Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SP: Historia i geografia intelektu 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-SEMPHGI1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SP: Historia i geografia intelektu 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDczMTlkMjYtNmNkOS00YTA2LWJiYmQtMDVmYTVhMTQ4YTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2222e1be17-d065-4d12-8b88-7b026e51d0a9%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W07

FI2_W08

FI2_W12

FI2_W16

FI2_U04

FI2_U17

FI2_K05

FI2_K06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zajęć z rozwojem problematyki poznania intelektualnego w filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi sposobami rozstrzygania problematyki intelektu. Aspektem prezentowania zagadnień jest perspektywa historyczno-filozoficzna. Rozpoczyna się ona od zaprezentowania intelektu u Anaksagorasa a kończy sie rozstrzygnięciami Tomasza z Akwinu. Główny nurt prezentacji problematyki intelektu związany jest w starożytności i średniowieczu z rozstrzygnięciami Arystotelesa. Jednak rozstrzygnięcia tradycji platońskiej również są przedstawiane (Platon, Plotyn, Augustyn, Izaak ze Stella). Problematyka intelektu jest prezentowana zarówno w aspekcie przedmiotu, aktów, sprawności intelektualnych a także w różnych znajdujących się w tekstach nazwach odpowiadających intelektowi. Słuchacze zapoznają się z różnymi sposobami określania poznania intelektualnego (intelekt, umysł, rozum, inteligencja, sumienie).

Literatura:

1. Alexander of Aphrodisias, De intellectu, w: F.M. Schroeder, RB. Todd, Two greek aristotelian comenntators On the Intellect, Toronto 1990, s. 45-58.

2. Al-Kindi, On the Intellect, in: Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources, transl. J. McGinnis, D.C. Reisman, Indianapolis, Cambridge 2007, s. 16-18.

3. Al-Farabi, On the Intellect, in: Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources, transl. J. McGinnis, D.C. Reisman, Indianapolis, Cambridge 2007, s. 68-78.

4. Anaxagoras of Clazomenae, Fragments and Testimonia – A Text and Translation with notes and Essays by Patricia Curd, Toronto 2010.

5. Emilsson E.K., Plotinus on Intellect, Oxford 2007.

6. Fritz K., von, Nous, Noein and their Derivatives in Pre-Socratic Philosophy, in: Mourelatos A.P. (ed.), The Pre-Socratics: A collection of Critical Essays, New York 1974, s. 23-85.

7. Jan z La Rochelle, Summa de Anima, ed. J. G. Bougerol, Paris 1995.

8. Kubok D. Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Katowice 2004.

9. Lee R.A., Long Ch.P., Nous and Logos in Aristotle, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”, 54 (2007) 3, s. 348-367.

10. Narecki K., Logos we wczesnej myśli greckiej, Lublin 1999.

11. Surzyn J., Pierwszy adekwatny przedmiot ludzkiego intelektu w rozumieniu Jana Dunsa Szkota, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 42 (2009) 7, s. 199-219.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student zna podstawy formułowania teorii intelektu przez filozofów starożytnych i średniowiecznych; student posiada wiedzę na temat stosowanej przez filozofów starożytnych i średniowiecznych terminologii dotyczącej intelektu; student ma rozeznanie w dziejach problematyki poznania intelektualnego

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi zidentyfikować problematykę poznania intelektualnego – akty, przedmioty, nazwy władz – w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student potrafi zidentyfikować koncepcję intelektu w czytanych przez siebie tekstach filozoficznych

KOMPETENCJE: student potrafi krytycznie odnieść się do stosowanego w czytanym tekście rozumienia intelektu; zyskuje świadomość znaczenia problematyki poznania intelektualnego w całej filozofii

Udział w zajęciach – 30 godzin

Lektura tekstów i przygotowanie do zajęć – 30 godzin

SUMA GODZIN 60 [60 : 30 (25) = 2]

LICZBA ECTS = 2

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna podstaw formułowania teorii intelektu przez filozofów starożytnych i średniowiecznych; nie posiada wiedzy na temat stosowanej przez filozofów starożytnych i średniowiecznych terminologii dotyczącej intelektu; student zupełnie nie ma rozeznanie w dziejach problematyki poznania intelektualnego

