Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: Seventeenth-century Natural Philosophy and the Scientific Revolution

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMAN-KU23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ML: Seventeenth-century Natural Philosophy and the Scientific Revolution
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: ERASMUS - lectures and classes
Wszystkie wykłady monograficzne - rok 3 stopień I
Wykład monograficzny w j. angielskim z zakresu subdyscyplin filozofii - I stopień
Wykłady w języku obcym - rok 3 stopień I
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_W08;

FI1_U07; FI1_U10; FI1_U11;

FI1_K06

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of basic philosophical issues in modern philosophy.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

'Scientific Revolution' is a popular phrase to describe the events leading up to the modern conception of science, primarily the natural sciences. Traditionally, this process is placed in the seventeenth century. However, research by historians of philosophy and science has resulted in discoveries in recent decades that have led some to question the very fact of the emergence of the phenomenon known as the scientific revolution in the seventeenth century. The lecture will attempt to answer the question of whether such a revolution then took place. Important to the search for an answer to this question will be a definition of the concepts of both 'revolution' and 'science'. In addition, the important role played by a field traditionally treated as the antithesis of rationality - alchemy - will be pointed out. According to one scholar, there is a need to go beyond the main narrative of the triumph of reason over nonsense and consider the interdependence of the supposed opposites in the creation of a new science in the 16th and 17th centuries.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

Knowledge: Student knows and understands, in an extended way, the place and meaning of philosophy in relation to other sciences as well as subject and methodological specificity of philosophy; knows and understands the advanced terminology of the chosen philosophical subdiscipline in a selected foreign language; student knows and understands comprehensively and thoroughly the views of the chosen leading philosophical authors and the current state of research in selected philosophical issues.

Skills: can creatively use philosophical and methodological knowledge in formulating hypotheses and constructing critical arguments; can determine the degree of relevance of theses for the problem or argument being investigated; can detect complex relationships between shaping philosophical ideas and social and cultural processes and define the relationship between these relationships; can identify typical argumentative strategies in oral and written statements.

Competences: is ready to constantly improve his language skills and use for this purpose sources available to him.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)