Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSF: Filozoficzna problematyka pamięci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMNF-ZE22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WMSF: Filozoficzna problematyka pamięci
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Wykłady monograficzne z sub. filozofii - I st. - do wyboru na II lub III roku (nowy program)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4N2I5NTEtNWZiMS00YWU1LWE1MTctMTgxOTM1NzQwYWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2222e1be17-d065-4d12-8b88-7b026e51d0a9%22%7d
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W06; FI1_W08; FI1_W09; FI1_U10;

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii filozofii

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie problematyki pamięci jako źródła odnoszenia się do przeszłości, które pojawia się w dyskursie filozoficznym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie problematyki pamięci jako źródła odnoszenia się do przeszłości, które pojawia się w dyskursie filozoficznym. Sposobem na zaprezentowanie tej problematyki będzie wykład zaprezentowany w porządku historycznym. Taki porządek pozwoli na dostrzeżenie źródłowości tej problematyki, stałą obecność w filozofii, a także możliwości interpretacji aktu pamiętania.

Literatura:

LITERATURA:

Obowiązkowa:

1. Arystoteles, O pamięci i przypominaniu sobie, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. P. Siwek, Warszawa 1992, s. 232-248.

2. Auerbach W., Zagadnienie wartości poznawczej sądów przypomnieniowych, „Kwartalnik Psychologiczny” 7 (1935), s. 25-60.

3. Stępień A. B. Przypominanie jako źródło poznania, ,,Roczniki Filozoficzne” 32 (1984) 1. s. 115-126.

4. Bergson H., Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. R.J. Weksler-Waszkinel, Kraków 2006.

5. Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006, s. 11-174.

Pomocnicza:

1. Bloch D., Aristotle on Memory and Recollection. Text, translation, interpretation and reception in western scholasticism, „Brill”, Boston-Leiden 2007.

2. Brud S., Mnemotechnika w Rzymie w I w. przed Chrystusem, „Meander” 2 (1999), s. 147-153.

3. Carruthers M., The Book of memory: A study of memory in Medieval Culture, Cambridge 1990.

4. Coleman J., Ancient and Medieval Memories: Studies in the Reconstruction of the Past, Cambridge 1992.

5. Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.

6. Hankała A., Wybiórczość ludzkiej pamięci, Warszawa 2001.

7. Judycki J., Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin 2004.

8. King R.A.H., Aristotle and Plotinus on memory, „Walter de Gruyter”, Berlin 2009.

9. Le Goff J., Historia i pamięć, tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007

10. Rosińska Z., Spór o pamięć, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 13 (2004) 1, s. 9-22.

11. St. Thomas Aquinas, Commentaries on Aristotle’s On sense and What is Sensed and On memory and Recollection, transl. K. W. White, E. M. Macierowski, Washington 2005.

12. Wójcik R., Opusculu de arte memorativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku, Poznań 2006.

13. Yates F. A., Sztuka pamięci, tłum. W. Radwański, Warszawa 1977.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli pamięci w kształtowaniu kultury; student posiada wiedzę na temat różnych dyskursów filozoficznych o pamięci i przypominaniu;

student zna historyczny rozwój zagadnienia pamięci i przypominania (student potrafi wskazać na źródła różnych filozoficznych modeli pamięci i przypominania)

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi dowieść roli pamięci i przypominania w procesie poznania jako sposobów odnoszenia się do przeszłości; student analizuje złożone argumenty filozoficzne dotyczące pamięci i przypominania, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia

KOMPETENCJE: student znając filozoficzne modele pamięci i przypominania wyraża troskę o własny rozwój intelektualny przez trenowania własnej pamięci

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA:

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst.): student w żaden sposób nie potrafi podać różnych pojawiających się w filozofii sposobów wyjaśniania pamięci i przypominania; nie wie jakie są założenia różnych ujęć oraz jakie niosą te ujęcia konsekwencje;

- na ocenę 3 (dst): student wie jakie są różne dyskursy filozoficzne na temat pamięci i przypominania; student zna historyczny rozwój zagadnienia pamięci i przypominania; w niewielkim stopniu wskazuje źródła różnych filozoficznych modeli pamięci i przypominania

- na ocenę 4 (db): student poprawnie identyfikuje źródła różnych filozoficznych modeli pamięci i przypominania; dobrze zna i sprawnie potrafi podać różne - historyczne sposoby wyjaśniania zjawiska pamięci i przypominania

