Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Polska filozofia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMBAL20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Polska filozofia religii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08

FI1_W13

FI1_U04

FI1_U21

FI1_K02

Skrócony opis:

Wprowadzenie do polskiej filozofii religii

Pełny opis:

Analiza przedstawicieli polskiej filozofii religii: Zdybickiej, Moskala, Wojtysiaka, Kołakowskiego, Tarnowskiego, Kłoczowskiego, Judyckiego, Ziemińskiego, Szulakiewicza.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EK_1 student wie czym jest polska filozofia religii, jak się kształtowała, EK_2 zna główne paradygmaty polskiej filozofii religii. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z polskiej filozofii religii.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu polskiej filozofii religii, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w kwestii polskiej filozofii religii.

1 ects - analiza tekstów 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h (napisanie tekstu)

Metody i kryteria oceniania:

wykład, dyskusja, interpretacja tekstów. Zajęcia prowadzone trybem on line.

Forma zaliczenia: pisemny tekst na zakończenie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)