Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mentoring 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-MEN1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mentoring 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W02; FI2_W10;

FI2_U01; FI2_U03;

FI2_U09; FI2_K01;

FI2_K03;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna i rozumie w sposób rozszerzony miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii; student zna i rozumie wszechstronnie i dogłębnie poglądy wybranych wiodących autorów filozoficznych oraz bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej

Umiejętności: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych; student potrafi twórczo wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji; student potrafi ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określać wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów

Kompetencje: jest gotów do weryfikacji posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; student jest gotów do rozpoznawania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywnego rozwiązywania tych problemów

ECTS:

udział w konwersatorium: 30

SUMA GODZIN: 30 [90 : 30 (25) = 1]

LICZBA ECTS: 1

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Piłat, Jan Sochoń, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Robert Piłat, Jan Sochoń, Michał Zembrzuski
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bała
Prowadzący grup: Maciej Bała
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bała, Andrzej Kobyliński, Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Maciej Bała, Andrzej Kobyliński, Kordula Świętorzecka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach zajęć będą omawiane indywidualne zadania edukacyjne. W szczególności, nauczyciel będzie pomagał studentom w przygotowaniu tez do egzaminów licencjackich i magisterskich z filozofii.

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ayUy0auCDx8R7liuVOmiXuPbkjZgKR0IlF-A-0smYts81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f082373b-f620-4ced-8a2b-aee74f7f2c9d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

W ramach zajęć będą omawiane indywidualne zadania edukacyjne. W szczególności, nauczyciel będzie pomagał studentom w przygotowaniu tez do egzaminów licencjackich i magisterskich z filozofii.

Literatura:

Literatura jest dobierana indywidualnie, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez studentów Mentoringu. Gdy chodzi o omawianie tez do egzaminów licencjackiego i magisterskiego, to przewidziane są następujące lektury:

1. Alfred Tarski, „O pojęciu wynikania logicznego”, w: Alfred Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, T. 1. Prawda, red. J. Zygmunt, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1995, s. 182-202 (pierwsze wydanie: Przegląd Filozoficzny, vol. 39, 1936, s. 58-68).

2. Grzegorz Malinowski, „Tautologiczność, wynikanie i sprzeczność semantyczna”, w: Logika ogólna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, wyd. 2, s. 61-72.

3. Edward Nieznański, „Pojęcie wynikania logicznego”, w: Logika. Podstawy – język - uzasadnianie, Wyd. Beck, Warszawa 2011, wyd. 3, s. 125-135.

4. Jan Łukasiewicz, Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej, PWN Warszawa 1988, rozdz. I: par. 1-7, rozdz. II, par. 8-9, s. 7-41.

5. Edward Nieznański, „Logika Arystotelesa”, w: Logika. Podstawy – język - uzasadnianie, Wyd. Beck, Warszawa 2011, wyd. 3, s. 161-173 (bez rekonstrukcji dowodów).

6. Stanisław Krajewski, „Antynomie”, w: Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, red. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1987, s. 174-181.

7. Ludwik Borkowski, „Antynomie teorii mnogości i sposoby ich usuwania”, cz. 2, rozdz. I, par. 1-2, s. 213-216; „Antynomie semantyczne”, cz. 3, rozdz. III, par. 1, s. 353-356, w: Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Tow. Naukowe KUL, Lublin 1991.

8. Kazimierz Świrydowicz, Podstawy logiki modalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wyd. 1. 2004, część 1.

9. Marcin Tkaczyk, Założeniowe systemy normalnych logik modalnych, Roczniki Filozoficzne, t. LV, nr 1, 2007, s. 219-228

10. Grzegorz Malinowski, Logiki wielowartościowe, PWN, Warszawa 2006.

11. Stanisław Krajewski, „Własności metamatematyczne teorii dedukcyjnych”, w: Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, red. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1987, s. 132-140.

12. Ludwik Borkowski, „O naukach dedukcyjnych”, w: Elementy logiki formalnej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1980, s. 129-147.

13. Witold Pogorzelski, Elementarny słownik logiki formalnej, Wyd. UW filia w Białymstoku, 1992; wybrane hasła.

14. Alfred Tarski, „Prawda i dowód”, w: Alfred Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, T. 1., red. J. Zygmunt, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1995, s. 292-332.

15. Stanisław Krajewski, Prawda w: Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1987, s. 144-156.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)