Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM:Teologiczny kontekst racjonalizacji religii w siedemnastowiecznej Anglii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-WMKUCH19
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM:Teologiczny kontekst racjonalizacji religii w siedemnastowiecznej Anglii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08 FI1_W13 FI1_U04 FI1_U21 FI1_K02


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zachodzącymi w siedemnastowiecznej Anglii przemianami o charakterze społecznym i religijnym, które stanowiły istotny kontekst rodzącej się filozofii nowożytnej. Pozwoli to na ukazanie wzajemnych zależności zachodzących miedzy filozofią i teologią w omawianym okresie.

Pełny opis:

Wiek siedemnasty przyniósł w Anglii głębokie przemiany w życiu intelektualnym, które zaowocowały m. in. pojawieniem się nowego spojrzenia na zagadnienia religijne. Jego zasadniczą cechą była specyficznie rozumiana racjonalizacja wiary. W ramach wykładu przedstawione zostanie tło życia religijnego Anglii w pierwszej połowie siedemnastego wieku, którego zasadniczym składnikiem była teologia Kalwina i związana z nią teoria predestynacji. Była ona niezwykle istotnym, negatywnym punktem odniesienia dla poglądów Platoników z Cambridge, którzy podjęli próbę przedstawienia religii jako zespołu przekonań o charakterze racjonalnym, opierając się na przesłankach zaczerpniętych z filozofii (neo-)platońskiej. Ich poglądy stanowiły inspirację dla twórców rodzącej się wówczas tzw. fizyko-teologii, której przedstawicielami były m. in. takie postacie jak I. Newton, czy R. Boyle, i która stanowiła nurt uzasadniania wiary poprzez odwoływanie się do argumentów zaczerpniętych z filozofii naturalnej.

Literatura:

1. A. Szwed, Fideizm Kalwina i bunt racjonalistów angielskich. Wpływ fideizmu kalwińskiego na powstanie i rozwój teologii naturalnej u wybranych myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2016.

2. S. Raube, Filozoficzna apologetyka platońskiej szkoły z Cambridge, Folia Philosophica 18(2000), s. 117-128. – on line

Literatura uzupełniająca (w jęz. angielskim):

1. J. Reid, The Metaphysics of Henry More, Springer, Dordrecht Heidelberg New York London 2012.

2. F. Beiser, The Sovereignty of Reason. The Defense of Rationality in the Early English Enlightenment, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii; zna i rozumie fakt obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i zaangażowania filozofów w życie kulturalne kraju

Umiejętności: potrafi słuchać ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych; potrafi wskazywać zależności między akceptowanymi tezami filozoficznymi i zajmowanym stanowiskiem w sprawach społecznych i światopoglądowych

Kompetencje: jest gotów do rozważenia i analizy nowych idei oraz do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach poświadczoną wpisem na listę obecności

15-13 obecności - 5

12-10 obecności - 4

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

2. ocena z egzaminu ustnego

Ocena końcowa jest sumą ważoną z oceny z p. 1 (1/3) i oceny z p. 2 (2/3)

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)