Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KO: Antyk w świecie współczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-124-KOBEJ191
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KO: Antyk w świecie współczesnym
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W10 FI1_W14 FI1_U05 FI1_U13 FI1_K02


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawić słuchaczom znaczenie kultury antycznej we współczesnym świecie przez pryzmat sentencji: Latina vita memoriae est [Łacina jest życiem pamięci].

Pełny opis:

Celem wykładu jest próba odpowiedzi na pytania: czy w obecnym świecie potrzebna jest znajomość języka łacińskiego i kultury antycznej. Przedstawię, że znajomość świata śtarożytnego to nie tylko nieodzowny element edukacji każdego człowieka ale postaram się również uświadomić uczestnikom zajęć, że zapominając o antyku zapominamy o naszej tożsamości i niszczymy fundamenty cywilizacji.

Poruszę kwestię obecności tradycji antycznej w różnych dziedzinach współczesnego życia, począwszy od alfabetu, sposobu oznaczania czasu, system prawny, etc.

Uczestnicy wykładu zapoznają się między innymi z etymologią słów, latynizmami, frazeologią o proweniencji antycznej.

Literatura:

1. Grimal P., "Słownik mitologii greckiej i rzymskiej", Wrocław 1987

2. Kopaliński W., "Słownik mitów i tradycji kultury", Warszawa 1993

4. Hermann M. "O łacinie tylko dobrze", Kraków 2014

5. Landowski Z. Woś K., "Słownik cytatów łacińskich", Kraków 2002

6. Stabryła S. "Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu", PWN 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student poznaje etymologię, wyrażenia leksykalne, wyrażenia frazeologiczne o proweniencji antycznej, sentencje stosowane obecnie w języku polskim

student ma wiedzę o powiązaniach języka łacińskiego i kultury antycznej z naukami humanistycznymi

Umiejętności:

student nabiera umiejętności dostrzegania elementów kultury antycznej w otaczającym nas świecie

student umie interpretować współczesne odniesienia do tradycji antycznej

student ma świadomość znaczenia antyku dla rozwoju kultury polskiej

Kompetencje:

student ma świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy

student ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

wykład informacyjny, zadania edukacyjne

prezentacja multimedialna mająca na celu przedstawienie w formie graficznej omawianych zagadnień

aktywny udział uczestnika zajęć

Kryteria oceniania

zaliczenie składa się z dwóch elementów:

przygotowanie referatu na wybrany temat - 30 godzin

kolokwium na koniec semestru - 30 godzin

90:30 - 3 punkty ECTS

student ma prawo do dwóch nieobecności na zajęciach

kolokwium obejmuje materiał zaprezentowany na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)