Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

K: Filozoficzne modele życia w starożytności i średniowieczu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-KFZEMB202
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: K: Filozoficzne modele życia w starożytności i średniowieczu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W10

FI1_W14

FI1_U05

FI1_U13

FI1_K02

Skrócony opis:

Problematyka konwersatorium dotyczy wybranych koncepcji filozoficznych, które można odczytać jako metateoretyczne odpowiedzi na pytanie, czym jest filozofia. W wykładzie zaprezentowane zostaną odpowiedzi zaczerpnięte ze starożytności i średniowiecza, które ukazują filozofię jako propozycję przyjęcia pewnego stylu życia.

Pełny opis:

Problematyka konwersatorium dotyczy wybranych koncepcji filozoficznych, które można odczytać jako metateoretyczne odpowiedzi na pytanie, czym jest filozofia. W wykładzie zaprezentowane zostaną odpowiedzi zaczerpnięte ze starożytności i średniowiecza, które ukazują filozofię jako propozycję przyjęcia pewnego stylu życia. Do tych propozycji będą należały: życie teoretyczne Pitagorasa (z matematycznym nastawieniem), życie Sokratejskie (z pytaniami otwartymi), życie obywatelskie i polityczne (Arystotelesa i Platona), życie stoickie (z ideałem mędrca), życie „z przyjemnością” (według Epikura), życie ascetyczne (ćwiczenia duchowe w okresie patrystycznym), życie monastyczne (benedyktyńska praca i modlitwa), życie intelektualisty średniowiecznego.

Literatura:

1. Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992.

2. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, Warszawa 2000.

3. Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku, Rzeszów 2005.

4. Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966.

5. Kijewska A. (red.), Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012.

6. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Kraków-Wrocław-Warszawa 2000.

7. Evans G.R., Filozofia i teologia w średniowieczu, Kraków 1996.

8. Tugwell S., Drogi niedoskonałości, Poznań 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna i rozumie główne modele filozoficzne życia w starożytności i średniowieczu; student ma podstawową wiedzę na temat uzasadnienia odpowiednich propozycji przyjmowania perspektywy życiowej, zna konsekwencje wynikające przyjęcia odpowiednich celów życiowych.

Umiejętności: student słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych; student w stopniu podstawowym potrafi odkryć rolę filozoficznych modeli życiowych w kształtowaniu wyborów i decyzji.

Kompetencje: student jest otwarty na odkrywanie nowych modeli życiowych i gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się egzaminem pisemnym w formie testu wyboru (prawda / fałsz). Na egzaminie obowiązuje materiał zaprezentowany na wykładzie.

Zaliczenie zostanie przeprowadzone na platformie moodle. Test zostanie dołączony do ostatniego wykładu (Temat 15).

Przewiduje się następującą skalę ocen wobec wielkości prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe:

5,0 - 100 - 91% prawidłowych odpowiedzi

4,5 - 90 - 81% prawidłowych odpowiedzi

4,0 - 80 - 71% prawidłowych odpowiedzi

3,5 - 70 - 61% prawidłowych odpowiedzi

3,0 - 60 - 51% prawidłowych odpowiedzi

2,0 - 0 - 50 % prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka konwersatorium dotyczy wybranych koncepcji filozoficznych, które można odczytać jako metateoretyczne odpowiedzi na pytanie, czym jest filozofia. W wykładzie zaprezentowane zostaną odpowiedzi zaczerpnięte ze starożytności i średniowiecza, które ukazują filozofię jako propozycję przyjęcia pewnego stylu życia.

Pełny opis:

Problematyka konwersatorium dotyczy wybranych koncepcji filozoficznych, które można odczytać jako metateoretyczne odpowiedzi na pytanie, czym jest filozofia. W wykładzie zaprezentowane zostaną odpowiedzi zaczerpnięte ze starożytności i średniowiecza, które ukazują filozofię jako propozycję przyjęcia pewnego stylu życia. Do tych propozycji będą należały: życie teoretyczne Pitagorasa (z matematycznym nastawieniem), życie Sokratejskie (z pytaniami otwartymi), życie obywatelskie i polityczne (Arystotelesa i Platona), życie stoickie (z ideałem mędrca), życie „z przyjemnością” (według Epikura), życie ascetyczne (ćwiczenia duchowe w okresie patrystycznym), życie monastyczne (benedyktyńska praca i modlitwa), życie intelektualisty średniowiecznego.

Literatura:

1. Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992.

2. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, Warszawa 2000.

3. Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku, Rzeszów 2005.

4. Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966.

5. Kijewska A. (red.), Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012.

6. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Kraków-Wrocław-Warszawa 2000.

7. Evans G.R., Filozofia i teologia w średniowieczu, Kraków 1996.

8. Tugwell S., Drogi niedoskonałości, Poznań 2006.

Wymagania wstępne:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)