Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tomizm w filozofii nowożytnej i współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-HFNWZEM
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tomizm w filozofii nowożytnej i współczesnej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdhYjJiYzYtZGVlMi00YmRjLWEwZDUtYjMzNjAxMmU5MzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2222e1be17-d065-4d12-8b88-7b026e51d0a9%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08 FI1_W11

FI1_U11

FI1_K08


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem myśli tomistycznej na tle dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy tomizm był i jest kierunkiem żywym, twórczym, czy wyłącznie przebrzmiałą historyczną propozycją filozoficzną.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem myśli tomistycznej na tle dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy tomizm był i jest kierunkiem żywym, twórczym, czy wyłącznie przebrzmiałą historyczną propozycją filozoficzną. Celem przedmiotu jest ukazanie tomizmu jako myśli skupionej na trzymaniu się kategorii twórcy tego kierunku, jak też otwartej na każdorazowe trendy czy to filozofii nowożytnej (kartezjańskiej, kantowskiej) czy współczesnej (fenomenologia, filozofia analityczna).

Literatura:

1. Cessario R., A Short History of Thomism, Washington 2003.

2. Gilson E., Realizm tomistyczny, Warszawa 1968.

3. Andrzejuk, A. Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 2018.

4. Andrzejuk A., Listkowska B., (red.), Tomizm Polski. Słownik filozofów, t. 1-3, Warszawa 2014

5. MacIntyre A., Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych, Warszawa 2009.

6. Shanley B.J., Tradycja tomistyczna, Kraków-Poznań-Warszawa 2017.

7. Ramirez S. Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2016.

8. Szałata K., Filozofia chrześcijańska. Na marginesie wielkiej debaty, Warszawa 2004.

9. Tischner J., Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego, „Znak” 1(1970), s. 1-20.

10. Gogacz M., Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu, [w:] W kierunku Boga, pod red. B. Bejzego, Warszawa 1982, s. 18–27.

11. Swieżawski S., Czerkawski J., Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 1978

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student posiada wiedzę na temat odmian tomizmu, oddziaływania tomizmu na filozofię nowożytną i współczesną; student potrafi sformułować podstawowe twierdzenia tomistyczne w obszarze metafizyki, teorii poznania i etyki, student zna podstawową terminologię filozoficzną ukształtowaną w nowożytnym i współczesnym okresie historii filozofii

UMIEJĘTNOŚCI: student analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii od średniowiecza przez nowożytność do współczesności; student potrafi słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii nowożytnej i współczesnej oddziaływania tomizmu

KOMPETENCJE: student jest zorientowany na szukanie w filozofii nowożytnej i współczesnej podstaw do formułowania wypowiedzi na każdy temat; student dąży do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów życiowych w odniesieniu do filozofii tomistycznej i związanej z nią tradycji chrześcijańskiej

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna odmian tomizmu, oddziaływania tomizmu na filozofię nowożytną i współczesną; student nie potrafi sformułować podstawowych twierdzeń tomistycznych w obszarze metafizyki, teorii poznania i etyki; student nie zna podstawowej terminologii filozoficznej ukształtowanej w nowożytnym i współczesnym okresie historii filozofii

- na ocenę 3 (dst): student posiada dostateczną wiedzę na temat odmian tomizmu, oddziaływania tomizmu na filozofię nowożytną i współczesną; student słabo formułuje podstawowe twierdzenia tomistyczne w obszarze metafizyki, teorii poznania i etyki; student dostatecznie zna podstawową terminologię filozoficzną ukształtowaną w nowożytnym i współczesnym okresie historii filozofii

- na ocenę 4 (db): student posiada wiedzę na temat odmian tomizmu, oddziaływania tomizmu na filozofię nowożytną i współczesną; student potrafi sformułować podstawowe twierdzenia tomistyczne w obszarze metafizyki, teorii poznania i etyki, student zna podstawową terminologię filozoficzną ukształtowaną w nowożytnym i współczesnym okresie historii filozofii

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale orientuje się w temacie odmian tomizmu, oddziaływania tomizmu na filozofię nowożytną i współczesną; student bardzo dobrze potrafi sformułować podstawowe twierdzenia tomistyczne w obszarze metafizyki, teorii poznania i etyki, student świetnie zna podstawową terminologię filozoficzną ukształtowaną w nowożytnym i współczesnym okresie historii filozofii

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi analizować argumentów filozoficznych, identyfikować ich kluczowych tez i założeń posługując się tekstami filozofii od średniowiecza przez nowożytność do współczesności; student nie potrafi słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii nowożytnej i współczesnej oddziaływania tomizmu

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii od średniowiecza przez nowożytność do współczesności; student potrafi w wystarczający sposób słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii nowożytnej i współczesnej oddziaływania tomizmu

