Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KO: Współczesna filozofia Boga i religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-KONSKU
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KO: Współczesna filozofia Boga i religii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a97ba62bd9dad42dd9edfe38130750649%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3ea4cb9-7e4c-48e2-a68a-f557cf76a667&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W10 FI1_W14 FI1_U05 FI1_U13 FI1_K02FI1_W10 FI1_W14

FI1_U05 FI1_U13

FI1_K02

Skrócony opis:

Omówienie filozoficznych zagadnień związanych z istnieniem Boga.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja treści związanych z filozofia Boga. Ma wskazać, że filozofią Boga jest dyscypliną filozoficzna dociekająca, czy istnieje Absolut, czyli jakie są ostateczne racje przemawiające za jego istnieniem, ale także ukazac współczesny spór wokół Jego istnienia (ateizm, sekularyzacja).

Literatura:

L. J. Elders, Filozofia Boga, Warszawa 1992,

A. Flew, Bóg istnieje, Warszawa 2010,

T. Gadacz, Rozumowe poznanie Boga, Bydgoszcz 2000,

J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, Kraków 1994,

K. Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej, Wrocław 2010

L. Łysień. Bóg. Rozum. Wiara, Kraków 2003,

S. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 1995,

P. Moskal, Religia i Prawda, Lublin 2008,

J. L. Mackie, Cud teizmu. Argumenty za istnieniem i przeciw istnieniu Boga, Warszawa 1997,

H. Perkowska, Bóg filozofów XX wieku. Wybrane koncepcje, Warszawa – Poznań 2001,

J. Sochoń, Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004

R. Swinburne, Czy Bóg istnieje?, Poznań 1998,

K. Tarnowski., Bóg fenomenologów, Tranów 2000,

J. Tupikowski, Filozofia Boga. Studium metafizyczno-historyczne, Kraków 2002,

L. Wciórka, Wiedzieć, że jest Bóg, Poznań 1994,

J. Wojtysiak, Spór o istnienie Boga, Poznań 2012

J. Woleński, Granice niewiary, Kraków 2004

St. Wszołek, Pytając o Boga. Dowody na istnienie Boga, Tarnów 1995,

P. Vardy, Krótko o filozofii Boga, Kraków 2004,

Z. J. Zdybicka, Drogi afirmacji Boga, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M. A. Krąpiec i inni, Lublin 1996, s. 397-468.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EK_1 student wie czym jest dyscyplina filozofia Boga, jak się kształtowała, EK_2 zna główne paradygmaty uprawiania filozofii Boga. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z filozofii Boga.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii Boga, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w kwestii istnienia Boga.

1 ects - obecnośc na zajęciach 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza EK_1-3:

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest dyscyplina filozofia Boga, ani jak się kształtowała, nie zna głównych sposobów argumentacji z tego zakresu

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest filozofia religii zna główne argumentacje, ale nie potrafi ich racjonalnie ocenić.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę filozofii Boga, zna sposoby jej uprawiania, potrafi wskazać i omówić sposoby argumentacji. - na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w dyscyplinę jaką jest filozofia Bogai, zna sposoby jej uprawiania, przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty oraz trafnie ocenia racjonalność i ich poprawność Umiejętności EK_4-7:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty filozoficzne z zakresu filozofii religii.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Ma trudności w uzasadnieniu racjonalnego stanowiska w kwestii Boga.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii Boga, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii Boga, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność stanowiska w kwestii istnienia Boga

Kompetencje EK_8:

Jest otwarty na dyskusję w kwestii Boga. Oceniana jest racjonalność uzasadniania swojego stanowiska.

Forma zaliczenia: pisemny tekst na zakończenie zajęć lub odpowiedź ustna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)