Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia informatyczne dla filozofów - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-11-NIF
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne dla filozofów - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W15

FI1_U01

FI1_K05

Skrócony opis:

Zapoznanie się z narzędziami informatycznymi potrzebnymi do studiowania filozofii, a następnie pracy naukowej filozofa.

Pełny opis:

Zapoznanie się z narzędziami informatycznymi potrzebnymi do studiowania filozofii, a następnie pracy naukowej filozofa. Powtórzenie zasad posługiwania się pakietem MC Office pod kątem pracy naukowej. Pokazanie możliwości baz danych humanistycznych oraz wykonanie własnych prezentacji.

Literatura:

H. Brett, Korzystanie z usług Microsoft Office 365, Warszawa 2012

W. Kevin, Essential Office 365, Elluminet Press 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EK_1 wie wie czym są narzędzia informatyczna dla filozofów EK_2 zna główne sposoby używania narzędzi.

Umiejętności: EK_3 student sprawnie posługuję się narzędziami informatycznymi koniecznymi w pracy humanisty

1 ects - wykoananie zadanych ćwiczeń 30h

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany do systematycznego wykonywania ćwiczeń.

Na ocenę 2: Student nie wykonał ponad połowy zadań przewidzianych do wykonania w trakcie zajęć lub nie przygotował referatu lub referat nie został wykonany zgodnie z wytycznymi lub gdy student nie przedstawił prezentacji na zajęciach.

Na ocenę 3: Student wypełnił wszystkie z trzech powyższych punktów, ale jedna z wykonanych prac została oceniona na ocenę 3 lub niższą

Na ocenę 4: Student wypełnił wszystkie z trzech powyższych punktów, ale jedna z wykonanych prac została oceniona na ocenę 4

Na ocenę 5: Student wykonał wszystkie zadania poprawnie i uzyskał z każdej z nich ocenę 5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)