Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium tekstów filozoficznych: The new natural philosophy of the seventeenth century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-TRA-KU22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów filozoficznych: The new natural philosophy of the seventeenth century
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Translatorium tekstów filozoficznych - I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_U06; FI1_U07;

FI1_U11; FI1_K06;

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego oraz zagadnień filozoficznych na poziomie umożliwiającym pracę z tekstem poruszającym zagadnienia z zakresu nowożytnej filozofii brytyjskiej.

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone tłumaczeniu i omawianiu anglojęzycznych tekstów dotyczących przemian zachodzących w filozofii naturalnej w wieku siedemnastym. Prowadziły one do stopniowego powstawania naukowego, w dzisiejszym rozumieniu, badania przyrody.

Pełny opis:

Filozofia naturalna, w ramach której przez wieki badano istotę i działanie świata przyrody, przeszła w siedemnastym wieku głęboką transformację, prowadzącą do ukształtowania się takiego sposobu badania natury, który nazywamy naukowym. W ramach zajęć będziemy tłumaczyć tekst, przedstawiający wielowątkowy proces przemian zachodzących w sposobie uprawiania filozofii naturalnej. Powolne kształtowanie się nowego obrazu świata, poszukiwanie nowych metod badawczych, czy wreszcie powstanie towarzystw naukowych to tylko część tematów, wchodzących w zakres podejmowanych w tekście zagadnień. Wszystkie opisywane procesy odegrały istotną rolę w ukształtowaniu się współczesnego, naukowego sposobu badania przyrody.

Literatura:

“The new natural philosophy of the seventeenth century” in: E. Grant, “A History of Natural Philosophy From the Ancient World to the Nineteenth Century”, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawową terminologię nowożytnej filozofii naturalnej w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii tego okresu, z uwzględnieniem argumentacji na ich rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych, i wybranych opracowań, w języku angielskim.

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny.

Kompetencje: efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

“The new natural philosophy of the seventeenth century” in: E. Grant, “A History of Natural Philosophy From the Ancient World to the Nineteenth Century”, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)