Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Metaetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFET-C21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Metaetyka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii (Nauczyciel Etyki) - do wyboru na I, II lub III roku
Wykłady systematyczne - rok 2 i 3 stopień I
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Od ponad stu lat problematyka metaetyczna zajmuje centralne miejsce w literaturze filozoficznej poświęconej zagadnieniom moralności. Badania prowadzone w ramach dziedziny koncentrują się wokół znaczenia wyrażeń normatywnych, struktury ich wzajemnych powiązań oraz formalnych uwarunkowań ich stosowania. Celem kursu jest prowadzenie uczestników we wspomnianą problematykę.

Pełny opis:

1. Zdefiniowanie przedmiotu etyki oraz wprowadzenie zasad podziału etyki.

2. Przedstawienie głównych tradycji etycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich metaetycznych założeń.

3. Prezentacja najważniejszych dylematów oraz perspektyw rozwoju współczesnej metaetyki.

4. Analiza wybranych zagadnień etyki szczegółowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki metaetycznej.

Literatura:

1. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.(fragmenty)

2. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.(fragmenty)

3. T. Ślipko, Etyka ogólna, Kraków 1982.(fragmenty)

4. Tadeusz Styczeń, Metaetyka, Wydawnictwo KUL, 2011.

5. Moore, G. E., Principia Ethica, tłum. C. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1919 (excerpts)

6. R. M. Hare, Moral Thinking. Aletheia, 2006 (excerpts)

Smith, A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa, 1989, tł. Danuta Petch (excerpts)

6. Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tł. Znamierowski, C., PWN, Warszawa, 1963.

Literatura dodatkowa:

R. M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody, istota, Aletheia, 2006 (fragmenty)

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Antyk, Marek Derewiecki, 2009.(fragmenty)

Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, 2012(fragmenty)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku przeprowadzonych zajęć , student powinien być w stanie:

•definiować przedmiot i metodologię etyki

•wymienić i scharakteryzować główne stanowiska w sporze o istotę moralnego wartościowania

• umiejętnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu aksjologii

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

•analizować główne stanowiska w sporach etycznych w odniesieniu do ich podstawowych założeń

• formułować własne przekonania normatywne w kategoriach filozoficznej aksjologii

•podejmować dyskusję z przedstawicielami alternatywnych stanowisk normatywno-światopogladowych

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien :

•dostrzegać filozoficzne podłoże światopoglądowego zróżnicowania postaw etycznych

•być otwartym na dialog z przedstawicielami odmiennych przekonań światopoglądowych

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia: uczestnictwo w wykładach, znajomość lektur obowiązkowych oraz zdanie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Od ponad stu lat problematyka metaetyczna zajmuje centralne miejsce w literaturze filozoficznej poświęconej zagadnieniom moralności. Badania prowadzone w ramach dziedziny koncentrują się wokół znaczenia wyrażeń normatywnych, struktury ich wzajemnych powiązań oraz formalnych uwarunkowań ich stosowania. Celem kursu jest wprowadzenie uczestników we wspomnianą problematykę.

Pełny opis:

1. Zdefiniowanie przedmiotu etyki oraz wprowadzenie zasad podziału etyki.

2. Przedstawienie głównych tradycji etycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich metaetycznych założeń.

3. Prezentacja najważniejszych dylematów oraz perspektyw rozwoju współczesnej metaetyki.

4. Analiza wybranych zagadnień etyki szczegółowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki metaetycznej.

Literatura:

1. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.(fragmenty)

2. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.(fragmenty)

3. T. Ślipko, Etyka ogólna, Kraków 1982.(fragmenty)

4. Tadeusz Styczeń, Metaetyka, Wydawnictwo KUL, 2011.

Literatura dodatkowa:

R. M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody, istota, Aletheia, 2006 (fragmenty)

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Antyk, Marek Derewiecki, 2009.(fragmenty)

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, 2012(fragmenty)

Śpiewak P. (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej problematyki z zakresu filozofii moralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Od ponad stu lat problematyka metaetyczna zajmuje centralne miejsce w literaturze filozoficznej poświęconej zagadnieniom moralności. Badania prowadzone w ramach dziedziny koncentrują się wokół znaczenia wyrażeń normatywnych, struktury ich wzajemnych powiązań oraz formalnych uwarunkowań ich stosowania. Celem kursu jest wprowadzenie uczestników we wspomnianą problematykę.

Pełny opis:

1. Zdefiniowanie przedmiotu etyki oraz wprowadzenie zasad podziału etyki.

2. Przedstawienie głównych tradycji etycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich metaetycznych założeń.

3. Prezentacja najważniejszych dylematów oraz perspektyw rozwoju współczesnej metaetyki.

4. Analiza wybranych zagadnień etyki szczegółowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki metaetycznej.

Literatura:

1. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.(fragmenty)

2. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.(fragmenty)

3. T. Ślipko, Etyka ogólna, Kraków 1982.(fragmenty)

4. Tadeusz Styczeń, Metaetyka, Wydawnictwo KUL, 2011.

Literatura dodatkowa:

R. M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody, istota, Aletheia, 2006 (fragmenty)

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Antyk, Marek Derewiecki, 2009.(fragmenty)

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, 2012(fragmenty)

Śpiewak P. (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej problematyki z zakresu filozofii moralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Od ponad stu lat problematyka metaetyczna zajmuje centralne miejsce w literaturze filozoficznej poświęconej zagadnieniom moralności. Badania prowadzone w ramach dziedziny koncentrują się wokół znaczenia wyrażeń normatywnych, struktury ich wzajemnych powiązań oraz formalnych uwarunkowań ich stosowania. Celem kursu jest wprowadzenie uczestników we wspomnianą problematykę.

Pełny opis:

1. Zdefiniowanie przedmiotu etyki oraz wprowadzenie zasad podziału etyki.

2. Przedstawienie głównych tradycji etycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich metaetycznych założeń.

3. Prezentacja najważniejszych dylematów oraz perspektyw rozwoju współczesnej metaetyki.

4. Analiza wybranych zagadnień etyki szczegółowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki metaetycznej.

Literatura:

1. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.(fragmenty)

2. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.(fragmenty)

3. T. Ślipko, Etyka ogólna, Kraków 1982.(fragmenty)

4. Tadeusz Styczeń, Metaetyka, Wydawnictwo KUL, 2011.

Literatura dodatkowa:

R. M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody, istota, Aletheia, 2006 (fragmenty)

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Antyk, Marek Derewiecki, 2009.(fragmenty)

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, 2012(fragmenty)

Śpiewak P. (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej problematyki z zakresu filozofii moralnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)