Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSF: Teoria wojny sprawiedliwej. Wersja klasyczna i rewizjonistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMET-CE22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WMSF: Teoria wojny sprawiedliwej. Wersja klasyczna i rewizjonistyczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Wykłady monograficzne z sub. filozofii - I st. - do wyboru na II lub III roku (nowy program)
Wykłady monograficzne z zakresu subdyscyplin filozofii (Nauczyciel Etyki)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W06; FI1_W08; FI1_W09; FI1_U10;

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja koncepcji wojny sprawiedliwej oraz analiza podstawowych zagadnień poruszanych we współczesnych sporach dotyczących tej koncepcji.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

Jaki typ argumentacji legitymizuje użycie siły wobec autonomicznej wspólnoty politycznej?

Jakie są warunki wstępne moralnie / prawnie uzasadnionej interwencji wojskowej przeprowadzonej na terytorium niepodległego państwa?

Jaka instytucja międzynarodowa posiada uprawnienia do egzekwowania powszechnie uznanych standardów wykonywania władzy politycznej, np. poszanowania podstawowych praw człowieka?

Czy są jakieś moralne / prawne ograniczenia dotyczące członkostwa w sojuszach mających na celu eliminowanie konkretnych zagrożeń dla pokoju w świecie?

W jakim stopniu poszczególni obywatele odpowiadają za agresywną politykę przywódców własnego państwa?

Literatura:

Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968.

Michael Walzer, “Just and Unjust Wars” , Basic Books, 2015)

Michael Walzer, "Arguing About War", Yale University Press, 2004

Zbigniew Rau, Tomasz Tulejski, (ed.) Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418, Adam Marszałek, 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Postawy - krytycyzm względem powierzchownych sformułowań dotyczących etycznych ocen działań militarnych

Kompetencja – umiejętność samodzielnej analizy problematyki związanej z konfliktami zbrojnymi.

Wiedza – znajomość podstawowych założeń teorii wojny sprawiedliwej w jej historycznych i współczesnych sformułowaniach

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta będzie o uczestnictwo w wykładach oraz przedłożenie jednej pracy pisemnej (1500 słów) dotyczącej tematyki przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja koncepcji wojny sprawiedliwej oraz analiza podstawowych zagadnień poruszanych we współczesnych sporach dotyczących tej koncepcji.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

Jaki typ argumentacji legitymizuje użycie siły wobec autonomicznej wspólnoty politycznej?

Jakie są warunki wstępne moralnie / prawnie uzasadnionej interwencji wojskowej przeprowadzonej na terytorium niepodległego państwa?

Jaka instytucja międzynarodowa posiada uprawnienia do egzekwowania powszechnie uznanych standardów wykonywania władzy politycznej, np. poszanowania podstawowych praw człowieka?

Czy są jakieś moralne / prawne ograniczenia dotyczące członkostwa w sojuszach mających na celu eliminowanie konkretnych zagrożeń dla pokoju w świecie?

W jakim stopniu poszczególni obywatele odpowiadają za agresywną politykę przywódców własnego państwa?

Literatura:

Ludwik Ehrlich, "Works of Paul Vladimiri" (A Selection), Vol.I – III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968.

Michael Walzer, “Just and Unjust Wars” , Basic Books, 2015)

Michael Walzer, "Arguing About War", Yale University Press, 2004

Zbigniew Rau, Tomasz Tulejski, (ed.) Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418, Adam Marszałek, 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)