Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie z etyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-SEMLET2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z etyki 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W15

FI1_U07

FI1_U19

FI1_U23

FI1_K03

FI1_K04


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka. Na zajęciach będą organizowane warsztaty analizy i interpretacji tekstu filozoficznego. Studenci zapoznają się z zasadami pisania poprawnych pod względem edytorsko-formalnym tekstów filozoficznych. Zapoznają się z zasadami sporządzania przypisów, bibliografii, układu kompozycyjnego tekstu, a także poprawnej struktury pracy dyplomowej jako całości.

Literatura:

Literatura zamieszczona na MS Teams.

Przewodnik po etyce, Peter Singer (red.), red. Naukowa Joanna Górnicka, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Etyka. Antologia tekstów, wybór Z. Kalita, Wrocław 1995.

F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001.

Tugendhat E., Wykłady o etyce, Warszawa 2004.

Spaemann, R., Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między kimś a czymś, Warszawa 2001.

I. Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Styczeń T., Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, Lublin 1972.

Kula M., Magisterium uzyskiwane niekiedy w pocie czoła( promotora), Warszawa 2000.

Ingarden, R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student poprawnie wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na etykę, zna i rozumie wzajemne powiązania oraz komplementarność pomiędzy poznaniem typu filozoficznego i naukowego, prezentuje stanowisko przyjmowane przez autorów tekstów analizowanych na zajęciach; rozpoznaje problemy i stanowiska etyczne

Umiejętności:

Analizuje argumenty filozoficzno-etyczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia. Poprawnie zbiera oraz porządkuje materiał niezbędny do pracy licencjackiej, również w języku obcym. Poprawnie selekcjonuje literaturę przedmiotu. Samodzielnie tworzy poprawny i spójny tekst naukowy. Rekonstruuje w formie ustnej problemy omawiane podczas zajęć podając argumenty za i przeciw oraz uzasadnia swoje tezy i stanowiska. Wyjaśnić odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w dyskusje prowadzone podczas zajęć, podejmuje zadane problemy. Jest ponadto otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Samodzielnie formułuje propozycje rozwiązań dotyczące podejmowanych problemów, jak również samodzielnie podejmuje proste działania badawcze.

ECTS:

udział w seminarium on-line (MS Teams) - 30

przygotowanie do seminarium (lektura tekstów) - 20

przygotowanie pracy licencjackiej - 35

konsultacje - 5

SUMA GODZIN 90 [90 : 30 (25) = 3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane jest poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Na zakończenie semestru student zobowiązany jest zaprezentować na zajęciach jedno wskazane zagadnienie, przedstawić temat przyszłej pracy licencjackiej, jej drugiego rozdziału wraz z bibliografią i szczegółowym planem pracy.

W przypadku drugiego seminarium konieczne będzie opracowanie i prezentacja na zajęciach dwóch lub trzech wskazanych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu etyka. Na zajęciach będą organizowane warsztaty analizy i interpretacji tekstu filozoficznego. Studenci zapoznają się z zasadami pisania poprawnych pod względem edytorsko-formalnym tekstów filozoficznych. Zapoznają się z zasadami sporządzania przypisów, bibliografii, układu kompozycyjnego tekstu, a także poprawnej struktury pracy dyplomowej jako całości.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

M. Rutkowski, Dlaczego potrafimy działać moralnie?, Warszawa 2010,

A. Kuźniar, Język i wartości, Warszawa 2009

W. Galewicz, Studia z etyki przekonań, Kraków 2007

A. Kobyliński, O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej, Warszawa 2014,

R. Moń, Warto czy należy, Warszawa 2011,

R. Piłat, Powinność i samowiedza, Warszawa 2013.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia filozoficzne. Posiada podstawową wiedzę z zakresu historii filozofii i etyki. Ukończył seminarium licencjackiej 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)