Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

K: Wielkie pytania i wielkie odpowiedzi filozofii starożytnej i średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KONZEMB20
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: K: Wielkie pytania i wielkie odpowiedzi filozofii starożytnej i średniowiecznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI2MDRhNjQtZjZmYy00ZTQ2LWIwZTctMjU1ODk4ZTE3ZWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2222e1be17-d065-4d12-8b88-7b026e51d0a9%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W10

FI1_W14

FI1_U05

FI1_U13

FI1_K02

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pytaniami (i odpowiedziami) filozofii starożytnej i średniowiecznej. Celem zajęć jest zaktywizowanie studentów do tego, aby sami potrafili posiadając podstawową wiedzę z historii filozofii, wykorzystać ją do stawiania pytań filozoficznych i szukania ich rozwiązań korzystając z dorobku tradycji klasycznej filozofii.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pytaniami (i odpowiedziami) filozofii starożytnej i średniowiecznej. Celem zajęć jest zaktywizowanie studentów do tego, aby sami potrafili posiadając podstawową wiedzę z historii filozofii, wykorzystać ją do stawiania pytań filozoficznych i szukania ich rozwiązań korzystając z dorobku tradycji klasycznej filozofii.

Kolejne spotkania poświęcone będą kolejnym problemom tak aby nie prezentować historycznego rozwoju różnych zagadnień, ale systematycznie dokonać prezentacji różnych rozwiązań i ich uzasadnień.

Literatura:

1. Gigon O., Główne problemy filozofii starożytnej, Warszawa 1996.

2. Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, Warszawa 2001.

3. Evans G.R., Filozofia i teologia w średniowieczu, Kraków 1996.

4. Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001.

5. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, Kęty 1999.

6. Reale G., Myśl starożytna, Lublin 2010.

7. Gajda-Krynicka J., Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007.

8. Copleston F., Historia filozofii. Grecja i Rzym, t. 1, Warszawa 1998.

9. Copleston F., Historia filozofii. Od Augustyna do Ockhama, t. 2, Warszawa 2004.

10. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna pytań i odpowiedzi filozofii starożytnej i średniowiecznej; nie wie jakie są źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; nie zna podstawowej terminologii filozoficznej

- na ocenę 3 (dst): student posiada dostateczną wiedzę na temat pytań i odpowiedzi filozofii starożytnej i średniowiecznej; ale nie potrafi określić źródeł i konsekwencji problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; również słabo orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 4 (db): student posiada wiedzę na temat pytań i odpowiedzi filozofii starożytnej i średniowiecznej; potrafi określić źródła problematyki filozoficznej tego okresu historii filozofii; dobrze orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale orientuje się wśród pytań i odpowiedzi filozofii starożytnej i średniowiecznej; doskonale potrafi wskazać źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; doskonale zna podstawową terminologię filozoficzną

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi analizować argumentów filozoficznych, nie potrafi identyfikować kluczowych tez i założeń posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student nie umie słuchać ze zrozumieniem i nie jest w stanie uporządkować usłyszanych twierdzeń filozoficznych, nie umie też szukać w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie analizuje argumenty filozoficzne, nie zawsze potrafi identyfikować kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student w sposób wystarczający jest w stanie uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne choć nie zawsze umie znaleźć w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródła

- na ocenę 4 (db): student potrafi analizować argumentów filozoficznych, dobrze identyfikuje kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student umie słuchać ze zrozumieniem i jest w stanie uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne w oparciu o źródła w filozofii starożytnej i średniowiecznej.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale analizuje argumenty filozoficzne, bez problemu identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student doskonale potrafi słuchać ze zrozumieniem i potrafi porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega stopień zaangażowania w szukanie w filozofii starożytnej i średniowiecznej źródeł wypowiedzi na angażujące go tematy oraz w szukanie sposobu rozwiązywania zadań i problemów życiowych w kluczu pytań i odpowiedzi

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu: czynny udział w zajęciach (oceniany na koniec zajęć). Oceniana będzie również obecność na zajęciach według następujących kryteriów:

1-2 nieobecności - bdb

3-4 nieobecności - db

5-6 nieobecności - dst

7-15 nieobecności - ndst.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI2MDRhNjQtZjZmYy00ZTQ2LWIwZTctMjU1ODk4ZTE3ZWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2222e1be17-d065-4d12-8b88-7b026e51d0a9%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pytaniami (i odpowiedziami) filozofii starożytnej i średniowiecznej. Celem zajęć jest zaktywizowanie studentów do tego, aby sami potrafili posiadając podstawową wiedzę z historii filozofii, wykorzystać ją do stawiania pytań filozoficznych i szukania ich rozwiązań korzystając z dorobku tradycji klasycznej filozofii.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pytaniami (i odpowiedziami) filozofii starożytnej i średniowiecznej. Celem zajęć jest zaktywizowanie studentów do tego, aby sami potrafili posiadając podstawową wiedzę z historii filozofii, wykorzystać ją do stawiania pytań filozoficznych i szukania ich rozwiązań korzystając z dorobku tradycji klasycznej filozofii.

Kolejne spotkania poświęcone będą kolejnym problemom tak aby nie prezentować historycznego rozwoju różnych zagadnień, ale systematycznie dokonać prezentacji różnych rozwiązań i ich uzasadnień.

Literatura:

1. Gigon O., Główne problemy filozofii starożytnej, Warszawa 1996.

2. Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, Warszawa 2001.

3. Evans G.R., Filozofia i teologia w średniowieczu, Kraków 1996.

4. Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001.

5. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, Kęty 1999.

6. Reale G., Myśl starożytna, Lublin 2010.

7. Gajda-Krynicka J., Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007.

8. Copleston F., Historia filozofii. Grecja i Rzym, t. 1, Warszawa 1998.

9. Copleston F., Historia filozofii. Od Augustyna do Ockhama, t. 2, Warszawa 2004.

10. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)