Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: Distilling Knowledge. Alchemy, Chemistry, and the Scientific Revolution

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-TRAKU23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium: Distilling Knowledge. Alchemy, Chemistry, and the Scientific Revolution
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Translatorium tekstów filozoficznych - I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_U06; FI1_U07;

FI1_U11; FI1_K06

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego oraz zagadnień filozoficznych na poziomie umożliwiającym pracę z tekstem poruszającym zagadnienia z zakresu nowożytnej filozofii brytyjskiej.

Pełny opis:

‘Rewolucja naukowa’ to popularne sformułowanie, mające opisać wydarzenia prowadzące do powstania współczesnej koncepcji nauki, przede wszystkim nauk przyrodniczych. Tradycyjnie umieszcza się ten proces w siedemnastym wieku. Tłumaczony tekst dotyczy skomplikowanego procesu prowadzącego do ukształtowania się nowożytnej nauki. Autor wskazuje na istotną rolę, jaką odgrywała w nim dziedzina traktowana tradycyjnie jako antyteza racjonalności – alchemia. Sam Moran następująco przedstawia zamysł swej książki: “To, co chcę zrobić, to wyjść poza główną narrację o triumfie rozumu nad nonsensem i rozważyć współzależność rzekomych przeciwieństw w tworzeniu nowej nauki w XVI i XVII wieku.”

Literatura:

B. Moran, “Distilling Knowledge. Alchemy, Chemistry, and the Scientific Revolution”, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawową terminologię nowożytnej filozofii naturalnej w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii tego okresu, z uwzględnieniem argumentacji na ich rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych, i wybranych opracowań, w języku angielskim.

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny.

Kompetencje: efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)