- na ocenę 3 (dst): student nie zna podstaw formułowania teorii intelektu przez filozofów starożytnych i średniowiecznych; student posiada niewielką wiedzę na temat stosowanej przez filozofów starożytnych i średniowiecznych terminologii dotyczącej intelektu; student ma słabe rozeznanie w dziejach problematyki poznania intelektualnego

- na ocenę 4 (db): student poprawnie wskazuje na podstawy formułowania teorii intelektu przez filozofów starożytnych i średniowiecznych; student posiada wystarczającą wiedzę na temat stosowanej przez filozofów starożytnych i średniowiecznych terminologii dotyczącej intelektu; student ma dobre rozeznanie w dziejach problematyki poznania intelektualnego

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale zna podstawy formułowania teorii intelektu przez filozofów starożytnych i średniowiecznych; student świetnie radzi sobie z wykorzystaniem wiedzy na temat stosowanej przez filozofów starożytnych i średniowiecznych terminologii dotyczącej intelektu; student ma znakomite rozeznanie w dziejach problematyki poznania intelektualnego

UMIEJĘTNOŚCI

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi zidentyfikować problematyki poznania intelektualnego – akty, przedmioty, nazwy władz – w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student nie umie zidentyfikować koncepcji intelektu w czytanych przez siebie tekstach filozoficznych

- na ocenę 3 (dst): student potrafi zidentyfikować problematykę poznania intelektualnego – akty, przedmioty, nazwy władz – w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student w znikomym stopniu jest w stanie zidentyfikować koncepcje intelektu w czytanych przez siebie tekstach filozoficznych

- na ocenę 4 (db): student potrafi poprawnie zidentyfikować problematykę poznania intelektualnego – akty, przedmioty, nazwy władz – w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student dobrze identyfikuje koncepcje intelektu w czytanych przez siebie tekstach filozoficznych.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale przeprowadza identyfikację problematyki poznania intelektualnego – akty, przedmioty, nazwy władz – w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student świetnie identyfikuje koncepcje intelektu w czytanych przez siebie tekstach filozoficznych.

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega pogłębiona świadomość znaczenia koncepcji intelektu w dziejach filozofii starożytnej i średniowiecznej

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach oraz praca zaliczeniowa przygotowana na koniec zajęć.

Kryterium obecności jest rozumiane jako:

1-2 nieobecności - bdb

3-4 nieobecności - db

5-6 nieobecności - dst

7-15 nieobecności - ndst.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zajęć z rozwojem problematyki poznania intelektualnego w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Szczególny akcent w trakcie zajęć położony zostanie na arystotelesowską koncepcję intelektu możnościowego i czynnego, którą komentowano w starożytności i średniowieczu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi sposobami rozstrzygania problematyki intelektu. Aspektem prezentowania zagadnień jest perspektywa historyczno-filozoficzna. Rozpoczyna się ona od zaprezentowania intelektu u Anaksagorasa a kończy sie rozstrzygnięciami Tomasza z Akwinu. Główny nurt prezentacji problematyki intelektu związany jest w starożytności i średniowieczu z rozstrzygnięciami Arystotelesa. Jednak rozstrzygnięcia tradycji platońskiej również są przedstawiane (Platon, Plotyn, Augustyn, Izaak ze Stella). Problematyka intelektu jest prezentowana zarówno w aspekcie przedmiotu, aktów, sprawności intelektualnych a także w różnych znajdujących się w tekstach nazwach odpowiadających intelektowi. Słuchacze zapoznają się z różnymi sposobami określania poznania intelektualnego (intelekt, umysł, rozum, inteligencja, sumienie).

Literatura:

1. Alexander of Aphrodisias, De intellectu, w: F.M. Schroeder, RB. Todd, Two greek aristotelian comenntators On the Intellect, Toronto 1990, s. 45-58.

2. Al-Kindi, On the Intellect, in: Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources, transl. J. McGinnis, D.C. Reisman, Indianapolis, Cambridge 2007, s. 16-18.

