Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WS: Problemy genezy życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-WSSWIE Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WS: Problemy genezy życia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Wykłady systematyczne - rok II
Wykłady systematyczne Profil Epistemiczny i Przyrodniczy - rok III
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FI1_W01

FI1_W11

FI1_U08

FI1_K02


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi przyrodniczymi teoriami dotyczącymi pochodzenia życia oraz ich historycznym rodowodem ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych kierunków badań nad genezą życia. Ponieważ problem genezy życia może być rozpatrywany zarówno w ujęciu przyrodniczym, jak i filozoficznym, zaprezentowane ujęcie przyrodnicze jest podstawą dla przeprowadzenia filozoficznej analizy omawianego zagadnienia.

Pełny opis:

Problem genezy życia obecnie może być rozpatrywany zarówno w ujęciu przyrodniczym, jak i filozoficznym. Ujęcie przyrodnicze jest podstawą dla przeprowadzenia filozoficznej analizy omawianego zagadnienia. Ostateczne rozstrzygnięcia w poruszanej kwestii bywają jednak dyktowane także uprzednimi w stosunku do przyrodniczych założeniami i rozwiązaniami filozoficznymi. Współczesne przyrodnicze teorie genezy życia są tworzone na podstawie wyników specjalistycznych badań z zakresu biologii, chemii, fizyki i astrofizyki. Wcześniejsze próby wyjaśnienia genezy życia odwoływały się do powierzchownej obserwacji potocznej i mogą być zaliczone do wyjaśnień naukowych jedynie ze względu na metodę empiryczną, którą w nich zastosowano. Prowadziły one jednak zazwyczaj do nieprawdziwych ustaleń i obecnie pozostają jedynie historycznym świadectwem rozwoju nauk przyrodniczych oraz poszukiwań dotyczących powstania życia. Przesłanki natury filozoficznej (oraz implikacje filozoficzne) odgrywają ważną rolę w konstrukcji teorii biogenezy, a ich adekwatne rozpoznanie i scharakteryzowanie może okazać się istotne z punktu widzenia uporządkowania wielości przyrodniczych teorii genezy życia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Korzeniewski B., Powstanie i ewolucja życia, Kraków-Rzeszów 1996.

2. Schopf J. W., Kolebka życia. O narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi, Warszawa 2002.

3. Znicz L., Pochodzenie życia na Ziemi, Kraków 1993.

4. Crick F., Istota i pochodzenie życia, Warszawa1992.

5. Dyson F., Początki życia, Warszawa 1993.

6. E. Chwedeńczuk, Pochodzenie życia - wyjątkowy akt samorództwa?, Poznań 2011.

7. T. Kucia, Filozofia biogenezy, Londyn 1981.

8. W. Ługowski, Paradoks powstania życia, Warszawa 1987.

9. Egzobiologia czyli poszukiwanie życia w kosmosie, red. W. Dyk, Szczecin 2002.

10. Ługowski W., Filozoficzne podstawy protobiologii, Warszawa 1995.

11. Ślaga Sz. W., Teoria abiogenezy, w: Zarys filozofii przyrody ożywionej, red. S. Mazierski, Lublin 1980, s. 225-278.

12. Świeżyński A., Od idei samorództwa do teorii abiogenezy kosmicznej. Zarys systematyzacji teorii dotyczących pochodzenia życia, Studia Philosophiae Christianae 52(2016)3, s. 131-153

13. Weiner J., Ekologiczne warunki powstania życia na Ziemi, w: Początek świata – Biblia a nauka, red. M. Heller, M. Drożdż, Tarnów 1998, s. 199-210.

14. Życie we wszechświecie, red. T. D. Wabbel, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca (w j. angielskim):

1. Fry I., The Emergencje of Life on Earth, New Brunswick-New Jersey-London 2000.

2. Hazen R. M., Genesis. The Scientific Quest for Life’s Origin, Washington 2005.

3. Luisi P. L., The Emergence of Life. From Chemical Origins to Synthetic Biology, Cambridge 2006.

4. Wills Ch., Bada J., The Spark of Life. Darwin and the Primeval Soup, New York 2001.

5. Deamer D., First Life, Berkeley-Los Angeles-London 2011.

Efekty kształcenia:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 0-30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Wiedza:

1. student wie, jak kształtował się rozwój problematyki dotyczącej genezy życia

2. student zna treść poszczególnych koncepcji genezy życia

Umiejętności:

1. student potrafi zaprezentować i scharakteryzować koncepcje powstania życia

2. student krytycznie ocenia wartość naukową poszczególnych koncepcji genezy życia

Kompetencje:

1. student ma świadomość znaczenia wiedzy przyrodniczej i filozoficznej dla kształtowania filozoficznego obrazu przyrody

2. student dąży do uaktualniania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych niezbędnej w tworzeniu filozoficzno-przyrodniczego obrazu świata

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach wg skali:

15-14 = 5

13 = 4,5

12-11 = 4

10 = 3,5

9-7 = 3

6-0 = 2

(w przypadku mniejszej liczby zrealizowanych zajęć skala ulegnie zmianie na końcu semestru)

2. ocena z egzaminu końcowego - ustnego z zakresu problematyki wykładu lub z prezentacji przygotowanej przez studenta w ramach egzaminu końcowego (do wyboru)

(szczegółowe informacje dotyczące prezentacji i egzaminu zostaną podane w trakcie zajęć)

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z obecności na zajęciach (1/3) i oceny z egzaminu końcowego lub prezentacji (2/3).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykłady systematyczne, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

Wymagana jest znajomość treści wykładu z filozofii przyrody odbywającego się na roku I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykłady systematyczne, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

Znajomość zagadnień dotyczących genezy życia z wykładu Filozofia przyrody na roku I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.