Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KO: Obecność antyku w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-KOBEJ20
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: KO: Obecność antyku w XXI wieku
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PRK_P6S_WG

PRK_P6S_WK


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawić słuchaczom znaczenie kultury antycznej we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest odpowiedź na pytanie: czy w obecnym świecie potrzebna jest znajomość języka łacińskiego i kultury antycznej.

Zajęcia wykażą uczestnikom zajęć, że znajomość świata starożytnego to nie tylko nieodzowny element edukacji każdego człowieka ale również uświadomią, że zapominając o antyku zapominamy o naszej tożsamości i niszczymy fundamenty cywilizacji.

Literatura:

1. Grimal P. "Słownik mitologii greckiej i rzymskiej", Wrocław 1987

2. Kopaliński W. "Słownik mitów i tradycji kultury", Warszawa 1993

3. Hermann M. "O łacinie tylko dobrze", Kraków 2014

4. Landowski Z. Woś K. "Słownik cytatów łącińskich", Kraków 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student poznaje wyrażenia leksykalne, wyrażenia frazeologiczne proweniencji antycznej, sentencje łacińskie i greckie obecne w przestrzeni publicznej, etymologię, słowotwórstwo, leksyka, latynizmy w języku polskim, sigla.

student ma wiedzę o powiązaniach języka łacińskiego i kultury antycznej z nauką

Umiejętności:

student dostrzega elementy kultury antycznej w otaczającym nas świecie

umie interpretować współczesne odniesienia do tradycji antycznej

ma świadomość znaczenia antyku dla rozwoju kultury polskiej

Kompetencje:

student ma świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy

student ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

wykład informacyjny

zadania edukacyjne na podstawie materiałów autorskich dostarczane przez prowadzącego zajęcia

referat przygotowany i zaprezentowany na zajęciach przez uczestnika zajęć

aktywny udział uczestnika zajęć: ocena ciągła

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej, na platformie MsTeams, zgodnie z planem zajęć.

Kryteria oceniania:

zaliczenie składa się z trzech elementów:

przygotowanie referatu - 20 godzin

kolokwium na koniec semestru - 20 godzin

przygotowanie do zajęć - 20 godzin

60:30=2 punkty ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)