Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSF: Ewolucjonizm i kreacjonizm. Wprowadzenie do współczesnych debat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-PSFP-W21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PSF: Ewolucjonizm i kreacjonizm. Wprowadzenie do współczesnych debat
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01; FI2_W02;

Skrócony opis:

Zajęcia zostaną poświęcone omówieniu problemów związanych z konfliktem kreacjonizmu i ewolucjonizmu na świecie. Celem zajęć będzie przedstawienie kontekstu filozoficznego tego sporu oraz usytuowanie go w szerszym kontekście historii nauki, religii oraz filozofii. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pismami filozofów podejmujących tę problematykę oraz będą mogli podjąć się krytycznego omówienia poruszanych kwestii w trakcie debat.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem. Celem zajęć będzie przedstawienie kontekstu filozoficznego tego sporu, oraz usytuowanie go w szerszym kontekście historii nauki, religii oraz filozofii. Zajęcia będą miały hybrydowy charakter łącząc części wykładowe, krytyczne analizy tekstów źródłowych oraz debaty oksfordzkie.

Zajęcia zostały podzielone na cztery bloki tematyczne.

Pierwszy blok ma charakter zapoznawczy i ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze sporem ewolucjonizmu z religią i kreacjonizmem, oraz przedstawienie historycznego kontekstu tego konfliktu.

Blok drugi skupi się na wyjaśnieniu znaczenia esencjalizmu dla debat prowadzonych między kreacjonistami i ewolucjonistami.

Blok trzeci skupi się na problematyce związanej z teleologią, czyli problemem celowości przyrody. Zostanie ukazane, w jaki sposób problem celowości przyczynił się do zaistnienia współczesnych kontrowersji związanych z teorią ewolucji, które obecnie wykorzystywane są przez jej przeciwników.

Blok czwarty poruszy zagadnienia związane z antropogenezą i kontrowersjami, jakie wiążą się z tą problematyką. Zostanie wyjaśnione, w jaki sposób teza o zwierzęcym pochodzeniu człowieka doprowadziła do powstania naturalistycznej interpretacji wierzeń religijnych głoszonej przez przedstawicieli tzw. Nowego Ateizmu.

Każdy blok składać się będzie z zajęć o charakterze wykładowym, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z historycznym i filozoficznym kontekstem omawianej problematyki, oraz zajęć polegających na analizie tekstów źródłowych, na których uczestnicy będą wspólnie omawiać i analizować teksty myślicieli zaangażowanych w omawianą polemikę, m.in. R. Dawkinsa, M. Behe czy S. Harrisa. Bloki tematyczne zamykać będą debaty oksfordzkie, w których uczestnicy będą mogli w sposób krytyczny podjąć omawianą tematykę.

Literatura:

Lektury omawiane na zajęciach:

1) Jodkowski K., Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Megas, Warszawa 2007 [wybrane fragmenty];

Wartenberg F., O Teoryji Darwina, W komisie księgarni M. Leitgebra, Poznań 1866;

Rejchmann B., Teorya Darwina w stosunku do nauki i życia – szkic ogólny, Atteneum 8(1882);

2) Behe M.J., Nieredukowalna złożoność: problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego, Filozoficzne Aspekty Genezy — 2005/2006, t. 2/3;

Dawkins R., Bóg urojony, Cis, Warszawa 2007 [wybrane fragmenty];

Kloskowski K., Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania. T.1. Między ewolucją a stwarzaniem, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999 [wybrane fragmenty];

3) Dawkins R., Najwspanialsze Widowisko Świata, Wydawnictwo Cis, Stare Groszki 2010 [wybrane fragmenty];

Wagner M.J., Metanaukowy kontekst problemu „brakującego ogniwa”, Studia Philosophiae Christianae 56(2016)2;

Pawlicki S., Studyja nad Darwinizmem, Wydawnictwo dzieł katolickich, Kraków 1875 [wybrane fragmenty;

4) Harris S., Pejzaż Moralny, Cis, Warszawa 2012 [wybrane fragmenty];

Skierkowski M., Anty-teizm Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa, w: Wobec nowego ateizmu, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011;

Dybowksi B., O znaczeniu i doniosłości teoryj mutacyjnych i ewolucyjnych w nauce i życiu, Nakładem Kurjera Lwowskiego, Lwów 1902 [wybrane fragmenty].

Literatura dodatkowa:

1) Allen P. L., Hess P. M. J., Catholicism and Science, Greenwood Press, London 2008

2) Bowler P. J., The non-Darwinian revolution. Reinterpreting a historical myth, The Johns Hopkins University Press, Baltimore – London 1988.

3) Heller M. Filozofia przypadku, Copernicus Centre Press, Kraków 2012

4) Moore J. R., The Post-Darwinian Controversies. A study of the Protestant struggle to come to terms with Darwin in Great Britain and America 1870-1900., Cambridge University Press, Cambridge 1979.

5) Wagner M. J., Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa, Liberi Libr 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 0-30 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Wiedza

FI2_W01 absolwent zna i rozumie w sposób dogłębny rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz w stopniu zaawansowanym zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

FI2_W02 absolwent zna i rozumie w sposób rozszerzony miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk, a także specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii oraz rolę teorii naukowych w procesie kształtowania się poszczególnych koncepcji filozoficznych dotyczących natury świata i człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach każdorazowo poświadczoną wpisem na listę obecności wg skali:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

2. Ocena z przygotowania do debaty

3. Ocena z prezentacji - student przygotowuje prezentację z jednego zestawu lektur

Inne szczegółowe informacje zostaną podane w trakcie zajęć.

Ocena końcowa jest średnią oceny z obecności na zajęciach, oceny z aktywności i oceny z prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wagner
Prowadzący grup: Michał Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wagner
Prowadzący grup: Michał Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)