Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka filozofii i lektura tekstów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-11-PF2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka filozofii i lektura tekstów 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03 FI1_W06 FI1_W18 FI1_U04 FI1_U05 FI1_U21 FI1_K01 FI1_K08


FI1_K01

FI1_K08

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych definicji, pojęć i zagadnień z zakresu filozofii. Każdy student na wyznaczone zajęcia przygotowuje referat na podany wcześniej temat z podanych lektur i przedstawia go na zajęciach.

Pełny opis:

Przybliżenie studentom podstawowych definicji, pojęć i zagadnień z zakresu filozofii ze szczególnym wskazaniem na specyfikę realistycznej filozofii klasycznej. Każdy student na określone zajęcia przygotowuje referat na wyznaczony wcześniej temat z podanych lektur, przedstawia go w formie ustnej na zajęciach, tłumaczy najważniejsze zagadnienia, ewentualnie odpowiada na postawione przez wykładowcę lub uczestników pytania. Student winien na zajęciach wytłumaczyć ewentualne niejasności, wykazując się zrozumieniem przygotowanych treści.

Literatura:

Stefan Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany

Józef Maria Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu

Stefan Swieżawski, Byt. Zagadnienie metafizyki tomistycznej, Kraków 1999

P. Lenartowicz, J. Koszteyn, Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych,

Wprowadzenie do filozofii, red. M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, P. Jaroszyński, Lublin 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie jaką dziedziną wiedzy jest filozofia, jak kształtowało się myślenie filozoficzne na przestrzeni wieków, zna podstawowe nurty filozoficzne i rozumie ich idee w paradygmacie realne - idealne. Zna i potrafi wymienić najważniejszych myślicieli i filozofów od starożytności do współczesności. Umie że zrozumieniem czytać i omawiać podstawowe dla kultury humanistycznej teksty filozoficzne.

Umiejętności: student potrafi zrozumieć i wyjaśnić podstawowe przedstawione na zajęciach definicje filozofii, metafizyki i ontologii, potrafi omówić kluczowe problemy filozoficzne (prawda, poznanie, etyka, Bóg, wolność) w perspektywie historyczno-filozoficznej. Słucha ze zrozumieniem ustnych prezentacji tematów zajęć, idei i argumentów dotyczących powstania filozofii jako nauki i stanowiących ją głównych tematów. Potrafi uzasadnić i znaleźć argumenty na rzecz uprawiania filozofii zarówno jako nauki jak i egzystencjalnej refleksji nad światem.

Kompetencje: znajomość podstawowej wiedzy na temat tego czym jest filozofia jako nauka i jaką zajmuje się problematyką. Student ma zdolność racjonalnej argumentacji na rzecz zajmowania się filozofią i jej konkretnych zastosowań zarówno w sytuacjach egzystencjalnych jak i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin ustny na podstawie treści wyłożonych na wykładzie, dobra znajomość treści zadanej na początku roku akademickiego lektury. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z Propedeutyki jest zaliczenie ćwiczeń z Propedeutyka – lektura tekstów.

Ćwiczenia: Egzamin pisemny z treści tekstów omawianych na ćwiczeniach z Propedeutyki – lektura tekstów w czasie zajęć prowadzonych w semestrze.

Wiedza:

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest dyscyplina jaką jest filozofia, ani jak się kształtowała, nie zna głównych paradygmatów jej uprawiania, ani ich przedstawicieli. Nie zna i nie potrafi omówić głównych problemów filozoficznych wraz z ich historyczno-filozoficznym tłem. Nie zna podstawowych terminów greckich kluczowych dla zrozumienia fenomenu filozofii. Nie zna treści zadanych lektur obowiązkowych.

