Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WHF: Historia przyrodoznawstwa w XVII i XVIII wieku – wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-WHFP-K21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WHF: Historia przyrodoznawstwa w XVII i XVIII wieku – wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W05; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U10;

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z historii filozofii nowożytnej na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie źródeł wybranych idei z zakresu filozofii przyrody i przyrodoznawstwa. Zostaną także poruszone wybrane zagadnienia z zakresu filozofii nauki, aby na ich tle lepiej oddać ewolucję idei. Celem wykładu jest również usystematyzowanie wiadomości z zakresu historii filozofii przyrody oraz ukazanie powiązań między wybranymi koncepcjami.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wskazanie źródeł wybranych współczesnych idei z zakresu filozofii przyrody i przyrodoznawstwa. Zostaną także poruszone wybrane zagadnienia z zakresu filozofii nauki, aby na ich tle lepiej oddać ewolucję idei. Na wykładzie poruszone zostaną wybrane zagadnienia z historii filozofii naturalnej, od starożytności po wiek XVIII. Pozwoli to prześledzić proces przemian paradygmatów badań nad przyrodą, który ostatecznie prowadzi do wyłonienia się nauk ścisłych.

Literatura:

Heller M, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Krakw 2004.

J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2001.

Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze, Warszawa-Bielsko-Biała 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii przyrody; zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się zagadnień filozoficzno-przyrodniczych; zna i rozumie wzajemne powiązania oraz komplementarność pomiędzy poznaniem typu filozoficznego i naukowego

Umiejętności: student analizuje argumenty filozoficzno-przyrodnicze, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia; wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi z zakresu rozwoju filozofii przyrody

Kompetencje: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu historii filozofii przyrody;

student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach

2. Ocena z egzaminu

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie źródeł wybranych współczesnych idei z zakresu filozofii przyrody. Zostaną także poruszone wybrane zagadnienia z zakresu filozofii nauki, aby na ich tle lepiej oddać ewolucję idei. Celem wykładu jest również usystematyzowanie wiadomości z zakresu historii filozofii przyrody oraz ukazanie powiązań między wybranymi koncepcjami.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wskazanie źródeł wybranych współczesnych idei z zakresu filozofii przyrody i przyrodoznawstwa. Zostaną także poruszone wybrane zagadnienia z zakresu filozofii nauki, aby na ich tle lepiej oddać ewolucję idei. Na wykładzie poruszone zostaną wybrane zagadnienia z historii filozofii naturalnej, od starożytności po wiek XVIII. Pozwoli to prześledzić proces przemian paradygmatów badań nad przyrodą, który ostatecznie prowadzi do wyłonienia się nauk ścisłych.

Literatura:

M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Krakw 2004.

J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2001.

Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze, Warszawa-Bielsko-Biała 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)