3. Al-Farabi, On the Intellect, in: Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources, transl. J. McGinnis, D.C. Reisman, Indianapolis, Cambridge 2007, s. 68-78.

4. Anaxagoras of Clazomenae, Fragments and Testimonia – A Text and Translation with notes and Essays by Patricia Curd, Toronto 2010.

5. Emilsson E.K., Plotinus on Intellect, Oxford 2007.

6. Fritz K., von, Nous, Noein and their Derivatives in Pre-Socratic Philosophy, in: Mourelatos A.P. (ed.), The Pre-Socratics: A collection of Critical Essays, New York 1974, s. 23-85.

7. Jan z La Rochelle, Summa de Anima, ed. J. G. Bougerol, Paris 1995.

8. Kubok D. Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Katowice 2004.

9. Lee R.A., Long Ch.P., Nous and Logos in Aristotle, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”, 54 (2007) 3, s. 348-367.

10. Narecki K., Logos we wczesnej myśli greckiej, Lublin 1999.

11. Surzyn J., Pierwszy adekwatny przedmiot ludzkiego intelektu w rozumieniu Jana Dunsa Szkota, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 42 (2009) 7, s. 199-219.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość problematyki z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium przedmiotowe, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDczMTlkMjYtNmNkOS00YTA2LWJiYmQtMDVmYTVhMTQ4YTAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2222e1be17-d065-4d12-8b88-7b026e51d0a9%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zajęć z rozwojem problematyki poznania intelektualnego w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Szczególny akcent w trakcie zajęć położony zostanie na arystotelesowską koncepcję intelektu możnościowego i czynnego, którą komentowano w starożytności i średniowieczu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi sposobami rozstrzygania problematyki intelektu. Aspektem prezentowania zagadnień jest perspektywa historyczno-filozoficzna. Rozpoczyna się ona od zaprezentowania intelektu u Anaksagorasa a kończy sie rozstrzygnięciami Tomasza z Akwinu. Główny nurt prezentacji problematyki intelektu związany jest w starożytności i średniowieczu z rozstrzygnięciami Arystotelesa. Jednak rozstrzygnięcia tradycji platońskiej również są przedstawiane (Platon, Plotyn, Augustyn, Izaak ze Stella). Problematyka intelektu jest prezentowana zarówno w aspekcie przedmiotu, aktów, sprawności intelektualnych a także w różnych znajdujących się w tekstach nazwach odpowiadających intelektowi. Słuchacze zapoznają się z różnymi sposobami określania poznania intelektualnego (intelekt, umysł, rozum, inteligencja, sumienie).

Literatura:

1. Alexander of Aphrodisias, De intellectu, w: F.M. Schroeder, RB. Todd, Two greek aristotelian comenntators On the Intellect, Toronto 1990, s. 45-58.

2. Al-Kindi, On the Intellect, in: Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources, transl. J. McGinnis, D.C. Reisman, Indianapolis, Cambridge 2007, s. 16-18.

3. Al-Farabi, On the Intellect, in: Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources, transl. J. McGinnis, D.C. Reisman, Indianapolis, Cambridge 2007, s. 68-78.

4. Anaxagoras of Clazomenae, Fragments and Testimonia – A Text and Translation with notes and Essays by Patricia Curd, Toronto 2010.

5. Emilsson E.K., Plotinus on Intellect, Oxford 2007.

6. Fritz K., von, Nous, Noein and their Derivatives in Pre-Socratic Philosophy, in: Mourelatos A.P. (ed.), The Pre-Socratics: A collection of Critical Essays, New York 1974, s. 23-85.

7. Jan z La Rochelle, Summa de Anima, ed. J. G. Bougerol, Paris 1995.

8. Kubok D. Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Katowice 2004.

9. Lee R.A., Long Ch.P., Nous and Logos in Aristotle, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”, 54 (2007) 3, s. 348-367.

10. Narecki K., Logos we wczesnej myśli greckiej, Lublin 1999.

11. Surzyn J., Pierwszy adekwatny przedmiot ludzkiego intelektu w rozumieniu Jana Dunsa Szkota, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 42 (2009) 7, s. 199-219.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość problematyki z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)