Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Nieśmiertelność człowieka w filozofii starożytnej i średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-WMZEMB19
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Nieśmiertelność człowieka w filozofii starożytnej i średniowiecznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08 FI1_W13 FI1_U04 FI1_U21 FI1_K02


Skrócony opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy ludzkiej, jakich dokonywali filozofowie starożytnie i średniowieczni (od Platona do Dunsa Szkota). Przedstawienie będzie się dokonywać przez akcentowanie głównych punktów wyjścia (przedzałożeń metafizycznych dotyczących rozumienia człowieka i świata) wniosków, a także konkluzywności argumentacji. W trakcie wykładu ukazywany będzie także szersze filozoficzne tło wprowadzanych rozwiązań w temacie nieśmiertelności duszy.

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy ludzkiej, jakich dokonywali filozofowie starożytnie i średniowieczni (od Platona do Dunsa Szkota, ze szczególnym podkreśleniem autorów nie omawianych w cyklu zajęć podstawowych - Ratramnus z Corbie, Jan z La Rochelle). Przedstawienie będzie się dokonywać przez akcentowanie głównych punktów wyjścia (przedzałożeń metafizycznych dotyczących rozumienia człowieka i świata) wniosków, a także konkluzywności argumentacji. W trakcie wykładu ukazywany będzie także szersze filozoficzne tło wprowadzanych rozwiązań w temacie nieśmiertelności duszy.

Literatura:

1. Augustyn, O nieśmiertelności duszy, w: Dialogi filozoficzne, Kraków 2001, s. 311-333.

2. Rohde E., Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków, Kęty 2007.

3. Platon, Fedon, tłum. R. Legutko, Warszawa 2017.

4. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I-V, Lublin 1999-2002.

5. Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siewek, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 33-146.

6. Boer de S., The science of the soul. The Commentary tradition on Aristotle’s De anima c. 1260-1360, Leuven 2013.

7. Miteva E., The Soul between Body and Immortality: The 13th Century Debate on the Definition of the Human Rational Soul as Form and Substance, „Philosophia” 1 (2012), s. 90-100.

8. Marenbon J., Medieval Philosophy, and Historical and Philosophical Introduction, London-New York 2007.

9. Duns Scotus, Philosophical Writings, Cambridge 1987.

10. Zieliński I, Zagadnienie nieśmiertelności duszy, w: Eschatologia filozoficzna, Kraków 2016, s. 131-158.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student posiada wiedzę na sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student potrafi sformułować ich konteksty, źródła argumentów oraz konsekwencje problematyki filozoficznej związanej z nieśmiertelnością człowieka; student zna podstawową terminologię filozoficzną ukształtowaną w tych okresach historii filozofii.

UMIEJĘTNOŚCI: student analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia znając teksty filozofii od starożytności do średniowiecza; student potrafi słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł.

KOMPETENCJE: student jest zorientowany na szukanie w filozofii od starożytności do średniowiecza podstaw do formułowania wypowiedzi na tematy związane z egzystencją człowieka; student dąży do rozwiązywania konkretnych problemów życiowych dotyczących początku życia, jego końca, a także trwania, w odniesieniu do filozofii od starożytności do średniowiecza.

ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godzin

Lektura tekstów – 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 20 godzin

SUMA GODZIN 80 [80 : 30 (25) = 4]

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie posiada wiedzy na temat sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student nie potrafi ukazać ich kontekstów, źródeł argumentów oraz konsekwencji problematyki filozoficznej związanej z nieśmiertelnością człowieka; student nie zna podstawowej terminologii filozoficznej ukształtowanej w tych okresach historii filozofii.

- na ocenę 3 (dst): student posiada dostateczną wiedzę na temat sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student nie potrafi ukazać ich kontekstów, źródeł argumentów oraz konsekwencji problematyki filozoficznej związanej z nieśmiertelnością człowieka; student słabo orientuje się w podstawowej terminologii filozoficznej ukształtowanej w tych okresach historii filozofii.

