Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSF: Etyka szczegółowa. Wybrane spory i argumenty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-PSFET-C21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PSF: Etyka szczegółowa. Wybrane spory i argumenty
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Propedeutyki subdyscyplin filozofii (Nauczyciel Etyki)
Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01; FI2_W02;

FI2_U01; FI2_U04;

FI2_K05;

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie etyki szczegółowej jako dyscypliny, która ustala oceny i normy działania moralnego ważne dla gatunkowo określonych kategorii zachowań. Reguły wypracowane przez etykę szczegółową są efektem zastosowania ogólnych zasad moralnych do jednostkowych czynów i zachowań człowieka. W ramach zajęć są omawiane najważniejsze zagadnienia z zachowaniem podziału problematyki na bloki tematyczne.

Pełny opis:

Zajęcia będą dotyczyć następujących kwestii:

1. Koncepcje etyki szczegółowej

3. Postawa religijna jako problem moralny

4. Moralna ocena nihilizmu.

5. Samobójstwo.

6. Eutanazja.

7. Szczęście

8. Alkohol, narkotyki, środki pobudzające, cierpienie.

9. Wolność sumienia i religii

10. Wolności słowa i nauki

11. Tolerancja

12. Zabicie człowieka w obronie własnej

13. Teoria wojny sprawiedliwej

14. Aborcja

15. Podsumowanie

Literatura:

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. I, Etyka osobowa, Kraków 2005, s. 1-202.

R. Fenigsen, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 2002.

Artykuły z miesięcznika "Znak" 2001 nr 7, s. 8-113.

R. Legutko, Tolerancja, Kraków 1998.

Michael Walzer "Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Postawy - ukształtowanie postawy racjonalnej oceny moralnych zachowań człowieka.

Kompetencja – umiejętność systematycznego przedstawiania podstawowych dylematów związanych z etyką życia indywidualnego.

Wiedza – znajomość podstawowych problemów/alternatywnych rozstrzygnięć/metod uzasadniania stosowanych w obszarze etyki życia

indywidualnego

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia: uczestnictwo w wykładach, znajomość lektur obowiązkowych oraz zdanie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie etyki szczegółowej jako dyscypliny, która ustala oceny i normy działania moralnego ważne dla gatunkowo określonych kategorii zachowań. Reguły wypracowane przez etykę szczegółową są efektem zastosowania ogólnych zasad moralnych do jednostkowych czynów i zachowań człowieka. W ramach zajęć są omawiane najważniejsze zagadnienia z zachowaniem podziału problematyki na bloki tematyczne.

Pełny opis:

Zajęcia będą dotyczyć następujących kwestii:

1. Koncepcje etyki szczegółowej

3. Postawa religijna jako problem moralny

4. Moralna ocena nihilizmu.

5. Samobójstwo.

6. Eutanazja.

7. Szczęście

8. Alkohol, narkotyki, środki pobudzające, cierpienie.

9. Wolność sumienia i religii

10. Wolności słowa i nauki

11. Tolerancja

12. Zabicie człowieka w obronie własnej

13. Teoria wojny sprawiedliwej

14. Aborcja

15. Podsumowanie

Literatura:

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. I, Etyka osobowa, Kraków 2005, s. 1-202.

R. Fenigsen, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 2002.

Artykuły z miesięcznika "Znak" 2001 nr 7, s. 8-113.

R. Legutko, Tolerancja, Kraków 1998.

Michael Walzer "Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość problematyki filozofii moralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie etyki szczegółowej jako dyscypliny, która ustala oceny i normy działania moralnego ważne dla gatunkowo określonych kategorii zachowań. Reguły wypracowane przez etykę szczegółową są efektem zastosowania ogólnych zasad moralnych do jednostkowych czynów i zachowań człowieka. W ramach zajęć są omawiane najważniejsze zagadnienia z zachowaniem podziału problematyki na bloki tematyczne.

Pełny opis:

Zajęcia będą dotyczyć następujących kwestii:

1. Koncepcje etyki szczegółowej

3. Postawa religijna jako problem moralny

4. Moralna ocena nihilizmu.

5. Samobójstwo.

6. Eutanazja.

7. Szczęście

8. Alkohol, narkotyki, środki pobudzające, cierpienie.

9. Wolność sumienia i religii

10. Wolności słowa i nauki

11. Tolerancja

12. Zabicie człowieka w obronie własnej

13. Teoria wojny sprawiedliwej

14. Aborcja

15. Podsumowanie

Literatura:

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. I, Etyka osobowa, Kraków 2005, s. 1-202.

R. Fenigsen, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 2002.

Artykuły z miesięcznika "Znak" 2001 nr 7, s. 8-113.

R. Legutko, Tolerancja, Kraków 1998.

Michael Walzer "Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość problematyki filozofii moralnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)