Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WS: Etyka winy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WSROZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WS: Etyka winy
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01

FI1_W11

FI1_U08

FI1_K02

Skrócony opis:

Celem wykładu jest filozoficzna analiza fenomenu winy.

Pełny opis:

Wykład dotyczy etycznych aspektów winy. Ma on na celu zapoznanie studentów z istotą winy, jej rodzajami, a także składnikami oraz etapami doświadczenia winy. W ramach omawiania poszczególnych zagadnień ukazany zostanie związek, jaki zachodzi między winą a odpowiedzialnością, krzywdą, sumieniem.

Literatura:

Grabowski M., Krajobraz winy. Próba analizy fenomenologicznej, Toruń 2001.

Piłat R., Krzywda i zadośćuczynienie, Warszawa 2003.

Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, wyb. i oprac. J. Hołówka, Warszawa 2000.

Jaspers K., Problem winy, "Etyka", t. XVII.

Jaspers K., Sytuacje graniczne [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978.

Buber M., Wina i poczucie winy, "Znak" 19(1967).

Scheler M., O wstydzie i poczuciu wstydu [w:] Wstyd i nagość, red. M. Grabowski, Toruń 2003.

Filek J., Życie, etyka, inni, Kraków 2010.

Heidegger M., Bycie i czas, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna filozoficzne koncepcje winy, definiuje winę i opisuje fenomen winy, prezentuje etapy doświadczenia winy, odróżnia winę od poczucia winy, wymienia i charakteryzuje kategorie związane z winą i identyfikuje relacje, jakie między nimi zachodzą, rozpoznaje różne rodzaje winy

Umiejętności: student analizuje teksty filozoficzne dotyczące zagadnienia winy, identyfikuje argumenty filozoficzne oraz tkwiące u ich podstaw założenia, interpretuje fenomen winy, rozpoznaje źródła doświadczenia winy, porównuje winę i wstyd, poddaje krytyce główne teorie kary

Kompetencje: student, pracując samodzielnie i w grupie opracowuje oraz prezentuje analizę winy, a jednocześnie zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii na temat winy i kary, mając świadomość złożoności tej problematyki, dostrzega relacje między krzywdą a winą

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 5

przygotowanie prezentacji - 5

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN 60 [60 : 30 (25) = 2]

LICZBA ECTS - 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie definiuje winy, nie prezentuje etapów doświadczenia winy i różnych jej rodzajów

- na ocenę 3 (dst.): student definiuje winę, wymienia etapy doświadczenia winy i jej różne rodzaje, ale nie potrafi ich opisać, wyróżnia kategorie związane z winą, ale nie ukazuje relacji, jakie między nimi zachodzą

- na ocenę 4 (db.): student definiuje winę i opisuje etapy doświadczenia winy i jej różne rodzaje, wyjaśnia, na czym polegają związki między winą a innymi kategoriami etycznymi

- na ocenę 5 (bdb.): student definiuje winę i szczegółowo opisuje fenomen winy, prezentuje i wyjaśnia etapy doświadczenia winy, wymienia i charakteryzuje kategorie związane z winą i identyfikuje relacje, jakie między nimi zachodzą, rozpoznaje i tłumaczy różne rodzaje winy

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie analizuje fenomenu winy

- na ocenę 3 (dst.): student rozpoznaje źródła doświadczenia winy

- na ocenę 4 (db.): student analizuje fenomen winy, rozpoznaje źródła doświadczenia winy, porównuje winę i wstyd

- na ocenę 5 (bdb.): student szczegółowo analizuje fenomen winy, rozpoznaje źródła i skutki doświadczenia winy, porównuje winę i wstyd, poddaje racjonalnej krytyce główne teorie kary

Kompetencje:

Oceniana jest zdolność do grupowego opracowania i przedstawienia analizy winy, a także stopień racjonalnego podejścia do fenomenu winy i kary, charakteryzujący się świadomością jego złożoności i wieloaspektowości.

Student jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia w grupie prezentacji, obejmującej analizę fenomenu winy na wybranym przykładzie (literatura, film itp.). Powinna mieć ona charakter dialogowy i aktywizujący grupę. Ważnym jej elementem jest identyfikacja problemów, jakie wiążą się z doświadczeniem winy, a także pytań, jakie można i należy postawić w związku z omawianym zagadnieniem.

Na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu ustnego oraz ocena z prezentacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)