- na ocenę 4 (db): student posiada wiedzę na temat sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy w filozofii starożytnej i średniowiecznej; potrafi ukazać ich konteksty, źródła argumentów oraz konsekwencje problematyki filozoficznej związanej z nieśmiertelnością człowieka; student dobrze orientuje się w podstawowej terminologii filozoficznej ukształtowanej w tych okresach historii filozofii.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale orientuje się w temacie sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy w filozofii starożytnej i średniowiecznej; doskonale potrafi ukazać ich konteksty, źródła argumentów oraz konsekwencje problematyki filozoficznej związanej z nieśmiertelnością człowieka; student doskonale orientuje się w podstawowej terminologii filozoficznej ukształtowanej w tych okresach historii filozofii.

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi poddać analizie argumentów filozoficznych, nie potrafi identyfikować ich kluczowych tez i założeń znając teksty filozofii od starożytności do średniowiecza; student nie umie słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszanych twierdzeń filozoficznych szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł.

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie poddaje analizie argumenty filozoficzne, nie zawsze potrafi identyfikować ich kluczowe tezy i założenia znając teksty filozoficzne od starożytności do średniowiecza; student w wystarczający sposób umie słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł.

- na ocenę 4 (db): student potrafi analizować argumenty filozoficzne, dobrze identyfikuje kluczowe tezy i założenia znając teksty filozoficzne od starożytności do średniowiecza; student umie słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale analizuje argumenty filozoficzne, bardzo dobrze identyfikuje kluczowe tezy i założenia znając teksty filozoficzne od starożytności do średniowiecza; student doskonale potrafi słuchać ze zrozumieniem i porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł.

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega stopień zaangażowania w szukanie w historii filozofii starożytnej i średniowiecznej źródeł wypowiedzi na angażujące tematy egzystencjalne dotyczące natury człowieka oraz w szukanie sposobu rozwiązywania zadań i problemów życiowych.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy ludzkiej, jakich dokonywali filozofowie starożytnie i średniowieczni (od Platona do Dunsa Szkota). Przedstawienie będzie się dokonywać przez akcentowanie głównych punktów wyjścia (przedzałożeń metafizycznych dotyczących rozumienia człowieka i świata) wniosków, a także konkluzywności argumentacji. W trakcie wykładu ukazywany będzie także szersze filozoficzne tło wprowadzanych rozwiązań w temacie nieśmiertelności duszy.

Pełny opis:

Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych sposobów argumentacji za nieśmiertelnością duszy ludzkiej, jakich dokonywali filozofowie starożytnie i średniowieczni (od Platona do Dunsa Szkota, ze szczególnym podkreśleniem autorów nie omawianych w cyklu zajęć podstawowych - Ratramnus z Corbie, Jan z La Rochelle). Przedstawienie będzie się dokonywać przez akcentowanie głównych punktów wyjścia (przedzałożeń metafizycznych dotyczących rozumienia człowieka i świata) wniosków, a także konkluzywności argumentacji. W trakcie wykładu ukazywany będzie także szersze filozoficzne tło wprowadzanych rozwiązań w temacie nieśmiertelności duszy.

Literatura:

1. Augustyn, O nieśmiertelności duszy, w: Dialogi filozoficzne, Kraków 2001, s. 311-333.

2. Rohde E., Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków, Kęty 2007.

3. Platon, Fedon, tłum. R. Legutko, Warszawa 2017.

4. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I-V, Lublin 1999-2002.

5. Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siewek, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 33-146.

6. Boer de S., The science of the soul. The Commentary tradition on Aristotle’s De anima c. 1260-1360, Leuven 2013.

7. Miteva E., The Soul between Body and Immortality: The 13th Century Debate on the Definition of the Human Rational Soul as Form and Substance, „Philosophia” 1 (2012), s. 90-100.

8. Marenbon J., Medieval Philosophy, and Historical and Philosophical Introduction, London-New York 2007.

9. Duns Scotus, Philosophical Writings, Cambridge 1987.

10. Zieliński I, Zagadnienie nieśmiertelności duszy, w: Eschatologia filozoficzna, Kraków 2016, s. 131-158.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)