Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: The Fall of Man and the Foundations of Science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-TRAKUCH19
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium: The Fall of Man and the Foundations of Science
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W05 FI1_W10 FI1_U15 FI1_U16 FI1_K11


Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone tłumaczeniu i omawianiu anglojęzycznych tekstów dotyczących filozofii XVII-go wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zagadnień teologicznych na kształtowanie się filozofii nowożytnej.

Pełny opis:

Nauka nowożytna rodziła się w długim procesie przemian zachodzących w obrębie filozofii naturalnej, których zasadniczą podstawą było poszukiwanie podstaw rzetelnego poznania. Kontekst epistemologiczny powiązany był ściśle z pewnymi zagadnieniami teologicznymi, z których największą rolę należy przypisać problemowi skutków grzechu pierworodnego. Filozofowie nowożytni dość powszechnie przyjmowali, że upadek w raju spowodował daleko idące ‘osłabienie’ władz poznawczych człowieka, co musiało skutkować różnorodnymi błędami poznawczymi. Było to jednym z powodów poszukiwania nowych, w domyśle skuteczniej niwelujących te błędy, metod poznania. Co ciekawe, wzorem poznania rzetelnego miało być poznanie jakim dysponował Adam przed popełnieniem grzechu pierworodnego. Teksty analizowane podczas zajęć dotyczą tych właśnie zagadnień, wskazując na istotną rolę zagadnień teologicznych w procesie powstawania nowożytnych metod naukowych.

Literatura:

Peter Harrison, The Fall of Man and the Foundations of Science, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawową terminologię nowożytnej filozofii naturalnej w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii naturalnej tego okresu, z uwzględnieniem argumentacji na ich rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych, i wybranych opracowań, w języku angielskim

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny

Kompetencje: efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania; jest gotów do ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu dostępnych mu źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)