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale orientuje się w różnych dyskursach filozoficznych na temat pamięci i przypominania; bez kłopotów wskazuje różne – historyczne sposoby wyjaśniania zjawiska pamięci i przypominania (swobodnie wskazuje ich źródła i konsekwencje)

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst.): student w żaden sposób nie potrafi dowieść roli pamięci i przypominania w procesie poznania jako sposobów odnoszenia się do przeszłości; nie potrafi analizować złożonych argumentów filozoficznych dotyczących pamięci i przypominania

- na ocenę 3 (dst): student potrafi dowieść roli pamięci i przypominania w procesie poznania jako sposobów odnoszenia się do przeszłości; nie do końca potrafi analizować złożonych argumentów filozoficznych dotyczących pamięci i przypominania

- na ocenę 4 (db): student poprawnie argumentuje rolę pamięci i przypominania w procesie poznania jako sposobów odnoszenia się do przeszłości; dobrze analizuje złożone filozoficzne wyjaśnienia dotyczące pamięci i przypominania

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale dowodzi roli pamięci i przypominania w procesie poznania jako sposobów odnoszenia się do przeszłości; bez problemu analizuje złożone argumenty filozoficzne dotyczące pamięci i przypominania

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega zaangażowanie się w troskę o własny rozwój intelektualny przez trenowania własnej pamięci

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTU4N2I5NTEtNWZiMS00YWU1LWE1MTctMTgxOTM1NzQwYWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2222e1be17-d065-4d12-8b88-7b026e51d0a9%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie – 30

Przygotowanie do egzaminu – 30

Przygotowanie do wykładu i lektura tekstów – 65

SUMA GODZIN 125 [125: 30 (25) = 4]

LICZBA ECTS = 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie problematyki pamięci jako źródła odnoszenia się do przeszłości, które pojawia się w dyskursie filozoficznym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie problematyki pamięci jako źródła odnoszenia się do przeszłości, które pojawia się w dyskursie filozoficznym. Sposobem na zaprezentowanie tej problematyki będzie wykład zaprezentowany w porządku historycznym. Taki porządek pozwoli na dostrzeżenie źródłowości tej problematyki, stałą obecność w filozofii, a także możliwości interpretacji aktu pamiętania.

Literatura:

LITERATURA:

Obowiązkowa:

1. Arystoteles, O pamięci i przypominaniu sobie, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. P. Siwek, Warszawa 1992, s. 232-248.

2. Auerbach W., Zagadnienie wartości poznawczej sądów przypomnieniowych, „Kwartalnik Psychologiczny” 7 (1935), s. 25-60.

3. Stępień A. B. Przypominanie jako źródło poznania, ,,Roczniki Filozoficzne” 32 (1984) 1. s. 115-126.

4. Bergson H., Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. R.J. Weksler-Waszkinel, Kraków 2006.

5. Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006, s. 11-174.

Pomocnicza:

1. Bloch D., Aristotle on Memory and Recollection. Text, translation, interpretation and reception in western scholasticism, „Brill”, Boston-Leiden 2007.

2. Brud S., Mnemotechnika w Rzymie w I w. przed Chrystusem, „Meander” 2 (1999), s. 147-153.

3. Carruthers M., The Book of memory: A study of memory in Medieval Culture, Cambridge 1990.

4. Coleman J., Ancient and Medieval Memories: Studies in the Reconstruction of the Past, Cambridge 1992.

5. Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.

6. Hankała A., Wybiórczość ludzkiej pamięci, Warszawa 2001.

7. Judycki J., Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin 2004.

8. King R.A.H., Aristotle and Plotinus on memory, „Walter de Gruyter”, Berlin 2009.

9. Le Goff J., Historia i pamięć, tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007

10. Rosińska Z., Spór o pamięć, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 13 (2004) 1, s. 9-22.

11. St. Thomas Aquinas, Commentaries on Aristotle’s On sense and What is Sensed and On memory and Recollection, transl. K. W. White, E. M. Macierowski, Washington 2005.

12. Wójcik R., Opusculu de arte memorativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku, Poznań 2006.

13. Yates F. A., Sztuka pamięci, tłum. W. Radwański, Warszawa 1977.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)