Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język grecki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-GRE2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język grecki 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - rok 3 stopień I (tzw. stary program)
Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W05

FI1_U16

FI1_K11

Skrócony opis:

Możliwie krótki wykład gramatyczny klasycznego dialektu attyckiego poparty będzie oryginalnymi zdaniami i fragmentami tekstów z różnych epok.

Pełny opis:

Lektorat z języka greckiego to ćwiczenia obejmujące 2 semestry studiów, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności czytania i pisania po grecku (greka klasyczna), pokazanie im sposobów i narzędzi umożliwiających samodzielne tłumaczenie wyrażeń, sentencji i tekstów greckich. Uczestnicy lektoratu poznają podstawowe zasady gramatyczne i określony zestaw słownictwa oraz formalno-techniczne wskazówki do korzystania z oryginalnego tekstu

Literatura:

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

M. Borowska - Mormolyke - Książka do nauki języka starogreckiego

Agnieszka i Kazimierz Korusowie, Hellenike glotta; Podręcznik do nauki języka greckiego; Wydawnictwo Naukowe PWN

M.Golias – Wstępna nauka języka greckiego; PWN

J. Niemirska - Pliszczyńska: "Ecce homo" wstępny podręcznik języka greckiego; Pallotinum, Poznań 1960

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, PWN, Warszawa

O. Jurewicz - Słownik grecko-polski t.I-II, PWN, Warszawa

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I-IV, PWN, Warszawa 1958-1965;

Z. Abramowiczówna, W.Appel - Słownik polsko-starogrecki; Wyd. UMK

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja-Rzym), Warszawa 1996;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1973;

S. Swieżawski - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej; PWN

K.S. Kirk,, J.E.Raven, M.Schofield - Filozofia przedsokratejska; PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student zna terminologię filozoficzną w j. greckim

Umiejętności:

student umie samodzielnie przetłumaczyć z j. greckiego na j. polski prosty tekst filozoficzny

Kompetencje:

student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania znajomości języka greckiego oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne źródła

student potrafi czytać ze zrozumieniem proste teksty w j. greckim z zakresu filozofii i z dziedziny ogólnej

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

suma godzin: 30 [ 30/30 = 1 ]

liczba ECTS w semestrze: 1

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z:

oceny przygotowania do cotygodniowych zajęć

oceny aktywności na zajęciach

kolokwium na koniec semestru w formie ustnej - translacja wybranego fragmentu tekstu z autorów antycznych

Wiedza:

Na ocenę 2 (ndst) - student nie zna alfabetu, nie odróżnia poszczególnych słów;

Na ocenę 3 (dst) - student rozróżnia litery, nazywa znaki akcentu,wskazuje różne formy gramatyczne potrafiąc je prawidłowo nazwać, nie łączy poszczególnych słów w zdania;

Na ocenę 4 (db) - student zna alfabet, potrafi czytać i pisać, stara się prawidłowo akcentować, myli się w określaniu form gramatycznych lecz potrafi korzystać z pomocy;

Na ocenę 5 (bdb) - student potrafi płynnie czytać i pisać z uwzględnieniem wszystkich zasad, zna obowiązujące deklinacje i koniugacje;

Umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst) - student nie umie czytać ani pisać;

Na ocenę 3 (dst) -student zna alfabet „teoretycznie”, składa słowa sylabizując, wskazuje akcenty ale ich nie uwzględnia w czytaniu, wiedzy teoretycznej nie stosuje w praktyce;

Na ocenę 4 (db) - student potrafi czytać i pisać, stara się prawidłowo akcentować, porównuje poszczególne formy fleksyjne, weryfikuje je;

Na ocenę 5 (bdb) - student płynnie czyta i pisze stosując się do wszelkich reguł, samodzielnie rozwiązuje problemy gramatyczne;

Kompetencje:

Na ocenę 2 (ndst) - student nie rozumie nawet bardzo prostych zdań;

Na ocenę 3 (dst) - student tłumaczy proste zdania z dużą pomocą lektora;

Na ocenę 4 (db) - do tłumaczenia prostych zdań wystarcza studentowi niewielka wskazówka wykładowcy czy kolegi

Na ocenę 5 (bdb) - student samodzielnie tłumaczy proste zdania, dba o poprawność językową przekładu, docenia znaczenie pracy ze słownikiem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)