starożytnej i średniowiecznej.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale analizuje argumenty filozoficzne, bez problemu identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student doskonale potrafi słuchać ze zrozumieniem i potrafi porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega stopień zaangażowania w szukanie w filozofii starożytnej i średniowiecznej źródeł wypowiedzi na angażujące go tematy oraz w szukanie sposobu rozwiązywania zadań i problemów życiowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Strona przedmiotu: http://www.katedra.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie z dziejami filozofii w średniowieczu. Zasadniczo uwaga skupiona jest na filozofii łacińskiej, ale podaje się tez informacje o filozofii greckiej, a szczególnie arabskiej i żydowskiej.

Pełny opis:

Problematyka wykładu i ćwiczeń związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych na przestrzeni od starożytności do średniowiecza. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Literatura:

Literatura źródłowa:

1. Antologia tekstów filozoficznych i teologicznych z III-XI wieku, opracowanie E. Jung, Kraków 2012.

2. Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XII w. red. M. Frankowska-Terlecka, Warszawa 2006.

3. Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII w. red. K. Krauze-Błachowicz, Warszawa 2002.

4. Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV w. red. E. Jung-Palczewska, Warszawa 2000.

5. Małe vademecum tomizmu. Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu, wybór i opracowanie A. Andrzejuk, Warszawa 1999.

6. Roger Bacon, Dzieło większe, tłum. T. Włodarczyk, Kęty 2006.

7. Abelard, Rozprawa o pojęciach ogólnych, w: tenże, Rozprawy, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 2001.

8. Abelard, Tak i nie, w: tenże, Rozprawy, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 2001.

9. Majmonides, Przewodnik błądzących, Kraków 2008.

10. Awicenna, Księga wiedzy, Warszawa 2010.

11. Teodoryk z Chartres, Traktat o dziełach sześciu dni, Kraków 2006.

12. Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. L. Kuczyński, Kęty 2007.

13. Idzi Rzymianin, Teorematy o istnieniu i istocie, tłum. J. Surzyn, Kęty 2005.

14. Siger z Brabancji, O dobru Najwyższym, czyli o życiu filozofa, tłum. L. Regner, Warszawa 1990.

15. Bonawentura, Droga duszy do Boga, tłum. C. Napiórkowski, C. Niezgoda, S. Kafel, Poznań 2001.

16. Jan Duns Szkot, Traktat o pierwszej zasadzie, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1988.

17. Wiliam Ockham, Summa logiczna, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1977.

Literatura przedmiotowa (pomocnicza):

1. Böhner P., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1962.

2. Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987.

3. Copleston F., Historia filozofii. Od Augustyna do Ockhama, t. 2, Warszawa 2004.

4. Evans G.R., Filozofia i teologia w średniowieczu, Kraków 1996.

5. Heinrich W., Zarys historii filozofii średniowiecznej, Warszawa 1963.

6. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, Kęty 1999.

7. Kijewska A. (red.), Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012.

8. Pawlikowski T., Zarys dziejów filozofii, Warszawa 2003.

9. Pieper J., Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, Warszawa 2000.

10. Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001.

11. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.

12. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1997.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)