Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSFang:Some aspects of british modern empiricisms

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMAN-KU22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WMSFang:Some aspects of british modern empiricisms
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_W08;

FI1_U07; FI1_U10; FI1_U11;

FI1_K06;

Wymagania wstępne:

Knowledge of basic philosophical issues in modern philosophy.

Pełny opis:

British empiricism is one of the two most significant philosophical traditions of modernity, next to rationalism. The lecture will present the background of the rise of this kind of philosophical reflection in the intellectual landscape of modern Europe, as well as the essential characteristics of empiricist philosophy. According to the traditional view, the main figures of this current include John Locke, George Berkeley and David Hume. In addition to epistemological issues, metaphysical and ethical aspects present in the tradition of British empiricism will also be presented. The views of those representing empiricism were also crucial in the shaping of modern science, which eventually replaced natural philosophy, which had been practised for centuries.

Literatura:

R. Audi, “Epistemology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge”, Routledge, London - New York 2011.

S. Priest, “The British Empiricists”, Routledge, New York 2007.

J. Thomas, “The Minds of the Moderns. Rationalism, Empiricism and Philosophy of Mind”, Routledge, London - New York 2009.

“The Philosophy of Knowledge: A History Knowledge in Modern Philosophy”, Ed. by S. Gaukroger, Bloomsbury Academic, London - New York – Oxford - New Dehli – Sydney 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge: Student knows and understands, in an extended way, the place and meaning of philosophy in relation to other sciences as well as subject and methodological specificity of philosophy; knows and understands the advanced terminology of the chosen philosophical subdiscipline in a selected foreign language; student knows and understands comprehensively and thoroughly the views of the chosen leading philosophical authors and the current state of research in selected philosophical issues.

Skills: can creatively use philosophical and methodological knowledge in formulating hypotheses and constructing critical arguments; can determine the degree of relevance of theses for the problem or argument being investigated; can detect complex relationships between shaping philosophical ideas and social and cultural processes and define the relationship between these relationships; can identify typical argumentative strategies in oral and written statements.

Competences: is ready to constantly improve his language skills and use for this purpose sources available to him.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment criteria:

• Attending classes

• Taking part in the discussions

• Submitting an essay on a chosen topic concerning the empiricists influence on the modern philosophy (6-8 pages)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

R. Audi, “Epistemology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge”, Routledge, London - New York 2011.

S. Priest, “The British Empiricists”, Routledge, New York 2007.

J. Thomas, “The Minds of the Moderns. Rationalism, Empiricism and Philosophy of Mind”, Routledge, London - New York 2009.

“The Philosophy of Knowledge: A History Knowledge in Modern Philosophy”, Ed. by S. Gaukroger, Bloomsbury Academic, London - New York – Oxford - New Dehli – Sydney 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)