Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KT: Filozofia biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KTFB Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KT: Filozofia biblijna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Konwersatoria teologiczne rok II i III
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FI1_W01

FI1_U03

FI1_U22

FI1_K02


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z metodą interpretacji tekstu biblijnego oraz pomoc w zrozumieniu jego charakteru i specyfiki. Szczególny akcent zostanie położony na wydobycie tych aspektów wybranych fragmentów biblijnych, które mogą być użyteczne dla osób studiujących filozofię lub psychologię. Analiza i interpretacja fragmentów biblijnych ma umożliwić uczestnikom zajęć dostrzeżenie wartości narracji biblijnej, jej uniwersalności, ponadczasowości oraz uwrażliwić na jej aspekt egzystencjalny. Zajęcia będą miały charakter warsztatowo-ćwiczeniowy i stworzą możliwość indywidualnej pracy z tekstem biblijnym zgodnie z zaproponowaną metodą interpretacyjną. Należy je traktować jako uzupełnienie programu studiów filozoficznych lub psychologicznych, rozszerzające perspektywę ujęć zagadnień poruszanych w trakcie wspomnianych studiów.

Pełny opis:

Każde zajęcia będą poświęcone interpretacji jednego fragmentu biblijnego. Hasłowo zostanie także zaproponowany "klucz" interpretacyjny dla dane fragmentu, stanowiący symboliczne uchwycenie głównej myśli interpretowanego tekstu. Proponowana interpretacja będzie poddawana dyskusji uczestników zajęć. W trakcie dokonywania interpretacji tekstu prezentowana będzie również metoda interpretacyjna. Uczestnicy zajęć powinni zapoznać się przed zajęciami z fragmentami biblijnymi wybranymi do interpretacji na poszczególne zajęcia (zob. zakres tematów).

Literatura:

1. M. Grabowski, Historia upadku, Ku antropologii adekwatnej, WAM, Kraków 2006.

2. M. Grabowski, Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej, W drodze, Kraków 2010.

3. M. Szamot, Genezis. Czy ktoś jeszcze w to wierzy?, WAM, Kraków 2003.

4. M. Szamot, Oto ty, Adamie, WAM, Kraków 2010.

5. A. Lacocque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie, Znak, Kraków 2003.

6. A. Świeżyński, Hermeneutyczna próba rekonstrukcji ontologii upadłego anioła na podstawie biblijnej historii upadku człowieka 3,1-5.14-15), w: Angelologia i jej sucastne intepretacie, red. A. Adam, Badin 2009, s. 101-114.

7. A. Świeżyński, "Czy baranek zjadł różę?" Próba biblijno-symbolicznej interpretacji "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupery, Studia Gdańskie 21(2007), s. 79-100.

8. A. Świeżyński, Samotność "Adama" - próba interpretacji symbolicznej, w: Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, red. T. Dyk, B. Mroczek, Szczecin - Barlinek 2015, s. 87-101.

9. A. Świeżyński, Genezyjski „owoc” (Rdz 3,6). Próba interpretacyjnego odsłonięcia, w: Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. 3, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Gdańsk 2015, s. 245-262.

Efekty kształcenia:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

- udział w wykładzie i przygotowanie do zajęć - lektura tekstów: 0-30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 15-30 godz.

Suma godzin (średnio): 45 [45/30(25)=1,5]

Liczba ECTS: 1

Wiedza:

1. student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, w szczególności religijnego obrazu świata i człowieka ukształtowanego na podstawie objawienia biblijnego oraz przy udziale filozofii

2. student zna symbolikę biblijną oraz jej znaczenia dla refleksji filozoficzno-teologicznej

Umiejętności:

1. student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z tekstu biblijnego

2. student trafnie definiuje pojęcia biblijne i poprawnie projektuje definicje terminów używanych we własnych wypowiedziach na temat rozumienia tekstu biblijnego

3. student potrafi posługiwać się metodologią interpretacji tekstu blijnego zaprezentowaną w trakcie zajęć

Kompetencje:

1. student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów względem powszechnie przyjętych powierzchownych rozumień tekstu biblijnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach (obecność każdorazowo potwierdzona podpisem na liście obecności) wg skali:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

(w przypadku innej łącznej liczby zajęć, skala ocen zostanie zmodyfikowana na koniec semestru)

2. Ocena za przygotowanie i zaprezentowanie w formie pisemnej lub ustnej własnej interpretacji wybranego fragmentu biblijnego.

Wymagania dotyczące interpretacji:

- należy wybrać dowolny fragment biblijny - inny niż omawiane na zajęciach (max. 20 wersów)

- należy zastosować metodę interpretacji zaprezentowaną w trakcie zajęć

- forma pisemna: w postaci przesłanego elektronicznie pliku tekstowego (format: doc lub rtf) o objętości 4500-6000 znaków bez spacji; należy opatrzyć tekst własnym tytułem i namiarami biblijnymi dotyczącymi interpretowanego fragmentu biblijnego; przekazanie tekstu interpretacji prowadzącemu zajęcia w nieprzekraczalnym terminie: 10-24 stycznia 2018 (grupa w sem. zimowym); 30 maja - 13 czerwca 2018 (grupa w sem. letnim)

- w przypadku prezentacji ustnej należy umówić się na termin zaliczenia w okresie sesji egzaminacyjnej (propozycje terminów zaliczeń ustnych zostaną podane pod koniec każdego semestru)

Inne szczegółowe informacje dotyczące pracy zaliczeniowej zostaną przekazane w trakcie zajęć.

Ocena końcowa jest sumą ważoną ocen z p. 1 (1/3) i p. 2. (2/3).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

Grupa zajęciowa w semestrze zimowym jest równoważna grupie zajęciowej z semestru letniego. W celu zaliczenia przedmiotu należy więc wybrać tylko jedną z możliwych grup zajęciowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

Grupa zajęciowa w semestrze zimowym jest równoważna grupie zajęciowej z semestru letniego. W celu zaliczenia przedmiotu należy więc wybrać tylko jedną z możliwych grup zajęciowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.