Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła filozofii immaterialistycznej George’a Berkeleya

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WHKUCH19
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła filozofii immaterialistycznej George’a Berkeleya
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08 FI1_W11 FI1_U11 FI1_K08


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami, na których zbudował swój system filozoficzny George Berkeley (1685-1753). Zaprzeczenie istnieniu substancji materialnej godził on z tezami tzw. zdrowego rozsądku (common sense), a także z wyjaśnieniem działania świata charakterystycznym dla nowożytnej filozofii przyrody.

Pełny opis:

Jednym z filarów, na których G. Berkeley oparł swoją tezę immaterialistyczną było twierdzenie, że jedynymi przedmiotami poznania ludzkiego są idee. Będąc jedynym przedmiotem poznania mają być też wszystkim co istnieje. Obok idei bp Berkeley wyposaża świat w umysły. Ten Nieskończony, stanowiący źródło wszystkich idei zmysłowych oraz umysły stworzone, obdarzone zdolnością odbierania tych idei, a także tworzenia idei pamięci i wyobraźni. W ramach wykładu przedstawione zostanie historyczne tło wysunięcia przez G. Berkeleya tezy immaterialistycznej i zaproponowane jej uzasadnienie. Nie widział on żadnej trudności w utrzymaniu sposobu wyjaśniania działania świata charakterystycznego dla nowożytnej filozofii przyrody przy jednoczesnym zaprzeczeniu istnienia substancji materialnej. Był prekursorem instrumentalizmu w filozofii nauki, zaprzeczając istnieniu jakichkolwiek realnych przyczyn działania w świecie poza samym Bogiem i, w ograniczonym zakresie, umysłami stworzonymi.

Literatura:

G. Berkeley, Dzienniki filozoficzne, tłum. B. Żukowski, wyd. Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2007.

G. Berkeley, Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, tłum. pod kier. A. Grzelińskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem, tłum. J. Sosnowski, PWN, Warszawa 1956.

D. Berman, Berkeley. Eksperymentalna filozofia, tłum. R. Flaszak, Amber, Warszawa 1998.

F. Copleston, Historia filozofii, t. V, IW PAX, Warszawa 1997.

H. Elzenberg, Domniemany immanentyzm Berkeleya w świetle analizy tekstów w: H. Elzenberg, Z historii filozofii, Znak, Kraków 1995, s. 312-337.

E. Gilson, Realizm tomistyczny, IW PAX, Warszawa 1968.

A. Grzeliński, Człowiek i Duch Nieskończony. Immaterializm George'a Berkeleya, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

R. Ingarden, Niektóre założenia idealizmu Berkeleya w: Księga Pamiątkowa Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, Lwów 1931.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii; zna i rozumie ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

Umiejętności: potrafi przytaczać główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych stosownie do ich istotności

Kompetencje: jest gotów do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach poświadczoną wpisem na listę obecności

15-13 obecności - 5

12-10 obecności - 4

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

2. ocena z egzaminu ustnego

Ocena końcowa jest sumą ważoną z oceny z p. 1 (1/3) i oceny z p. 2 (2/3)

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)