Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

K: Radio filozoficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-KONFWR
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: K: Radio filozoficzne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W10 FI1_W14

FI1_U05 FI1_U13

FI1_K02

Skrócony opis:

Zajęcia będą skoncentrowane wokół trzech zagadnień. Pierwsze dotyczy umiejętności obsługi sprzętu radiowego oraz programów do edycji dźwięku. Drugi etap poświęcony jest doskonaleniu umiejętności wypowiadania się, konstruowania wypowiedzi i kontrolowania głosu. Ostatni związany jest z warstwą filozoficzną, w szczególności umiejętności zadawania pytań, stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Na zajęciach tworzyć będziemy autorskie audycje, z których najlepsze mają szansę na publikację w Radiu filozoficznym Sed contra. Warsztaty stanowią możliwość zaangażowania się w prace rozgłośni działającej przy Instytucie Filozofii UKSW.

Pełny opis:

Warsztaty radiowe 2 za cel obierają sobie zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w radiu, nauczenie poprawnego wypowiadania się do mikrofonu. Ważnym elementem jest formułowanie wypowiedzi i koncentrowanie swoich refleksji na tematach doniosłych społecznie i filozoficznie. Na zajęciach pochylimy się nad analizą artykułów prasowych ze szczególnym skoncentrowaniem na wyłonieniu się z nich osnowy filozoficznej. Wymiernym efektem pracy studentów będą samodzielne audycje. Na każdych zajęciach studentów czeka zarówno indywidualna jak i zespołowa praca z mikrofonem. Warsztaty są dobrym miejscem zarówno dla osób, które mają już jakieś doświadczenie i chciałyby poszerzyć swoje umiejętności, jak i osób, które nigdy nie miały styczności z radiem.

Literatura:

Zamiast literatury odnosić będziemy się do istniejących audycji radiowych rozgłośni takich jak: Thinking Allowed, Philosophy Talks, Sterne Stunde oraz do audycji Polskiego Radia i Radia filozoficznego Sed Contra.

http://radio.filozoficzne.pl/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 0-15

przygotowanie do zajęć: 0-15

przygotowanie do zaliczenia: 30-60

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Student:

-zdaje sobie sprawę z towarzyszącego kulturze filozoficznego tła.

-zna i rozróżniania gatunki radiowe.

-potrafi wypowiadać się do mikrofonu.

-potrafi dostrzec filozoficzną warstwę wypowiedzi.

-potrafi zastosować zdobytą wiedzę praktyczną do stworzenia autorskiej audycji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

-obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

-praca nad własną audycją trwającą 5-10 minut

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z obecności na zajęciach (1/3) i oceny z autorskiej audycji (2/3).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skurzak
Prowadzący grup: Joanna Skurzak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b5e4a0981834cbdbf79e09821131ec3%40thread.tacv2/conversations?groupId=3cbf5c57-eeb5-42a0-a049-d93ccb2bb49e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia będą skoncentrowane wokół trzech zagadnień. Pierwsze dotyczy umiejętności obsługi sprzętu radiowego oraz programów do edycji dźwięku. Drugi etap poświęcony jest doskonaleniu umiejętności wypowiadania się, konstruowania wypowiedzi i kontrolowania głosu. Ostatni związany jest z warstwą filozoficzną, w szczególności umiejętności zadawania pytań, stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Na zajęciach tworzyć będziemy autorskie audycje, z których najlepsze mają szansę na publikację w Radiu filozoficznym Sed contra. Warsztaty stanowią możliwość zaangażowania się w prace rozgłośni działającej przy Instytucie Filozofii UKSW.

Pełny opis:

Warsztaty radiowe 2 za cel obierają sobie zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w radiu, nauczenie poprawnego wypowiadania się do mikrofonu. Ważnym elementem jest formułowanie wypowiedzi i koncentrowanie swoich refleksji na tematach doniosłych społecznie i filozoficznie. Na zajęciach pochylimy się nad analizą artykułów prasowych ze szczególnym skoncentrowaniem na wyłonieniu się z nich osnowy filozoficznej. Wymiernym efektem pracy studentów będą samodzielne audycje. Na każdych zajęciach studentów czeka zarówno indywidualna jak i zespołowa praca z mikrofonem. Warsztaty są dobrym miejscem zarówno dla osób, które mają już jakieś doświadczenie i chciałyby poszerzyć swoje umiejętności, jak i osób, które nigdy nie miały styczności z radiem.

Literatura:

Zamiast literatury odnosić będziemy się do istniejących audycji radiowych rozgłośni takich jak: Thinking Allowed, Philosophy Talks, Sterne Stunde oraz do audycji Polskiego Radia i Radia filozoficznego Sed Contra.

http://radio.filozoficzne.pl/

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza filozoficzna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skurzak
Prowadzący grup: Joanna Skurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skurzak
Prowadzący grup: Joanna Skurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)