- na ocenę 4 (db): student dobrze potrafi analizować argumenty filozoficzne, identyfikować ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii od średniowiecza przez nowożytność do współczesności; student potrafi słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii nowożytnej i współczesnej oddziaływania tomizmu

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii od średniowiecza przez nowożytność do współczesności; student świetnie słucha ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii nowożytnej i współczesnej oddziaływania tomizmu

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega stopień zaangażowania w szukanie w historii filozofii źródeł wypowiedzi na angażujące go tematy oraz w szukanie sposobu rozwiązywania zadań i problemów życiowych

ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godzin

Lektura tekstów – 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

SUMA GODZIN 75 [75 : 30 (25) = 3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz pozytywnie zdany egzamin końcowy.

Obecność na zajęciach będzie liczona wedle następujących zasad:

1-2 nieobecności - bdb

3-4 nieobecności - db

5-6 nieobecności - dst

7-15 nieobecności - ndst.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem myśli tomistycznej na tle dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy tomizm był i jest kierunkiem żywym, twórczym, czy wyłącznie przebrzmiałą historyczną propozycją filozoficzną.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem myśli tomistycznej na tle dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy tomizm był i jest kierunkiem żywym, twórczym, czy wyłącznie przebrzmiałą historyczną propozycją filozoficzną. Celem przedmiotu jest ukazanie tomizmu jako myśli skupionej na trzymaniu się kategorii twórcy tego kierunku, jak też otwartej na każdorazowe trendy czy to filozofii nowożytnej (kartezjańskiej, kantowskiej) czy współczesnej (fenomenologia, filozofia analityczna).

Literatura:

1. Cessario R., A Short History of Thomism, Washington 2003.

2. Gilson E., Realizm tomistyczny, Warszawa 1968.

3. Andrzejuk, A. Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 2018.

4. Andrzejuk A., Listkowska B., (red.), Tomizm Polski. Słownik filozofów, t. 1-3, Warszawa 2014

5. MacIntyre A., Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych, Warszawa 2009.

6. Shanley B.J., Tradycja tomistyczna, Kraków-Poznań-Warszawa 2017.

7. Ramirez S. Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2016.

8. Szałata K., Filozofia chrześcijańska. Na marginesie wielkiej debaty, Warszawa 2004.

9. Tischner J., Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego, „Znak” 1(1970), s. 1-20.

10. Gogacz M., Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu, [w:] W kierunku Boga, pod red. B. Bejzego, Warszawa 1982, s. 18–27.

11. Swieżawski S., Czerkawski J., Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 1978

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień filozoficznych - w tym szczególnie metafizycznych, teoriopoznawczych i etycznych rozwijanych w ramach klasycznie rozumianej filozofii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdhYjJiYzYtZGVlMi00YmRjLWEwZDUtYjMzNjAxMmU5MzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2222e1be17-d065-4d12-8b88-7b026e51d0a9%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem myśli tomistycznej na tle dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy tomizm był i jest kierunkiem żywym, twórczym, czy wyłącznie przebrzmiałą historyczną propozycją filozoficzną.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem myśli tomistycznej na tle dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy tomizm był i jest kierunkiem żywym, twórczym, czy wyłącznie przebrzmiałą historyczną propozycją filozoficzną. Celem przedmiotu jest ukazanie tomizmu jako myśli skupionej na trzymaniu się kategorii twórcy tego kierunku, jak też otwartej na każdorazowe trendy czy to filozofii nowożytnej (kartezjańskiej, kantowskiej) czy współczesnej (fenomenologia, filozofia analityczna).

Literatura:

1. Cessario R., A Short History of Thomism, Washington 2003.

2. Gilson E., Realizm tomistyczny, Warszawa 1968.

3. Andrzejuk, A. Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 2018.

4. Andrzejuk A., Listkowska B., (red.), Tomizm Polski. Słownik filozofów, t. 1-3, Warszawa 2014

5. MacIntyre A., Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych, Warszawa 2009.

6. Shanley B.J., Tradycja tomistyczna, Kraków-Poznań-Warszawa 2017.

7. Ramirez S. Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2016.

8. Szałata K., Filozofia chrześcijańska. Na marginesie wielkiej debaty, Warszawa 2004.

9. Tischner J., Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego, „Znak” 1(1970), s. 1-20.

10. Gogacz M., Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu, [w:] W kierunku Boga, pod red. B. Bejzego, Warszawa 1982, s. 18–27.

11. Swieżawski S., Czerkawski J., Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 1978

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień filozoficznych - w tym szczególnie metafizycznych, teoriopoznawczych i etycznych rozwijanych w ramach klasycznie rozumianej filozofii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)