Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Etyka i język

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-WMROZ18
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Etyka i język
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08

FI1_W13

FI1_U04

FI1_U23

FI1_K02

Skrócony opis:

Wykład dotyczy relacji, jaka zachodzi między etyką a językiem. Jego celem jest ukazanie konstytutywnej roli języka w doświadczeniu moralnym.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówiona zostanie performatywna funkcja języka. W oparciu o teksty źródłowe przedstawiona zostanie koncepcja wypowiedzi performatywnych autorstwa J. Austina i J. Searle'a. Problematyka ta obejmie zagadnienie fortunności performatywów, ich znaczenia, podziału na czynności illokucyjne i perlokucyjne, a także różnicy między performatywem a performansem. Następnie przedstawione zostaną etyczne implikacje performatywnej funkcji języka. Dotyczyć one będą roli języka w tworzeniu powinności moralnej. Na przykładzie krzywdy językowej omówiona zostanie specyfika moralnych działań językowych. Podjęta zostanie także analiza sensu odpowiedzialności za słowa. Przedmiotem wykładu będzie ponadto performatywność pojęć etycznych oraz językowe źródła podmiotowości.

Literatura:

John L. Austin, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.

John R. Searle, Czynności mowy: rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

John R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, przeł. D. Cieśla, Warszawa 1999.

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wrocław 2006.

Marvin Carlson, Performans, tłum. E. Kubikowska, Warszawa 2007.

Jacek Wachowski, Performans, Gdańsk 2011.

Judith Butler, Walczące słowa: mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Warszawa 2010.

Taylor Ch., Samointerpretujące się zwierzęta, przeł. A. Sierszulska [w:] Filozofia podmiotu, wyb. J. Górnicka-Kalinowska, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 261 – 295.

Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa 2014.

Etyka słowa. Wybór opracowań, t. I, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

W. Janikowski, Obrażanie, zniesławianie i czucie się obrażonym, http://etykapraktyczna.pl/wpis/2012/06/27/obrazy-i-znieslawienia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka, zna jej podstawowe koncepcje z zakresu filozofii języka; wyjaśnia, na czym polega konstytutywna rola języka w etyce.

Umiejętności: student interpretuje performatywną funkcję języka na wybranych przykładach; analizuje moc sprawczą języka i wyciąga wnioski na temat relacji między językiem a etyką; pokazuje, na czym polega różnica między opisową a performatywną funkcją języka.

Kompetencje: student, wykorzystując wiedzę filozoficzną z zakresu performatyki i filozofii języka, interpretuje wydarzenia społeczne i kulturalne, stawia diagnozy i wyraża oceny dotyczące wypowiedzi, które mają charakter performatywny, jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na ten temat, ma świadomość moralnych zobowiązań, wynikających z używania języka.

ECTS:

udział w wykładzie - 30 godzin

przygotowanie prezentacji - 30 godzin

lektura tekstów - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

konsultacje - 10 godzin

suma godzin - 120 : 30 = 4 punktów ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze wyjaśnia, na czym polega performatywna funkcja języka, potrafi uzasadnić, dlaczego określonym wypowiedziom przysługuje moc sprawcza, precyzyjnie wyjaśnia, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 4 (db): student rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka, zna podstawowe koncepcje performatywów, potrafi wyjaśnić, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 3 (dst): student definiuje performatywną funkcję języka, ale nie potrafi szerzej jej wyjaśnić, zna podstawowe koncepcje języka z zakresu filozofii języka, ale nie poddaje ich analizie

Ocena 2 (ndst): student nie rozumie, na czym polega performatywna funkcja języka i nie zna podstawowych koncepcji języka dotyczących performatywów

Umiejętności:

Ocena 5 (bdb): student czyta i doskonale interpretuje

teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, wyciąga słuszne wnioski na temat sprawczości języka oraz dokładnie wyjaśnia, na czym polega

rola języka w etyce

Ocena 4 (db): student czyta i interpretuje

teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, pokazuje, na czym polega różnica między opisową a performatywną funkcją języka, wyjaśnia, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 3 (dst): student czyta teksty filozoficzne dotyczące performatywnej funkcji języka, rozumie, na czym polega sprawczość języka i potrafi wskazać, na czym polega rola języka w etyce

Ocena 2 (ndst): student nie interpretuje tekstów filozoficznych dotyczących performatywnej funkcji języka, nie rozumie, na czym polega sprawczość języka w wymiarze moralnym

Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości moralnych skutków wynikających z używania języka

Na ocenę końcową z wykładu składa się:

1. ocena z egzaminu ustnego: egzamin obejmuje wszystkie treści omawiane na zajęciach

2. ocena z prezentacji: prezentacja ma na celu ukazanie sprawczości języka na wybranym przykładzie

3. obecność na wykładzie oraz aktywność w czasie zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)