Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium tekstów filozoficznych: ‘Knowing spirits’ in philosophy of George Berkeley

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-TRA-K21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów filozoficznych: ‘Knowing spirits’ in philosophy of George Berkeley
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Translatorium tekstów filozoficznych - I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_U06; FI1_U07;

FI1_U11; FI1_K06;

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego oraz zagadnień filozoficznych na poziomie umożliwiającym pracę z tekstem poruszającym zagadnienia z zakresu nowożytnej filozofii brytyjskiej.

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone tłumaczeniu i omawianiu anglojęzycznych tekstów dotyczących filozofii George’a Berkeleya, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących istoty ‘umysłów stworzonych’, czyli umysłu człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone tłumaczeniu i omawianiu anglojęzycznych tekstów dotyczących filozofii George’a Berkeleya, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących istoty ‘umysłów stworzonych’, czyli umysłu człowieka. Zasadniczy problem dotyczy trudności związanych ze sposobem poznawania istnienia i cech umysłu, które pojawiają się na gruncie filozofii Berkeleya.

Literatura:

Stephen H. Daniel “Berkeley’s Non-Cartesian Notion of Spiritual Substance”;

John Russell Roberts, “A metaphysics for the mob. The philosophy of George Berkeley”, Oxford University Press, New York 2007, fragmenty.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawową terminologię nowożytnej filozofii naturalnej w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii tego okresu, z uwzględnieniem argumentacji na ich rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych, i wybranych opracowań, w języku angielskim

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny

Kompetencje: efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone tłumaczeniu i omawianiu anglojęzycznych tekstów dotyczących filozofii George’a Berkeleya, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących istoty ‘umysłów stworzonych’, czyli umysłu człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone tłumaczeniu i omawianiu anglojęzycznych tekstów dotyczących filozofii George’a Berkeleya, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących istoty ‘umysłów stworzonych’, czyli umysłu człowieka. Zasadniczy problem dotyczy trudności związanych ze sposobem poznawania istnienia i cech umysłu, które pojawiają się na gruncie filozofii Berkeleya.

Literatura:

Stephen H. Daniel “Berkeley’s Non-Cartesian Notion of Spiritual Substance”;

John Russell Roberts, “A metaphysics for the mob. The philosophy of George Berkeley”, Oxford University Press, New York 2007, fragmenty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)