Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-HFILW
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii współczesnej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

FI1_W09; FI1_U03; FI1_K08


Ćwiczenia:

FI1_W10; FI1_W18; FI1_U03; FI1_K08

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja głównych, wybranych nurtów w filozofii współczesnej, zdefiniowanie ich źródeł i wskazanie na powiązania w ramach współczesnej myśli filozoficznej. W ramach kursu planuje się przedstawienie głównych tez, metod i przedstawicieli takich nurtów jak: neokantyzm, filozofia analityczna, fenomenologia, hermeneutyka, egzystencjalizm, marksizm, poststrukturalizm i pragmatyzm. Bliższym celem zajęć jest przyswojenie głównych idei i pojęć charakterystycznych dla wybranych kierunków filozofii współczesnej. Dalszym celem jest zaś próba ujęcia filozofii współczesnej jako pluralistycznego ruchu intelektualnego, który wyrasta z załamania się heglizmu i prezentuje niesprowadzalne do siebie narracje na temat świata i człowieka. Mimo heteronomiczności tych narracji wchodzą one we wzajemny dialog lub podejmują krytykę. W związku z tym, wykład służy ukazaniu punktów stycznych różnych tradycji filozoficznych, ich przenikania się i ewentualnych wpływów.

Literatura:

F. Copleston, "Historia filozofii", t. 8-11, Warszawa 2006

A.J. Ayer, "Filozofia w XX wieku", przeł. T. Baszniak, Warszawa 2003

A.J. Noras, "Historia neokantyzmu", Katowice 2012

J. Woleński, "Kierunki i metody filozofii analitycznej" w: "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii", red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30-77

"Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", red. W. Płotka, Warszawa 2014

D. Zahavi, "Self-Awareness and Alterity. A Phenomenological Investigation", Evanston 1999

A. Przyłębski, "Gadamer", Warszawa 2006

L. Kołakowski, "Bergson", Warszawa 1997

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część I, Powstanie", Poznań 2001

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część II, Rozwój", Poznań 2001

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część III, Rozkład", Poznań 2001

A. Malinowski, "Szkoła frankfurcka a marksizm", Warszawa 1979

V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978)", przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997

J.-F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997

"Filozofia amerykańska dziś", red. T. Komendziński i A. Szahaj, Toruń 1999

R.P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie czym jest dyscyplina historii filozofii współczesnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak tez ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się współczesną historią filozofii.

Kompetencje: jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów współczesnych problemów filozoficznych.

ECTS:

udział w wykładzie: 30

przygotowanie do wykładu (udział w ćwiczeniach) i lektura tekstów: 60

konsultacje: 5

przygotowanie do egzaminu: 15

SUMA GODZIN: 110 [110 : 30 (25) = 4]

LICZBA ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu odbywa się w formie egzaminu pisemnego (pytania testowe) z zakresu materiału prezentowanego na wykładzie.

Przewiduje się następującą skalę ocen za egzamin pisemny:

5,0 - 100 - 91% punktów

4,5 - 90 - 81% punktów

4,0 - 80 - 71% punktów

3,5 - 70 - 61% punktów

3,0 - 60 - 51% punktów

2,0 - 0 - 50 % punktów

W przypadku zajęć ćwiczeniowych: praca z tekstem oraz metody aktywizacyjne: pogadanka, praca w grupach. W ramach zajęć na kolejnych zajęciach studenci zapoznają się z kolejnymi istotnymi dla zrozumienia przemian filozofii współczesnej tekstami. Praca z tekstem polega na identyfikacji głównych pojęć dla danego nurtu filozoficznego lub autora, wskazaniu na podstawowe rysy stosowanej metody oraz ewentualnym streszczaniu wybranych fragmentów omawianych prac.

Na ocenę końcową zajęć ćwiczeniowych mają wpływ dwa elementy:

1) Obecność.

2) Ocena z kolokwium pisemnego.

W przypadku obecności (poświadczonej wpisem na listę obecności) obowiązuje następująca skala:

14 obecności - 5,0

13 obecności - 4,5

12 obecności - 4,0

11 obecności - 3,5

10 obecności - 3,0

0-9 obecności - 2,0

Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem pisemnym w postaci kolokwium. Pytania zamknięte (80 proc.) i otwarte (20 proc.) dotyczą zagadnień poruszanych na zajęciach oraz tekstów przerabianych podczas kursu.

Ostateczna ocena jest średnią obu ocen, przy czym ze obecność jest to 1/4 wartości ostatecznej oceny, zaś za kolokwium 3/4.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)