Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-ETYK1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W04

FI1_W07

FI1_W12

FI1_U07

FI1_U20

FI1_U22

FI1_K06

FI1_K10

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kierunkami etycznymi, a także z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty czy sumienie. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Pełny opis:

Etyka jest nauką filozoficzną zmierzającą do ustalenia moralnej wartości ludzkich czynów. Wykład stanowi próbę wyjaśnienia, na czym polega moralna interpretacja ludzkich działań (postaw, decyzji, reakcji itd.), tzn. jakie są kryteria oceny ludzkich czynów jako dobrych lub złych, słusznych bądź niesłusznych. Jest to więc refleksja nad tym, co człowiek powinien czynić i do czego powinien dążyć. Przedmiotem analiz jest związek, jaki zachodzi między działaniem a jego sprawcą. Pytania, jakie się pojawiają w tym obszarze dotyczą podmiotowości moralnej, odpowiedzialności za własne czyny, a także roli sumienia.

Literatura:

Materiały zamieszczone na MS Teams.

Etyka. Antologia tekstów, wyb. Z. Kalita, Wrocław 1995.

Arystoteles, Etyka nikomachejska [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2002.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Styczeń T., Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, Lublin 1972.

Tugendhat E., Wykłady o etyce, Warszawa 2004.

Spaemann R., Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między kimś a czymś, Warszawa 2001.

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Lublin 1997.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 2003.

Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław 2003.

Comte-Sponville, Mały traktat o wielkich cnotach, Warszawa 2000.

Grabowski M., Krajobraz winy, Toruń 2001.

Pamięć w filozofii XX wieku, red. Z. Rosińska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

- K_W04: student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania wie, czym jest etyka jako odrębna dyscyplina filozoficzna, podsiadł znajomość jej historii i wymienia podstawowe kierunki etyczne, cele i metody uprawiania, etykę od dyscyplin pokrewnych, takich jak prawo, socjologia i psychologia moralności, bądź teologia moralna, posiada podstawową wiedzę na temat norm, wartości, cnót, sumienia, praw naturalnego oraz zasad współżycia społecznego.

- K_W07: student ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych:

1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub

2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, filozofia przyrody lub

3) estetyka, filozofia kultury.Zna zasady interpretacji tekstów poruszających problematykę moralną, odróżnia podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla etyki zna rolę idei filozoficznych w procesie kształtowania się poglądu na naturę.

- K_U13: student formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i najbardziej znanych problemów etycznych, wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą, przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności. Umie uzasadnić ważność problematyki etycznej, dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę, dostrzega zależność między akceptowanymi tezami filozoficznymi i zajmowanym stanowiskiem w sprawach społecznych i światopoglądowych.

- K_K06: student rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego jest otwarty na możliwość racjonalnej interpretacji różnych, niekiedy bardzo odmiennych, dyskusji na tematy moralne, docenia potrzebę racjonalnego uzasadnienia ludzkiego postępowania oraz umie umieścić dane stanowisko w konkretnej kulturze, jak i podać jego bardziej uniwersalną interpretację, rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego, rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła, czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie on-line (MS Teams) - 30

Lektura książek i artykułów - 30

Przygotowanie do egzaminu ustnego - 30

SUMA GODZIN 90 (90:30 = 3)

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst): student nie wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, nie zna głównych kierunków etycznych, nie definiuje podstawowych kategorii etycznych

- na ocenę 3 (dst.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne, ale nie potrafi ich objaśnić, definiuje podstawowe kategorie etyczne

- na ocenę 4 (db.): student student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne i potrafi je krótko opisać, wskazuje zasady moralnej oceny ludzkiego działania, definiuje i charakteryzuje podstawowe kategorie etyczne

- na ocenę 5 (bdb.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne i dokładnie je opisuje, wskazuje zasady moralnej oceny ludzkiego działania, definiuje i szczegółowo charakteryzuje podstawowe kategorie etyczne

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie czyta i nie analizuje tekstów filozoficznych o tematyce etycznej, nie potrafi uzasadnić określonego stanowiska etycznego

- na ocenę 3 (dst.): student czyta, ale nie analizuje tekstów filozoficznych o tematyce etycznej, dobiera nieliczne argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii

- na ocenę 4 (db.): student czyta i analizuje teksty filozoficzne o tematyce etycznej, potrafi uzasadnić określone stanowisko etyczne

- na ocenę 5 (bdb.): student analizuje, interpretuje i poddaje racjonalnej krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej, dobiera logiczne argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, ustala kryteria oceny etycznej

Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości moralnego wymiaru rzeczywistości, a także zdolność do podjęcia dyskusji o kwestiach etycznych: wyciągania odpowiednich wniosków i dobierania argumentów

Na ocenę końcową składa się:

1) oceny z egzaminu ustnego

2) ocena z pisemnej analizy wskazanych tekstów

3) udziału i aktywności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kobyliński, Jacek Meller
Prowadzący grup: Andrzej Kobyliński, Jacek Meller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Najczęściej określa się etykę jako naukę o tym, co człowiek powinien czynić, a czego unikać. Można także definiować etykę jako naukę o tym, kim ma być człowiek, ponieważ życie moralne nie ogranicza się tylko do konkretnego czynu, ale polega na ukierunkowaniu w określony sposób wszystkich naszych działań zgodnie z pewnym ideałem. Głównym celem wykładu jest ukazanie etyki jako nauki filozoficznej, która ustala moralne podstawy i reguły ludzkiego działania przy pomocy wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych.

Pełny opis:

Przedmiotem materialnym etyki są „czyny ludzkie”. Czynem nazywamy wyłącznie świadome działanie człowieka. Żadne inne działanie nie zasługuje na tę nazwę. W tradycji filozoficznej Zachodu odpowiednikiem polskiego „czynu” jest łacińskie określenie „actus humanus". Czyn to tyle, co działanie właściwe człowiekowi jako osobie. Działanie to musi być świadome i wolne. Czyny ludzkie są przejawem świadomego i wolnego działania osoby.

Natomiast czymś zupełnie odmiennym jest „czyn człowieka”, czyli „actus hominis", który się w nas po prostu wydarza. Przykładem takiego „czynu człowieka” jest chociażby krążenie krwi w naszym organizmie czy też rozwój fizyczny. W tym przypadku człowiek ma świadomość tego, że coś się w nim wydarza, ale nie ma na to wpływu. „Actus hominis" nie jest owocem działania wolnej woli człowieka. W konsekwencji taki „czyn człowieka” nie może być przedmiotem materialnym etyki.

Przedmiotem formalnym etyki jest moralność ludzkich działań. Pod pojęciem „moralności” rozumie się zasadniczo dobro bądź zło ludzkich zachowań jako takich. Etyka nie interesuje się doskonałością czy też skutecznością naszych działań, ale zmierza do ustalenia ich wartości moralnej, pyta czy są dobre czy też złe.

Literatura:

Duchliński P., Kobyliński A., Moń R., Podrez E., Etyka a fenomen życia, Kraków 2017.

Duchliński P., Kobyliński A., Moń R., Podrez E., Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Kraków 2016.

Duchliński P., Kobyliński A., Moń R., Podrez E., O normatywności w etyce, Kraków 2015.

Kobyliński A., O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Warszawa 2014.

MacIntyre A., Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, Warszawa 1995.

Moń R., Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności, Warszawa 2011.

Otowicz R., Etyka życia, Kraków 1998.

Spaemann R., Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Ślipko T., Historia etyki, Kraków 2010.

Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Warzeszak St., Bioetyka. W obronie życia człowieka, Kraków 2011.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Meller
Prowadzący grup: Jacek Meller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)