Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KF: Filozofia średniowieczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KFHF-ZE22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: KF: Filozofia średniowieczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Konwersatoria filozoficzne - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08; FI1_U01; FI1_U06;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i omówienie „Traktatu o uczuciach” Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i omówienie „Traktatu o uczuciach” Tomasza z Akwinu. Podstawą lektury będzie nowe tłumaczenie tego fragmentu „Summy teologii”. Omówienie będzie dotyczyło zarówno określenia samych uczuć, ich podmiotu, relacji jakie zachodzą między nimi i wreszcie omówienia poszczególnych uczuć. Podjęcie się lektury tego tekstu Tomasza z Akwinu pozwala na zapoznanie się z interesującym wątkiem w myśli Akwinaty, a zarazem z interesującym ujęciem tego zagadnienia w myśli średniowiecznej.

Literatura:

Andrzejuk, A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.

Fiołek J., Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2017.

Płotka M., Tomasz z Akwinu o przyjemności, Warszawa 2021.

Radziszewska-Szczepaniak D., Podstawy sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn 2002.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia, t. 10, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1967.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1) obecność na zajęciach

2) przygotowanie pisemnego opracowania na temat jednego z wybranych uczuć omawianych w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i omówienie „Traktatu o uczuciach” Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i omówienie „Traktatu o uczuciach” Tomasza z Akwinu. Podstawą lektury będzie nowe tłumaczenie tego fragmentu „Summy teologii”. Omówienie będzie dotyczyło zarówno określenia samych uczuć, ich podmiotu, relacji jakie zachodzą między nimi i wreszcie omówienia poszczególnych uczuć. Podjęcie się lektury tego tekstu Tomasza z Akwinu pozwala na zapoznanie się z interesującym wątkiem w myśli Akwinaty, a zarazem z interesującym ujęciem tego zagadnienia w myśli średniowiecznej.

Literatura:

Andrzejuk, A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.

Fiołek J., Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2017.

Płotka M., Tomasz z Akwinu o przyjemności, Warszawa 2021.

Radziszewska-Szczepaniak D., Podstawy sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn 2002.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia, t. 10, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1967.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)