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest filozofia, ontologia, metafizyka, nie potrafi jednak ukazać ich historycznych źródeł i specyfiki ani szczegółowo omówić przedstawicieli poszczególnych nurtów filozoficznych. Nie przyswoił sobie treści zawartych w lekturach obowiązkowych.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie definiuje filozofię, ontologię i metafizykę. Zna i rozumie podstawowe idee którymi zajmowała się filozofia w przeciągu wieków, rozumie i potrafi wyjaśnić tematy filozoficzne w paradygmacie realne – idealne. Przyswoił sobie treść zadanych lektur obowiązkowych.

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w definicjach i nazwach jakimi określa się dyscyplinę jaką jest filozofia, ontologia i metafizyka, zna doskonale podstawowe tematy filozoficzne, potrafi je omówić i wskazać na tkwiące w nich racjonalne uzasadnienia, zna najważniejszych przedstawicieli poszczególnych dziedzin filozoficznych.

Umiejętności

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi w sposób racjonalny argumentować na rzecz uprawiania filozofii, jej znaczenia i zadań, nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów zadanych lektur. Nie potrafi ocenić wartości poznawczej zarówno filozofii jako nauki jak i refleksji egzystencjalnej.

na ocenę 3 (dst.): potrafi omówić ze zrozumieniem podstawowe definicje filozofii, ontologii, metafizyki, ale nie potrafi wytłumaczyć fenomenu powstania filozofii jako racjonalnej refleksji, ani szczegółowo omówić podstawowych nurtów wielkich problemów filozoficznych i ich przedstawicieli. Student słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartości poznawczej. Ma trudności w uzasadnieniu możliwości zajmowania się filozofią jako nauką i jako refleksją egzystencjalną.

- na ocenę 4 (db.): student zna i rozumie znaczenie greckich słów określających fenomen filozofii jako nauki i egzystencjalnej refleksji, zna znaczenie uprawiania filozofii, potrafi wskazać i omówić najważniejszych przedstawicieli filozoficznych idei. Student poprawnie czyta i interpretuje teksty lektury obowiązkowej, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić możliwość zajmowania się filozofią rozumianą zarówno jako nauka jak i refleksja egzystencjalna.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi samodzielnie interpretować treści podane na wykładzie. Zna i rozumie treść zadanych lektur, potrafi wskazać na zawartą w nich argumentacje i problematykę. Umie poznawczo uzasadnić sens zajmowania się filozofią i wskazać na obszary w których myślenie filozoficzne jest bardzo pomocne. Student zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

Kompetencje: oceniany jest sposób racjonalnej argumentacji na rzecz podstawowych tematów filozoficznych (prawda, poznanie, etyka, Bóg, wolność, społeczeństwo) i umiejętność uzasadnienia znaczenia filozofii zarówno dla wiedzy humanistycznej i historycznej, jak i podstawowych wyzwań pojawiających się w życiu człowieka (cel, dobro, wartość, prawda, wiedza, miłość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, uczciwość).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzybowski
Prowadzący grup: Jacek Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom podstawowych definicji, pojęć i zagadnień z zakresu filozofii. Każdy student na wyznaczone zajęcia przygotowuje referat na podany wcześniej temat z podanych lektur i przedstawia go na zajęciach.

Pełny opis:

Przybliżenie studentom podstawowych definicji, pojęć i zagadnień z zakresu filozofii ze szczególnym wskazaniem na specyfikę realistycznej filozofii klasycznej. Każdy student na określone zajęcia przygotowuje referat na wyznaczony wcześniej temat z podanych lektur, przedstawia go w formie ustnej na zajęciach, tłumaczy najważniejsze zagadnienia, ewentualnie odpowiada na postawione przez wykładowcę lub uczestników pytania. Student winien na zajęciach wytłumaczyć ewentualne niejasności, wykazując się zrozumieniem przygotowanych treści.

Literatura:

Stefan Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany

Józef Maria Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu

Stefan Swieżawski, Byt. Zagadnienie metafizyki tomistycznej, Kraków 1999

P. Lenartowicz, J. Koszteyn, Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych,

Wprowadzenie do filozofii, red. M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, P. Jaroszyński, Lublin 1995.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)